งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการหอการค้าไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการหอการค้าไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการหอการค้าไทย
วาระปี

2 ประธานกรรมการ คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ

3 รองประธานกรรมการ คุณไพรัช บูรพชัยศรี คุณฉัตรชัย บุญรัตน์
คุณไพรัช บูรพชัยศรี คุณฉัตรชัย บุญรัตน์ คุณสมเกียรติ อนุราษฎร์ คุณสุรินทร์ โตทับเที่ยง

4 รองประธานกรรมการ คุณชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล
คุณชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล คุณบุญชัย โชควัฒนา คุณภูมินทร์ หะรินสุต

5 คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ คุณวิชัย อัศรัสกร คุณสนั่น อังอุบลกุล คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี คุณยง รุ่งเรืองธัญญา

6 กรรมการเลขาธิการ กรรมการรองเลขาธิการ คุณกลินท์ สารสิน
คุณกลินท์ สารสิน กรรมการรองเลขาธิการ คุณชูเดช เตชะไพบูลย์ คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ คุณพลิศร์ ภิรมย์ภักดี คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์

7 กรรมการรองเลขาธิการ คุณมรกต ยิบอินซอย คุณสุรงค์ บูลกุล
คุณมรกต ยิบอินซอย คุณสุรงค์ บูลกุล คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล คุณศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร คุณวรยุกต์ เจียรพันธุ์ ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์

8 กรรมการรองเลขาธิการ คุณปรัชญา สมะลาภา คุณวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ
คุณวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ คุณปรัชญา สมะลาภา คุณประพันธ์ เตชะสกลกิจกูร คุณวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ

9 คุณอรดี รุ่งเรืองโรจน์ คุณศิรินา ปวโรฬารวิทยา
กรรมการเหรัญญิก คุณอรดี รุ่งเรืองโรจน์ กรรมการนายทะเบียน คุณศิรินา ปวโรฬารวิทยา กรรมการปฏิคม คุณกอบสุข เอี่ยมสุรีย์

10 กรรมการบริหาร ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ คุณพรพินิจ พรประภา
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ คุณพรพินิจ พรประภา คุณวรพงศ์ พิชญ์พงศ์ศา คุณประสาน ตันประเสริฐ คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการหอการค้าไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google