งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรองกิจการบริการด้านการจัดการพลังงาน (Energy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรองกิจการบริการด้านการจัดการพลังงาน (Energy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรองกิจการบริการด้านการจัดการพลังงาน (Energy Service Company ESCO) พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 เมษายน 2557

2 สรุปสาระสำคัญ 1) เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจการบริการด้านการจัดการพลังงาน ที่สมควรได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส. 9/2547 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2547 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานออกประกาศกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรองกิจการบริการด้านการจัดการพลังงานไว้

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ผู้ที่ยื่นขอใบรับรองกิจการบริการด้านการจัดการพลังงาน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (1) จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย (2) มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน (3) ต้องเข้าหลักเกณฑ์การส่งเสริม BOI (โดยผู้ที่ขอรับการรับรองจะต้องตรวจสอบเอง) 2. การพิจารณาความเป็นกิจการบริการด้านการจัดการพลังงาน จะพิจารณาจากเอกสารประกอบการขอใบรับรอง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (1) สำเนาเอกสารซึ่งได้รับรองความถูกต้องของหลักฐาน แสดงฐานะนิติบุคคลของผู้ขอรับการสนับสนุน - ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล - ใบสำคัญแสดงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในบริษัท (2) สำเนาหรือเอกสารต้นฉบับ ซึ่งแสดงถึงความเป็นมา ประสบการณ์ และผลงานในอดีต (ถ้ามี)

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
(3) สำเนาหรือเอกสารต้นฉบับ ซึ่งแสดงถึงบุคลากรที่ดำเนินการภายใต้โครงการที่ขอรับการรับรอง (4) สำเนาหรือเอกสารต้นฉบับ ซึ่งแสดงถึงบุคลากรที่ดำเนินการภายใต้โครงการที่ขอรับการรับรอง (5) กรณีมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาความถูกต้องและติดอากรแสตมป์ 30 บาท (6) รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน จะต้องประกอบไปด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 6.1 วัตถุประสงค์ของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 6.2 เทคโนโลยีที่ใช้และหลักการทำงานที่ทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน 6.3 รายละเอียดอุปกรณ์หลักที่ใช้ประกอบการดำเนินการ 6.4 ผลประหยัดที่ได้ประเมินไว้ พร้อมแสดงวิธีการคำนวณ 6.5 แผนการดำเนินงาน

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
(7) สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract) ระหว่างสถานประกอบการและบริษัท จัดการพลังงาน โดยจะต้องประกอบไปด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 7.1 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 7.2 ปริมาณ และมูลค่าของพลังงานที่สามารถประหยัดได้ 7.3 รายละเอียดการรับประกันผลประหยัดที่จะได้รับจากการดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะต้องประกอบด้วย - อัตราส่วนการแบ่งผลประหยัดพลังงาน ระหว่าง ESCO และสถานประกอบการ - การชดเชยของ ESCO ในกรณีที่ผลประหยัดพลังงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา - การแบ่งผลประหยัด ระหว่าง ESCO และสถานประกอบการ ในกรณีที่ ผลประหยัดพลังงานมีค่ามากกว่าที่กำหนดในสัญญา - มีการเสนอวิธีการตรวจวัดตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรองกิจการบริการด้านการจัดการพลังงาน (Energy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google