งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการแจ้งการผลิตเพื่อขาย หรือ นำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการแจ้งการผลิตเพื่อขาย หรือ นำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 มิถุนายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการแจ้งการผลิตเพื่อขาย หรือ นำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 มิถุนายน 2553

2 2 สาระสำคัญ  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 ( พ. ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ. ศ. 2535

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ผู้ใดประสงค์จะผลิตเพื่อขาย หรือนำเข้า เครื่องสำอางควบคุม ให้แจ้งรายละเอียด ตามมาตรา 28 (1) (2) และ (3) ก่อนวันผลิต เพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายตามแบบที่ เลขาธิการกำหนด โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ และประกาศในราชกิจจา นุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน โดยแบ่งเป็น กรณีบุคคลธรรมดา และนิติ บุคคล

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  กรณีบุคคลธรรมดา 1. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง 2. สำเนาทะเบียนบ้านของสำนักงานและ สถานที่ผลิตสถานที่เก็บเครื่องสำอาง 3. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ ( ถ้ามี ) 4. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงาน สถานที่ผลิต และสถานที่เก็บเครื่องสำอาง 5. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้มอบ อำนาจ กรณีให้ผู้อื่นแจ้ง

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  กรณีนิติบุคคล 1. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทนผู้แจ้ง 2. สำเนาทะเบียนบ้านของสำนักงานและสถานที่ ผลิตสถานที่เก็บเครื่องสำอาง 3. สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน 4. หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอำนาจทำการแทน นิติบุคคล 5. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงาน สถานที่ผลิต และ สถานที่เก็บเครื่องสำอาง 6. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้มอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นแจ้ง

6 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  การแจ้งตามกฎกระทรวง ให้ยื่น ณ สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดท้องที่ที่สำนักงาน และ สถานที่ผลิตหรือเก็บเครื่องสำอาง หรือแจ้งผ่าน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งรายละเอียด และได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดการแจ้ง และเอกสารหลักฐานถูกต้อง ให้ทำการออกใบ รับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งไว้เพื่อเป็นหลักฐานภายใน 3 วันนับแต่แจ้ง  ให้ผู้รับใบรับแจ้งการผลิตเพื่อขายและนำเข้า เพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม ก่อนวันที่ กฎกระทรวงฉบับนี้ให้ใช้บังคับ ดำเนินการแจ้ง การผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขาย เครื่องสำอางควบคุมตามกฎกระทรวงนี้ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้

7 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการแจ้งการผลิตเพื่อขาย หรือ นำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google