งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ระเบียบพิธีการศุลกากรภายใต้ ASEAN”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ระเบียบพิธีการศุลกากรภายใต้ ASEAN”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ระเบียบพิธีการศุลกากรภายใต้ ASEAN”
กรมศุลกากร “ระเบียบพิธีการศุลกากรภายใต้ ASEAN” โดย นางสาวสุชญา ชินวงศ์ นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการพิเศษ นางสาวรตนพร ศุภโรจน์ นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 9 มีนาคม โรงแรมดิเอ็มเมอร์รัล 1

2

3 การขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร ในการนำเข้าสินค้าภายใต้ ASEAN
1.  ต้องเป็นสินค้าอยู่ในรายการที่ได้รับสิทธิพิเศษฯ ตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน 2. สินค้ามีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าตามความ ตกลงเขตการค้าเสรี ASEAN 3. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศกรมศุลกากร 61/2551 4. ผู้นำของเข้าปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร 61/2551 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการพิสูจน์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ในการนำเข้าสินค้าภายใต้ ASEAN Form D Invoice Bill of Lading / Airway Bill Packing List เอกสารอื่น ๆ (หากมี) เช่น L/C, Catalogues, Product Specification, ingredients

17 Form D 17 04/04/60 จากประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2551

18 การตรวจสอบเบื้องต้น ก่อนการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
ตรวจสอบหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในประกาศกรมศุลกากรของความตกลงนั้น ๆ เช่น รูปแบบ Form D อายุของ Form D Form D ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ การสำแดงเกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดใน Form D เลขที่ของ Form D และลายเซ็น ของเจ้าหน้าที่และตราประทับ เป็นต้น ตรวจสอบข้อมูลใน Form D ให้ตรงกับเอกสารบัญชีราคาสินค้า(Invoice) ใบตราส่ง (Bill of Lading / Airway Bill) บัญชีการบรรจุหีบห่อ (Packing List) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบว่าทุกช่องใน Form D มีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์

19 ความตกลง ASEAN ชื่อ Form D รูปแบบ ขนาด A4 สีขาว(ISO) อายุ 1 ปี การใช้
1ใบ/ การนำเข้า 1 ครั้ง การออกย้อนหลัง ราคาของขั้นต่ำที่ไม่ต้องมี Form D ไม่เกิน 200 US Dollars Third country invoicing Back-To-Back CO HS Code (ในช่อง 7 ของ Form D) AHTN 2002 (8 digit) การแก้ไข Form D แก้ไข Form D ฉบับเดิม / ออก Form D ฉบับใหม่ ประกาศกรมศุลกากร 61/ /2552 และ 85/2552 ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 มค. 51 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 18 มิย. 51 Privileges code AF1

20 การเก็บเอกสาร ผู้นำของเข้าต้องเก็บเอกสารการนำเข้าในสื่อรูปแบบใดๆ หรือในรูปเอกสาร ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันนำเข้าสินค้า เพื่อการตรวจสอบจากศุลกากรในภายหลัง(โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำเนาหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ ASEAN)

21 ขอบคุณ , , Call Center : 1164 Fax:


ดาวน์โหลด ppt “ระเบียบพิธีการศุลกากรภายใต้ ASEAN”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google