งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ “ยั่งยืน”. การพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ “ยั่งยืน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ “ยั่งยืน”. การพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ “ยั่งยืน”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ “ยั่งยืน”

3 ความท้าทายอุตสาหกรรมไทย
โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ผันผวน และซับซ้อน วิกฤติเศรษฐกิจระดับประเทศ ระดับกลุ่มประเทศ และวิกฤติระดับโลก

4 องค์ประกอบการพัฒนาอุตสาหกรรมยั่งยืน
การเติบโตของอุตสาหกรรม การมีเสถียรภาพของการเติบโต ความสมดุลของการพัฒนา

5 การพัฒนาอุตสาหกรรมยั่งยืน
อุตสาหกรรมเติบโตอย่าง “มีเสถียรภาพและสมดุล”

6 ยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมยั่งยืน
เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรมสร้างความเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียน เน้นตลาด Niche Market ควบคู่กับ Mass Production

7 โอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรม
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ทวิภาคี และพหุภาคี - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

8 โอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรม
แนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ - วิจัยและพัฒนา ออกแบบสร้างสรรค์ ตราสินค้า - สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการคิดค้น พัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิต - ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแรงงาน

9 สมดุลสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นกีดกันทางการค้า ยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม การบริหารทรัพยากรอย่างสมดุล

10 สมดุลสังคมและสิ่งแวดล้อม
ใช้กฎหมายเพื่อจูงใจให้ใช้ทรัพยากรอย่าง มีประสิทธิภาพ การสร้างไว้วางใจต่อชุมชน การมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพื้นที่และชุมชน สนับสนุนการประกอบการ และการผลิตสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

11 อุตสาหกรรมเติบโตอย่างมี
สรุป อุตสาหกรรมเติบโตอย่างมี “เสถียรภาพและสมดุล”

12 อุตสาหกรรมเติบโตอย่าง “มีเสถียรภาพและสมดุล”
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน - ประสิทธิภาพ - ผลิตภาพ ทำให้อุตสาหกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ตัวสินค้า - กระบวนการผลิต

13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ “ยั่งยืน”. การพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ “ยั่งยืน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google