งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางฉันทนา ลิ้มนิรันดร์กุลสำนัก อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 สิงหาคม 2554 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ. ลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางฉันทนา ลิ้มนิรันดร์กุลสำนัก อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 สิงหาคม 2554 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ. ลพบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางฉันทนา ลิ้มนิรันดร์กุลสำนัก อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 สิงหาคม 2554 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ. ลพบุรี

2 โครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลด โลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม โลกร้อน ( สถานการ ณ์ ) รพ./ สถาน บริการ สธ. (Setting Approach) การ สุขาภิบาล อย่างยั่งยืน ฯ (Technology )

3 สถานการณ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในประเทศไทย (2552) ( รวม = 214,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ) 56.1% 5.4% 24.1% 6.6% 7.8% ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือกกระจก จำกัด ( มหาชน )

4 ของ เสีย CH 4 Gas เรือน กระจก ( CO 2 : CH 4 = 21: 1 ) Gas เรือน กระจก ( CO 2 : CH 4 = 21: 1 ) Global Warming ใช้ ประโยชน์ พลังงาน ทดแทน ลดการเกิด Gas เรือน กระจก

5 ของ เสีย น้ำ เสีย อุจจ าระ ปัสส าวะ ขยะ เปียก ขยะ แห้ง มูล สัตว์ ขยะ อันตร าย การใช้ ประโยชน์จาก น้ำเสีย พลังงาน - ปุ๋ย ปุ๋ย พลังงาน - ปุ๋ย การกลับมาใช้ ใหม่ กำจัดอย่างถูก วิธี พลังงาน - ปุ๋ย Sanitation Technology แนวคิดการ จัดการ สุขาภิบาล อย่างยั่งยืนฯ

6

7

8 เป้าหมายความสำเร็จ

9

10

11

12

13

14

15 CL E A N

16 C : Communication

17

18 E : Effectiveness

19 A : Activities

20 N : Networking

21 โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่าง ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม GREE N CLEA N HOSPIT AL SuSan Strategy Setting ปชช ตระหนัก ร่วมลด โลกร้อน อส ม & Net work อส ม & Net work ชุม ชน ทำ อะไร ทำ อย่างไ ร ทำที่ ไหน ต้นแบบเพื่อการ ขับเคลื่อน การขยาย ผล

22

23 ลดขยะด้วยการทำ BIOGAS

24 ลดการใช้พลังงาน กับ ราวตากผ้า อัจฉริยะ

25 น้ำหมักชีวภาพประโยชน์ขยะอินทรีย์

26 กำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน

27 ธนาคารขยะสร้างรายได้

28

29 GREEN กิจกรรม สร้าง จิตสำนึก เพิ่ม ประสิทธิภา พการ ดำเนินงาน โดยใช้ CF เป้าหมาย -Zero Waste -Zero Emission -Zero Carbon เริ่ม พัฒ นา วิสัยทั ศน์

30  โรงพยาบาล อำเภอละ 1 แห่ง  โรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอละ 1 แห่ง  รพสต. PCU สอ. อำเภอละ 1 แห่ง  รพสต. หรือ PCU หรือ สอ. อำเภอละ 1 แห่ง  โรงพยาบาล อำเภอละ 1 แห่ง  โรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอละ 1 แห่ง  รพสต. PCU สอ. อำเภอละ 1 แห่ง  รพสต. หรือ PCU หรือ สอ. อำเภอละ 1 แห่ง เป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2554

31 ดำเนิน กิจกรรม GREEN สมัคร ร่วม โครง การ เป็น เครื่องมือ เพิ่ม ประสิทธิภา พโดยใช้ Carbon Footprint รพ. ร่วม ลด โลก ร้อน Zero Waste Zero Emission Zero Carbon รพ. ลด โลก ร้อน แนวทางการพัฒนาโครงการฯ - อบรม กลุ่มเป้าหมา ย - เผยแพร่ วิชาการ - พัฒนาศูนย์ เรียนรู้ - ให้ คำปรึกษา แนะนำ - พัฒนา CF - พัฒนา ศูนย์เรียนรู้ - ให้ คำปรึกษา แนะนำ - พัฒนา CF - พัฒนา ศูนย์เรียนรู้ - อบรม CF - นิเทศ ติดตาม - พัฒนา Susan. - พัฒนา ศูนย์เรียนรู้ - อบรม CF - นิเทศ ติดตาม - พัฒนา Susan. - พัฒนา ศูนย์เรียนรู้ - ใช้ CF ประเมิน - นิเทศ ติดตาม - พัฒนา Susan - พัฒนา ศูนย์เรียนรู้ - ใช้ CF ประเมิน - นิเทศ ติดตาม - พัฒนา Susan - พัฒนา ศูนย์เรียนรู้ - ประเมิน ความสำเร็จ - พัฒนา ศูนย์เรียนรู้ - ประเมิน ความสำเร็จ - พัฒนา ศูนย์เรียนรู้ VISION Goal

32

33 1. คำนวณหาจำนวน CF กิจกรรมทั้งหมด เมื่อเริ่มโครงการฯ เพื่อกำหนดปีฐาน 2. วิเคราะห์แหล่งกำเนิด GHG เพื่อหาทาง ลดการปล่อย GHG 3. คำนวณหาจำนวน CF หลังจากการ ดำเนินงาน 4. นำมาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับปี ฐาน 5. วิเคราะห์แหล่งกำเนิด GHG เพื่อหาทาง ลดการปล่อย GHG คำนวณหาจำนวน CF หลังจากการดำเนินงาน นำมา เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับปีฐาน 6. กำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป

34 การรับรองเป็น ร. พ./ สอ. ร่วมลดโลก ร้อน สถานพยาบาล ดำเนินกิจกรรม GREEN ครบ แจ้งศูนย์ อนามัยประเมิน มอบป้ายลด โลกร้อน โดย ศูนย์อนามัย

35 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

36

37 การประกาศความสามารถในการลด CO 2 สถานพยาบาล ประเมิน carbon footprint เปรียบเทียบ กับปีฐาน & แจ้ง ศูนย์อนามัย เพื่อรับรอง ศูนย์อนามัย มอบป้าย carbon footprint

38 สิ่งสนับสนุน 1. คู่มือการดำเนินงานโครงการ สาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน 2. คู่มือลดโลกร้อน 3. หนังสือเอกสารวิชาการ การจัดการ สุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 4. เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) 5. คู่มือสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 6. แผ่นพับไส้เดือนดิน กำจัดขยะ อินทรีย์

39 สิ่งสนับสนุน 7. แผ่นพับโครงการสาธารณสุขรวมใจ ลดโลกร้อน 8. แผ่นพับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ ช่วยลดโลกร้อนและเอื้อต่อสุขภาพ 9. แผ่นพับการจัดการมูลฝอย 10. แผ่นพับน้ำหมักชีวภาพ 11. แผ่นพับก๊าซชีวภาพ 12. แผ่นพับปรับเปลี่ยนพฤติกรรม น้อมนำพอเพียง 13. โปสเตอร์สาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน 14. คู่มือประชาชน ร่วมลดโลกร้อน ด้วยสองมือเรา

40


ดาวน์โหลด ppt นางฉันทนา ลิ้มนิรันดร์กุลสำนัก อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 สิงหาคม 2554 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ. ลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google