งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประกาศราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประกาศราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 สิงหาคม 2546

2 สรุปสาระสำคัญ 1. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 39 (3) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานไว้

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ผู้ที่ประสงค์ที่จะขอรับความเห็นชอบในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ให้ยื่นคำขอตามวรรคหนึ่งต่อนายทะเบียน ให้กรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ที่ผู้ขอรับความเห็นชอบดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานอยู่ในเขตจังหวัดที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ 2. เมื่อนายทะเบียนรับคำขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 แล้ว ให้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึก ดังต่อไปนี้ 2.1 หลักสูตรที่ใช้อบรมต้องเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ โดยเนื้อหาสอดคล้องกับกิจการของสถานประกอบการนั้น 2.2 สถานที่จัดอบรมต้องมีความเหมาะสม และปลอดภัย 2.3 ครูฝึกต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด และมีจำนวนเพียงพอในการฝึก 2.4 ระยะเวลาในฝึกต้องมีความเหมาะสม และต้องไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
2.5 อุปกรร์ที่ใช้ในการฝึกอบรมต้องมีความจำเป็นเพีนฃยงพอ อยู่ในสภาพดีและเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2.6 วิธีการและมาตรฐานการวัดผล ต้องจัดให้มการวัดผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหรือด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งต้องกำหนดเกณฑ์การฝึกโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ยื่นคำขอมีความพร้อมและเหมาะสมตามข้อ 2 ให้พิจารณาความเห็นชอบและออกหนังสือให้แก่ผู้ยื่นคำขอ ในกรณีที่นายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประกาศราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google