งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Double our business while reducing our environmental impacts and improving people’s health and livelihoods The Goal เราตั้งใจที่จะขยายธุรกิจโดยเติบโตเป็นสองเท่าขณะเดียวกันเราจะลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งช่วยยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและส่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Double our business while reducing our environmental impacts and improving people’s health and livelihoods The Goal เราตั้งใจที่จะขยายธุรกิจโดยเติบโตเป็นสองเท่าขณะเดียวกันเราจะลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งช่วยยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและส่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Double our business while reducing our environmental impacts and improving people’s health and livelihoods The Goal เราตั้งใจที่จะขยายธุรกิจโดยเติบโตเป็นสองเท่าขณะเดียวกันเราจะลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งช่วยยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและส่งเสริมการดำรงชีพของประชาชน

3 เรามีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่ากว่าเดิม โดยที่ผู้คนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ โดยไม่เพิ่มผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4 Our Footprint ( คาร์บอนฟุตพรินท์ ) Consumer Use Raw Materials 26% Manufacture 3% Transport 2% Disposal 1% 68% วัตถุดิบ การผลิตการขนส่ง การใช้ของผู้บริโภค ของเสีย Using this metric we set a baseline by calculating the GHG emissions across the lifecycle of over 1,600 representative products. We calculated it at an absolute level as well as on a “per consumer use” basis in 14 countries. The calculation covers 70% of our volumes. Show VDO “The Value Chain”

5 เรามุ่งมั่นบรรลุเป้าหมายสำคัญ 3 ประการภายในปี พ. ศ. 2563 ช่วยให้คนอีกกว่า พันล้านคน ทั่ว โลกได้ร่วมมือกัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คนละเล็กน้อยเพื่อ คุณภาพชีวิตและ สุขภาพที่ดีกว่า การจัดหาและใช้ วัตถุดิบทาง การเกษตร ทั้งหมด จากแหล่งผลิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมจาก ผลิตภัณฑ์ของยูนิลีเวอร์ ลง ครึ่งหนึ่ง สุขภาพ และ สุขอนา มัย โภชนา การ ก๊าซเรือน กระจก น้ำ ของ เสีย การจัดหา วัตถุดิบ อย่างยั่งยืน การดำรง ชีพที่ดีขึ้น พนักงาน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เป้าหมายของเราที่จะต้องบรรลุภายในปีพ. ศ. 2563: สร้างบรรยากาศอย่างยั่งยืนในที่ทำงาน

6 เป้าหมายของเรา เราจะขยายธุรกิจโดยการช่วยยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการดำรงชีพ

7 สามารถดาวน์โหลด “ แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ ยูนิลีเวอร์ ” ได้ที่ www.sustainable-living.unilever.com หรือ www.unilever.co.th The Sustainable Living Plan Booklet


ดาวน์โหลด ppt Double our business while reducing our environmental impacts and improving people’s health and livelihoods The Goal เราตั้งใจที่จะขยายธุรกิจโดยเติบโตเป็นสองเท่าขณะเดียวกันเราจะลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งช่วยยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและส่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google