งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบ รายงานแสดงปริมาณของวัสดุ พลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบ รายงานแสดงปริมาณของวัสดุ พลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบ รายงานแสดงปริมาณของวัสดุ พลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มีนาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - การรายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มี ไว้ในครอบครองตามข้อ 35 วรรคหนึ่งและวรรค สองให้ใช้แบบรายงาน สร ๑ ตามท้ายระเบียบนี้ - ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ ต้องทํา รายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ ที่มีไว้ใน ครอบครองโดยยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้เข้า ครอบครองวัสดุพลอยได้นั้น หลังจากนั้นให้จัดส่ง รายงานแสดงปริมาณวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ใน ครอบครอง ต่อคณะกรรมการ โดยให้ยื่นต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกําหนดระยะเวลาดังนี้ - ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ที่มีอายุ ใบอนุญาต 1 ปี ให้รายงานทุก 60 วัน - ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ที่มีอายุ ใบอนุญาต 2 ปี ให้รายงานทุก 90 วัน - ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ที่มีอายุ ใบอนุญาต 3 ปี ให้รายงานทุก 120 วัน

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ที่มีอายุ ใบอนุญาต 4 และ 5 ปี ให้รายงานทุก 180 วัน - ให้จัดทํารายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ แยกตามใบอนุญาต และเรียงลําดับรายการวัสดุ พลอยได้ตามใบอนุญาต

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบ รายงานแสดงปริมาณของวัสดุ พลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google