งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรอง กิจการบริการด้านการจัดการพลังงาน (Energy Service Company ESCO) พ. ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 เมษายน 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1) เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจการบริการด้านการจัด การพลังงาน ที่สมควรได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส. 9/2547 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับ การประหยัดพลังงาน ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2547 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงานออกประกาศกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรองกิจการบริการด้าน การจัดการพลังงานไว้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ผู้ที่ยื่นขอใบรับรองกิจการบริการด้านการจัด การพลังงาน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (1) จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย (2) มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน (3) ต้องเข้าหลักเกณฑ์การส่งเสริม BOI ( โดยผู้ที่ขอรับการ รับรองจะต้องตรวจสอบเอง ) 2. การพิจารณาความเป็นกิจการบริการด้านการจัด การพลังงาน จะพิจารณาจากเอกสารประกอบการขอ ใบรับรอง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (1) สำเนาเอกสารซึ่งได้รับรองความถูกต้องของหลักฐาน แสดงฐานะนิติบุคคลของผู้ขอรับการสนับสนุน - ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล - ใบสำคัญแสดงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในบริษัท (2) สำเนาหรือเอกสารต้นฉบับ ซึ่งแสดงถึงความเป็นมา ประสบการณ์ และผลงานในอดีต ( ถ้ามี )

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ (3) สำเนาหรือเอกสารต้นฉบับ ซึ่งแสดงถึงบุคลากรที่ ดำเนินการภายใต้โครงการที่ขอรับการรับรอง (4) สำเนาหรือเอกสารต้นฉบับ ซึ่งแสดงถึงบุคลากรที่ ดำเนินการภายใต้โครงการที่ขอรับการรับรอง (5) กรณีมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนา บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อม รับรองสำเนาความถูกต้องและติดอากรแสตมป์ 30 บาท (6) รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน จะต้องประกอบไป ด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 6.1 วัตถุประสงค์ของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 6.2 เทคโนโลยีที่ใช้และหลักการทำงานที่ทำให้เกิดการ ประหยัดพลังงาน 6.3 รายละเอียดอุปกรณ์หลักที่ใช้ประกอบการดำเนินการ 6.4 ผลประหยัดที่ได้ประเมินไว้ พร้อมแสดงวิธีการคำนวณ 6.5 แผนการดำเนินงาน

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ (7) สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract) ระหว่างสถานประกอบการและบริษัท จัดการพลังงาน โดยจะต้องประกอบไปด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 7.1 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในมาตรการ อนุรักษ์พลังงาน 7.2 ปริมาณ และมูลค่าของพลังงานที่สามารถประหยัดได้ 7.3 รายละเอียดการรับประกันผลประหยัดที่จะได้รับจากการ ดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะต้องประกอบด้วย - อัตราส่วนการแบ่งผลประหยัดพลังงาน ระหว่าง ESCO และ สถานประกอบการ - การชดเชยของ ESCO ในกรณีที่ผลประหยัดพลังงานไม่ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา - การแบ่งผลประหยัด ระหว่าง ESCO และสถานประกอบการ ในกรณีที่ ผลประหยัดพลังงานมีค่ามากกว่าที่กำหนดในสัญญา - มีการเสนอวิธีการตรวจวัดตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ ในระดับสากลทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google