งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา อุตสาหกรรม ที่ “ ยั่งยืน ” ความท้าทายอุตสาหกรรม ไทย โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ผัน ผวน และซับซ้อน วิกฤติเศรษฐกิจระดับประเทศ ระดับกลุ่มประเทศ และวิกฤติระดับโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา อุตสาหกรรม ที่ “ ยั่งยืน ” ความท้าทายอุตสาหกรรม ไทย โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ผัน ผวน และซับซ้อน วิกฤติเศรษฐกิจระดับประเทศ ระดับกลุ่มประเทศ และวิกฤติระดับโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การพัฒนา อุตสาหกรรม ที่ “ ยั่งยืน ”

3 ความท้าทายอุตสาหกรรม ไทย โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ผัน ผวน และซับซ้อน วิกฤติเศรษฐกิจระดับประเทศ ระดับกลุ่มประเทศ และวิกฤติระดับโลก

4 องค์ประกอบการพัฒนา อุตสาหกรรมยั่งยืน การเติบโตของอุตสาหกรรม การมีเสถียรภาพของการ เติบโต ความสมดุลของการพัฒนา

5 การพัฒนาอุตสาหกรรม ยั่งยืน อุตสาหกรรมเติบโต อย่าง “ มีเสถียรภาพและสมดุล ”

6 ยุทธศาสตร์พัฒนา อุตสาหกรรมยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการ และ ภาคอุตสาหกรรมสร้างความ เชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียน เน้นตลาด Niche Market ควบคู่กับ Mass Production

7 โอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรม  กรอบความร่วมมือระหว่าง ประเทศ ทวิภาคี และพหุภาคี - ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ในปี 2558

8 โอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรม  แนวคิดอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ - วิจัยและพัฒนา ออกแบบ สร้างสรรค์ ตราสินค้า - สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ การคิดค้น พัฒนาสินค้าและ กระบวนการผลิต - ให้ความสำคัญกับการ พัฒนาแรงงาน

9 สมดุลสังคมและ สิ่งแวดล้อม ประเด็นกีดกันทางการค้า ยุทธศาสตร์พัฒนา อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม การบริหารทรัพยากรอย่าง สมดุล

10 สมดุลสังคมและ สิ่งแวดล้อม ใช้กฎหมายเพื่อจูงใจให้ใช้ ทรัพยากรอย่าง มีประสิทธิภาพ การสร้างไว้วางใจต่อชุมชน การมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู พื้นที่และชุมชน สนับสนุนการประกอบการ และการผลิตสินค้าเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม

11 สรุป อุตสาหกรรมเติบโต อย่างมี “ เสถียรภาพและ สมดุล ”

12 อุตสาหกรรมเติบโตอย่าง “ มีเสถียรภาพและสมดุล ” เพิ่มความสามารถในการ แข่งขัน - ประสิทธิภาพ - ผลิตภาพ ทำให้อุตสาหกรรมเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม - ตัวสินค้า - กระบวนการผลิต

13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา อุตสาหกรรม ที่ “ ยั่งยืน ” ความท้าทายอุตสาหกรรม ไทย โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ผัน ผวน และซับซ้อน วิกฤติเศรษฐกิจระดับประเทศ ระดับกลุ่มประเทศ และวิกฤติระดับโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google