งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมศุลกากร โดย นางสาวสุชญา ชินวงศ์ นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการพิเศษ นางสาวรตนพร ศุภโรจน์ นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ “ระเบียบพิธีการศุลกากรภายใต้ ASEAN” 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมศุลกากร โดย นางสาวสุชญา ชินวงศ์ นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการพิเศษ นางสาวรตนพร ศุภโรจน์ นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ “ระเบียบพิธีการศุลกากรภายใต้ ASEAN” 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมศุลกากร โดย นางสาวสุชญา ชินวงศ์ นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการพิเศษ นางสาวรตนพร ศุภโรจน์ นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ “ระเบียบพิธีการศุลกากรภายใต้ ASEAN” 9 มีนาคม 2553 โรงแรมดิเอ็มเมอร์รัล

2

3 1. ต้องเป็นสินค้าอยู่ในรายการที่ได้รับสิทธิพิเศษฯ ตามประกาศ กระทรวงการคลังเรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน 2. สินค้ามีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าตามความ ตกลงเขตการค้าเสรี ASEAN 3. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) เป็นไปตามที่กำหนดใน ประกาศกรมศุลกากร 61/2551 4. ผู้นำของเข้าปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร 61/2551 การขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร ในการนำเข้าสินค้าภายใต้ ASEAN

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการพิสูจน์ถิ่นกำเนิดสินค้า ในการนำเข้าสินค้าภายใต้ ASEAN  Form D  Invoice  Bill of Lading / Airway Bill  Packing List  เอกสารอื่น ๆ (หากมี) เช่น L/C, Catalogues, Product Specification, ingredients

17 27/09/57 17 Form D จากประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2551

18 การตรวจสอบเบื้องต้น ก่อนการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร  ตรวจสอบหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในประกาศกรมศุลกากรของความตกลงนั้น ๆ เช่น รูปแบบ Form D อายุของ Form D Form D ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ การสำแดงเกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดใน Form D เลขที่ของ Form D และลายเซ็น ของเจ้าหน้าที่และตราประทับ เป็นต้น  ตรวจสอบข้อมูลใน Form D ให้ตรงกับเอกสารบัญชีราคาสินค้า(Invoice) ใบตราส่ง (Bill of Lading / Airway Bill) บัญชีการบรรจุหีบห่อ (Packing List) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตรวจสอบว่าทุกช่องใน Form D มีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์

19 ความตกลง ASEAN ชื่อForm D รูปแบบขนาด A4 สีขาว(ISO) อายุ1 ปี การใช้1ใบ/ การนำเข้า 1 ครั้ง การออกย้อนหลัง ราคาของขั้นต่ำที่ไม่ต้องมี Form Dไม่เกิน 200 US Dollars Third country invoicing Back-To-Back CO HS Code (ในช่อง 7 ของ Form D)AHTN 2002 (8 digit) การแก้ไข Form Dแก้ไข Form D ฉบับเดิม / ออก Form D ฉบับใหม่ ประกาศกรมศุลกากร61/2551 56/2552 และ 85/2552 ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 มค. 51 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 18 มิย. 51 Privileges codeAF1

20 การเก็บเอกสาร ผู้นำของเข้าต้องเก็บเอกสารการนำเข้าในสื่อ รูปแบบใดๆ หรือในรูปเอกสาร ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันนำเข้าสินค้า เพื่อการตรวจสอบจาก ศุลกากรในภายหลัง(โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำเนา หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี ศุลกากรภายใต้ ASEAN) ผู้นำของเข้าต้องเก็บเอกสารการนำเข้าในสื่อ รูปแบบใดๆ หรือในรูปเอกสาร ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันนำเข้าสินค้า เพื่อการตรวจสอบจาก ศุลกากรในภายหลัง(โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำเนา หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี ศุลกากรภายใต้ ASEAN)

21 Fax: 02-6728132 02- 6677015, 02-6677063, 02-6677616 Call Center : 1164 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt กรมศุลกากร โดย นางสาวสุชญา ชินวงศ์ นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการพิเศษ นางสาวรตนพร ศุภโรจน์ นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ “ระเบียบพิธีการศุลกากรภายใต้ ASEAN” 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google