งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการหอการค้าไทย วาระปี 2556 - 2557. ประธานกรรมการ คุณอิสระ ว่องกุศล กิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการหอการค้าไทย วาระปี 2556 - 2557. ประธานกรรมการ คุณอิสระ ว่องกุศล กิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการหอการค้าไทย วาระปี 2556 - 2557

2 ประธานกรรมการ คุณอิสระ ว่องกุศล กิจ

3 รองประธานกรรมการ คุณสุรินทร์ โต ทับเที่ยง คุณฉัตรชัย บุญรัตน์ คุณสมเกียรติ อนุราษฎร์ คุณไพรัช บูรพชัยศรี

4 คุณพรศิลป์ พัช รินทร์ตนะกุล คุณบุญชัย โชค วัฒนา คุณชัยวัธ มะระ พฤกษ์วรรณ คุณภูมินทร์ หะ รินสุต รองประธานกรรมการ

5 รองประธานกรรมการ คุณฐาปน สิริ วัฒนภักดี คุณวิชัย อัศรัส กร คุณสนั่น อัง อุบลกุล คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร คุณยง รุ่งเรืองธัญญา

6 กรรมการเลขาธิการ กรรมการรองเลขาธิการ คุณกลินท์ สาร สิน คุณชูเดช เตชะ ไพบูลย์ คุณชนิตร ชาญ ชัยณรงค์ คุณพจน์ อร่าม วัฒนานนท์ คุณพลิศร์ ภิรมย์ ภักดี

7 คุณสุรงค์ บูลกุล คุณมรกต ยิบ อินซอย กรรมการรองเลขาธิการ คุณศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร คุณสาโรช ชยา วิวัฒน์กุล คุณวรยุกต์ เจียรพันธุ์ ว่าที่ ร. อ. จิตร์ ศิร ธรานนท์

8 กรรมการรองเลขาธิการ คุณวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ คุณปรัชญา สมะลาภา คุณประพันธ์ เตชะ สกลกิจกูร คุณวัฒนา ธนา ศักดิ์เจริญ

9 กรรมการเหรัญญิก กรรมการนายทะเบียน กรรมการปฏิคม คุณอรดี รุ่งเรืองโรจน์ คุณกอบสุข เอี่ยม สุรีย์ คุณศิรินา ปว โรฬารวิทยา

10 กรรมการบริหาร ดร. ชิงชัย หาญ เจนลักษณ์ คุณพรพินิจ พร ประภา คุณวรพงศ์ พิชญ์พงศ์ศา คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะ สัทธาวรกุล คุณประสาน ตัน ประเสริฐ


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการหอการค้าไทย วาระปี 2556 - 2557. ประธานกรรมการ คุณอิสระ ว่องกุศล กิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google