งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DECOUPLING POLICY BRIEF Catalyst for Strategic Transformation of Thailand June 2013 01 ISSU E ก้าวต่อไปของ ประเทศไทย การเจริญเติบโตเศรษฐกิจ โดยใช้ทรัพยากรน้อยและส่งผลกระทบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DECOUPLING POLICY BRIEF Catalyst for Strategic Transformation of Thailand June 2013 01 ISSU E ก้าวต่อไปของ ประเทศไทย การเจริญเติบโตเศรษฐกิจ โดยใช้ทรัพยากรน้อยและส่งผลกระทบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DECOUPLING POLICY BRIEF Catalyst for Strategic Transformation of Thailand June 2013 01 ISSU E ก้าวต่อไปของ ประเทศไทย การเจริญเติบโตเศรษฐกิจ โดยใช้ทรัพยากรน้อยและส่งผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ WWW.SIGA.OR.TH

2 SIGA will work with you to … • Identify emerging global challenges; • Provide open policy platform for discussions; • Suggest actionable strategies to deal with challenges; … and we aspire to be the catalyst for strategic transformation of Thailand. Director Dr. Suvit Maesincee SIGA - Sasin Institute for Global Affairs Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University Sasa Patasala Building, Soi Chula 12, Phyathai Road, Bangkok 10330, Thailand

3 ย่างก้าวแห่งการเพิ่ม ประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความ ยากจน Resource Decoupling อดีตและปัจจุบัน พัฒนา เศรษฐกิจโดยอิงกับ ทรัพยากร (Material Growth) ใช้ทรัพยากรอย่าง ไม่มีประสิทธิภาพ อนาคต ต้องเน้นการ พัฒนาประเทศไทยให้ เติบโตโดยใช้ทรัพยากรน้อย (Reduced Material Economic Growth) • กรณีอุปสงค์มากกว่า อุปทาน : ปรับโครงสร้างการ ผลิตของประเทศจากเน้นใช้ ทรัพยากรเป็นเน้นสร้างสรรค์ มูลค่าเพิ่ม (value creation) พัฒนากลไกในการกำกับ ดูแล (market signals and regulatory interventions) การควบคุม ไม่ให้เกิด overconsumption สนับสนุน R&D ในการสร้าง อุปทานเพิ่ม • กรณีทรัพยากรที่ใช้แล้ว หมดไป : ต้องลดการใช้ ทรัพยากร หาทรัพยากร ใหม่ทดแทน ใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ (encourage resource and energy efficiency policies) • กรณีทรัพยากรที่ฟื้นฟูได้ : ใช้ในอัตราที่ฟื้นฟูทัน และมี ความจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องรักษาและฟื้นฟู ธรรมชาติ เพื่อการเอื้อ ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ลงทุนในนวัตกรรมและ เทคโนโลยีที่ยั่งยืน เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจที่ใช้ ทรัพยากรน้อย 1

4 Impact Decoupling อดีตและปัจจุบัน พัฒนา เศรษฐกิจโดยก่อให้เกิด ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ต่ำ อนาคต ต้องเน้นการ พัฒนาประเทศไทยโดย ก่อให้เกิดผลกระทบทาง สิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อไม่ให้ เป็นก่อผลกระทบภายนอก (Externalities) ไม่เป็น ภาระในการจัดการมลภาวะ ทางสิ่งแวดล้อม และลด ผลกระทบต่อสุขภาพ ประชากรไทย • นโยบายสาธารณะและ นโยบายกำจัดผลกระทบ ภายนอก (Externalities and Public Policies) โดยอาศัยการควบคุมมลพิษ ดำเนินมาตรการทางการ คลังเพื่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ส่งเสริมการมีวิถีชีวิตที่เรียบ ง่ายและตระหนักถึงคุณภาพ ชีวิต โดยที่สังคมคาร์บอน ต่ำจะต้องละทิ้งค่านิยมที่ มุ่งเน้นการบริโภค หันมา มุ่งเน้นคุณค่าของสถาบัน ครอบครัว สายใยชุมชน และ ความสัมพันธ์กับ ธรรมชาติ • การก้าวสู่การเป็นสังคม หมุนเวียนวัสดุที่ดี (Sound Material Cycle Society) โดยดำเนินโย บาย 3R (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อ จัดการปัญหาการเพิ่มขึ้น ของขยะและปริมาณขยะที่ ไม่ได้บำบัดจัดการอย่างดี อันก่อให้เกิดมลพิษในด้าน ต่างๆ และจัดการกับ ปริมาณของวัตถุดิบเสียไป เนื่องจากผลของความไม่มี ประสิทธิภาพของทรัพยากร และการบริหารจัดการขยะที่ มหาศาล การพัฒนาเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิด ผลกระทบ ทางสิ่งแวดล้อมน้อย 2

5 Growth & Development: เพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความยากจน Mitigation/ เพิ่ม ประสิทธิภาพ GREEN ECONOMY ย่างก้าวแห่งการเพิ่ม ประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความ ยากจน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ (Competitiveness) ด้วยการ พัฒนาที่ยั่งยืน ( โดยใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้าน พลังงาน เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ) สร้างความอยู่ดีมีสุข (Wellbeing) แก่ ประชาชน ( สร้างเสริมสุขภาพที่ดี ลด ต้นทุนค่ารักษาการเจ็บป่วย สิ่งแวดล้อมที่ดี ) เป้าประสงค์ 01 02

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศอย่างเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม (Green Economy and Society) โดยปรับรูปแบบการผลิต การผลิต การลงทุน การใช้พลังงาน ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงของฐาน ทรัพยากร การสร้างตัวชี้วัดใหม่ของการ พัฒนาเช่น SDG (Sustainable Development Goal), Green Economy Index, Wellbeing Nation Index เป็นต้น การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ (Holistic Management) เช่น การเชื่อมโยงกัน ระหว่างน้ำ พลังงาน อาหาร และที่ดิน ทั้ง ในระดับประเทศและอาเซียน การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ประเด็นเกิดใหม่ทาง สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงใหม่ๆ เช่น ภัย พิบัติ, critical infrastructure การสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ (Capacity Building) ( อาทิ โครงสร้างพิ้น ฐาน กลไก นโยบายการคลังเพื่อ สิ่งแวดล้อม ระบบแรงจูงใจ องค์ความรู้ ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดการปรับพฤติกรรมและ ความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม ) 01 02 03 04


ดาวน์โหลด ppt DECOUPLING POLICY BRIEF Catalyst for Strategic Transformation of Thailand June 2013 01 ISSU E ก้าวต่อไปของ ประเทศไทย การเจริญเติบโตเศรษฐกิจ โดยใช้ทรัพยากรน้อยและส่งผลกระทบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google