งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงิน บำเหน็จชราภาพประจำปี พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงิน บำเหน็จชราภาพประจำปี พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงิน บำเหน็จชราภาพประจำปี พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 (2) ของ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทน ในกรณีชราภาพ พ. ศ. 2550 สำนักงาน ประกันสังคมจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  2. ในประกาศนี้ “ เงินสมทบสุทธิ ” หมายถึง เงินสมทบที่ ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่าย สมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี สงเคราะห์บุตร และกรณี ชราภาพ

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ  3. ผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี พ. ศ. 2555 ให้คำนวณจ่ายในอัตราร้อย ละ 4.15 ( สี่จุดหนึ่งห้า ) ต่อปีของเงินสมทบสุทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนสะสมรวมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่านั้น  4. การคำนวณจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพและ ผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินสมทบในปีพ. ศ. 2556 ให้คำนวณจ่ายได้ต่อเมื่อสำนักงาน ประกันสังคมกำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบ แทนของปีพ. ศ. 2556 แล้ว 3

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ  5. การคำนวณจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จ ชราภาพให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพใน ระหว่างปี และสำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด อัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับ ปีนั้นแล้ว ให้คำนวณจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเงิน บำเหน็จชราภาพจากเงินสมทบของปีนั้นถึงวันที่ 31 ธันวาคม กรณีที่สำนักงานประกันสังคมยังมิได้มีการประกาศ กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบ แทนเงินบำเหน็จชราภาพในปีใด และผู้มีสิทธิได้รับเงิน บำเหน็จชราภาพประสงค์ ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพที่มีอยู่ในระหว่างปีนั้นให้ผู้มี สิทธิแสดงความจำนงตาม แบบท้ายประกาศนี้ต่อสำนักงาน ประกันสังคมและให้มี สิทธิได้รับเฉพาะเงินสมทบ สุทธิที่มีอยู่ในปีนั้นโดยไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทน 4

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ  ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 5

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงิน บำเหน็จชราภาพประจำปี พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google