งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์กรร่วมลดโลกร้อน ด้วยการลดคาร์บอน ฟุตพริ้นท์องค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์กรร่วมลดโลกร้อน ด้วยการลดคาร์บอน ฟุตพริ้นท์องค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์กรร่วมลดโลกร้อน ด้วยการลดคาร์บอน ฟุตพริ้นท์องค์กร

2 ปัจจุบัน ประเทศต่างๆทั่วโลกแจ้งยืนยันที่จะลด ก๊าซเรือนกระจกรวมกันแล้วได้ประมาณ 60% ของ ปริมาณที่จะควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 2˚C

3 69.6% 7.2% 22.6% 4.1% Emission (1000 tons) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของประเทศไทย ในปีพ. ศ. 2543 ( ค. ศ. 2000) ~ 229 MtCO2e Sources of emission by sector -3.5%

4 การคาดการณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของไทย (BAU) ปี พ.ศ. 2593 (2050) (MtCO 2 e) ที่มา: การศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อจัดทำข้อมูลและแบบจำลองสำหรับ Emission Inventory ของประเทศไทย, 2553 (JGSEE) 4

5 สถานการณ์การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย (มี.ค. 2555)  โครงการ CDM ในประเทศไทยได้รับการรับรอง (ได้รับ Letter of Approval: LoA) แล้วจำนวน 168 โครงการ  รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้อย่างเป็นทางการ หรือปริมาณ คาร์บอนเครดิตประมาณ 10.12 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี (MtCO2e/y)  มีจำนวนผู้แสดงความจำนงกว่า 273 โครงการ  มีโครงการที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 67 โครงการ (~3.49 MtCO2e) และได้รับการ รับรองจาก CDM EB แล้ว 11 โครงการ (1.04 M tCO2e/y)  โครงการประเภท VER ประมาณ 2 MtCO2e/y  รวม ประมาณ 12 MtCO2e/y + ???

6 Carbon Footprint for Products คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจาก ผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฏจักรหรือวงจร ชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การ ประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน และการจัดการ ซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยการ คำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า  ปัจจุบันได้มีการให้เครื่องหมาย CFP ไปแล้ว 458 ผลิตภัณฑ์ ( ก. พ. 2555)

7 Organization XX tons Carbon Footprint for Organization คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร “ Carbon Footprint for Organization ” หมายถึง ปริมาณการปล่อยและการลด ก๊าซเรือนกระจก ของกิจกรรม ต่างๆ ภายใต้ขอบเขตของ องค์กร โดยวัดและคำนวณเป็น ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า

8 Operational Boundaries for Organization’s CFP Emissions from sources owned or controlled by a reporting entity (e.g. fuel combustion) Emissions from sources owned or controlled by a reporting entity (e.g. fuel combustion) ISO14064-1 Energy Indirect emissions Scope 2 Energy Indirect emissions Scope 2 Other indirect emissions Scope 3 Other indirect emissions Scope 3 Emissions from extraction and production of purchased materials and fuels, outsourced activities, waste disposal Emissions from sources owned by another entity (e.g. grid electricity) Emissions from sources owned by another entity (e.g. grid electricity) JVETS Boundary EU-ETS Boundary Principles: Relevance, Completeness, Consistency, Accuracy, Transparency Direct GHG emissions Scope 1 Direct GHG emissions Scope 1 GHG emissions from organization

9 Activities under Operation Boundary Source: http://www.greenadvisor.fr/userfiles/image/GHG%20Protocol.jpg

10 กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกใน องค์กร  Scope 1: ลดจาก กิจกรรมขององค์กร โดยตรง  การประหยัดพลังงาน ลดการใช้เชื้อเพลิง – น้ำมันเตา การจัดเส้นทางขนส่ง บริการขนส่งมวลชน, Car pool สร้าง / ใช้ พลังงาน หมุนเวียน : แสงอาทิตย์ ลม  ประหยัดน้ำใช้ ( กรณี ผลิตเอง - ไฟฟ้า น้ำ เสีย )  การลดปริมาณของ เสีย : 3R  ปลูกต้นไม้ / ทำสวน  Scope 2: ลดการซื้อ  การประหยัดพลังงาน ลดการใช้ไฟฟ้าจาก grid – ลิฟท์ เครื่องปรับอากาศ แสง สว่าง และ อุปกร์ ไฟฟ้าต่างๆ  ประหยัดน้ำใช้ ( จาก การประปา )  E- communication  Scope 3: ลดการจ้าง การขนส่ง การกำจัดของเสีย

11 โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กรนำร่อง  ปี พ. ศ. 2553-54 โครงการนำร่องเพื่อหา แนวทางระเบียบวิธีการ และการคำนวณ 16 องค์กร อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย หน่วยราชการ เทศบาล  ปี พ. ศ. 2555 โครงการนำร่อง 23 เทศบาล เพื่อนำไปสู่กิจกรรม “ เมืองลดคาร์บอน (Low Carbon City) ”

12 ผลประโยชน์ร่วมจากการลด คาร์บอน (Co-benefit)  ลดค่าใช้จ่ายองค์กร  สร้างวินัย สร้างความสัมพันธ์ บุคลากร ส่งผลถึงวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ พอเพียงระดับครอบครัว  สร้างอาชีพที่เกี่ยวข้อง  ลดการใช้ทรัพยากรของ ประเทศ เสริมสร้างเศรษฐกิจ

13 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) Government Complex, Building B, Floor 9, 120 Chaengwatana Rd., Laksi, Bangkok 10210 Tel. 02 141 9790 Fax 02 143 8400 WWW.TGO.OR.TH


ดาวน์โหลด ppt องค์กรร่วมลดโลกร้อน ด้วยการลดคาร์บอน ฟุตพริ้นท์องค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google