งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มีนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มีนาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มีนาคม 2555

2 สรุปสาระสำคัญ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
- การรายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครองตามข้อ 35 วรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้แบบรายงาน สร ๑ ตามท้ายระเบียบนี้ - ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ ต้องทํารายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ ที่มีไว้ในครอบครองโดยยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้เข้าครอบครองวัสดุพลอยได้นั้น หลังจากนั้นให้จัดส่งรายงานแสดงปริมาณวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง ต่อคณะกรรมการ โดยให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกําหนดระยะเวลาดังนี้ - ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ที่มีอายุใบอนุญาต 1 ปี ให้รายงานทุก 60 วัน - ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ที่มีอายุใบอนุญาต 2 ปี ให้รายงานทุก 90 วัน - ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ที่มีอายุใบอนุญาต 3 ปี ให้รายงานทุก วัน

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
- ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ที่มีอายุใบอนุญาต 4 และ 5 ปี ให้รายงานทุก วัน - ให้จัดทํารายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้แยกตามใบอนุญาต และเรียงลําดับรายการวัสดุพลอยได้ตามใบอนุญาต

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มีนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google