งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ความ เห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ความ เห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ความ เห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้า ทำงาน ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 สิงหาคม 2546

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 39 (3) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ. ศ. 2545 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้ความ เห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานไว้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ผู้ที่ประสงค์ที่จะขอรับความเห็นชอบในการฝึกเตรียมเข้า ทำงาน ให้ยื่นคำขอตามวรรคหนึ่งต่อนายทะเบียน ให้ กรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใน จังหวัดอื่นให้ยื่น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคหรือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ที่ผู้ขอรับความเห็นชอบ ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานอยู่ในเขตจังหวัดที่สถาน ประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่  2. เมื่อนายทะเบียนรับคำขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 แล้ว ให้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึก ดังต่อไปนี้  2.1 หลักสูตรที่ใช้อบรมต้องเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ โดยเนื้อหาสอดคล้องกับกิจการ ของสถานประกอบการนั้น  2.2 สถานที่จัดอบรมต้องมีความเหมาะสม และปลอดภัย  2.3 ครูฝึกต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงานกำหนด และมีจำนวนเพียงพอในการฝึก  2.4 ระยะเวลาในฝึกต้องมีความเหมาะสม และต้องไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  2.5 อุปกรร์ที่ใช้ในการฝึกอบรมต้องมีความจำเป็นเพีนฃยงพอ อยู่ในสภาพ ดีและเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  2.6 วิธีการและมาตรฐานการวัดผล ต้องจัดให้มการวัดผลทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติหรือด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งต้องกำหนดเกณฑ์การฝึกโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60  3. เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ยื่นคำขอมีความพร้อม และเหมาะสมตามข้อ 2 ให้พิจารณาความเห็นชอบและออก หนังสือให้แก่ผู้ยื่นคำขอ  ในกรณีที่นายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผล สิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ความ เห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google