งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสีย ที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสีย ที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสีย ที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 11 มกราคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น ต้นไป

3 3 สรุปสาระสำคัญ ในประกาศนี้ “ ค่าความเข้มกลิ่น ” (odour concentration) หมายความว่า ค่าแสดงสภาพ กลิ่นซึ่งเป็นอัตราส่วนการเจือจางตัวอย่างอากาศ เสียที่มีกลิ่นด้วยอากาศบริสุทธิ์ “ เขตอุตสาหกรรม ” หมายความว่า เขตพื้นที่ ที่มีการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นที่ดิน ประเภทอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการผัง เมือง นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือเขต ประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย โรงงาน

4 4 สรุปสาระสำคัญ ในประกาศนี้ ( ต่อ ) “ นอกเขตอุตสาหกรรม ” หมายความว่า พื้นที่อื่นนอกเหนือจากพื้นที่เขตอุตสาหกรรม “ ผู้ทดสอบกลิ่น ” หมายความว่า ผู้ที่ทำ หน้าที่ดมกลิ่นเพื่อตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่น โดยผู้ ทดสอบกลิ่นจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหรือขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับกรม โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

5 5 สรุปสาระสำคัญ *** ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับแหล่งกำเนิด มลพิษที่มีการกำหนดมาตรฐาน ค่าความเข้ม กลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจาก แหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว

6 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษไว้ดังต่อไปนี้ ที่ตั้งของ แหล่งกำเนิดมลพิษ ค่าความเข้มกลิ่นที่ บริเวณรั้วหรือ ขอบเขตของ แหล่งกำเนิดมลพิษ ค่าความเข้มกลิ่นที่ ปล่องระบายอากาศ เสีย ของแหล่งกำเนิด มลพิษ เขตอุตสาหกรรมไม่เกิน 30 หน่วยไม่เกิน 1,000 หน่วย นอกเขต อุตสาหกรรม ไม่เกิน 15 หน่วยไม่เกิน 300 หน่วย

7 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2. วิธีตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดยการวิเคราะห์ กลิ่นด้วยการดม (sensory test) และการขึ้น บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุม มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

8 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสีย ที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google