งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการผลิตเพื่อขาย หรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการผลิตเพื่อขาย หรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 มิถุนายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการผลิตเพื่อขาย หรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 มิถุนายน 2553

2 สาระสำคัญ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ผู้ใดประสงค์จะผลิตเพื่อขาย หรือนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม ให้แจ้งรายละเอียดตามมาตรา 28 (1) (2) และ (3) ก่อนวันผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายตามแบบที่เลขาธิการกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานโดยแบ่งเป็น กรณีบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
กรณีบุคคลธรรมดา 1. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง 2. สำเนาทะเบียนบ้านของสำนักงานและสถานที่ผลิตสถานที่เก็บเครื่องสำอาง 3. สำเนาทะเบียนพาณิชย์(ถ้ามี) 4. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงาน สถานที่ผลิต และสถานที่เก็บเครื่องสำอาง 5. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ อำนาจ กรณีให้ผู้อื่นแจ้ง

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
กรณีนิติบุคคล 1. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทนผู้แจ้ง 2. สำเนาทะเบียนบ้านของสำนักงานและสถานที่ผลิตสถานที่เก็บเครื่องสำอาง 3. สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน 4. หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล 5. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงาน สถานที่ผลิต และสถานที่เก็บเครื่องสำอาง 6. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นแจ้ง

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
การแจ้งตามกฎกระทรวง ให้ยื่น ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดท้องที่ที่สำนักงาน และสถานที่ผลิตหรือเก็บเครื่องสำอาง หรือแจ้งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งรายละเอียดและได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดการแจ้งและเอกสารหลักฐานถูกต้อง ให้ทำการออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งไว้เพื่อเป็นหลักฐานภายใน 3 วันนับแต่แจ้ง ให้ผู้รับใบรับแจ้งการผลิตเพื่อขายและนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม ก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับนี้ให้ใช้บังคับ ดำเนินการแจ้งการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุมตามกฎกระทรวงนี้ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการผลิตเพื่อขาย หรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google