งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารพบ นักเรียน. สรุปผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม นักเรียน โรงเรียนวัด ชาวเหนือ ระดับประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารพบ นักเรียน. สรุปผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม นักเรียน โรงเรียนวัด ชาวเหนือ ระดับประถมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหารพบ นักเรียน

2 สรุปผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม นักเรียน โรงเรียนวัด ชาวเหนือ ระดับประถมศึกษา

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4 ที่กิจกรรมระดับชั้น ๑มารยาทไทยป. ๑ - ๓ ๒มารยาทไทยป. ๔ - ๖ ๓สวดมนต์แปลป. ๑ - ๖

5 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ศิลปะ

6 ที่กิจกรรมระดับชั้น ๑ การแข่งขันวาดภาพ ระบายสี ป. ๑ - ๓ ๒ การสร้างสรรค์ภาพด้วย การปะติด ป. ๑ - ๓ ๓ การแข่งขัน ประติมากรรม ป. ๑ - ๓

7 ที่กิจกรรมระดับชั้ น ๔การแข่งขันขับร้อง เพลงไทยลูกทุ่ง ( หญิง ) ป. ๑ - ๖ ๕การแข่งขันขับร้อง เพลงสากล ( หญิง ) ป. ๑ - ๖

8 ที่กิจกรรมระดับชั้น ๖การแข่งขันขับร้องเพลง พระราชนิพนธ์ ( หญิง ) ป. ๑ - ๖

9 กลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์

10 ที่กิจกรรมระดับชั้น ๑ การประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทาง วิทยาศาสตร์ ป. ๑ - ๖ ๒ การแข่งขันการแสดง ทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show) ป. ๔ - ๖

11 กลุ่มโรงเรียนเรียน ร่วม

12 ที่กิจกรรมระดับชั้น ๑ การแข่งขันวาดภาพ ระบายสี ป. ๑ - ๖

13 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย

14 ที่กิจกรรมระดับชั้น ๑ เขียนเรียงความและ คัดลายมือ ป. ๑ - ๓ ๒ เขียนเรียงความและ คัดลายมือ ป. ๔ - ๖

15 ที่กิจกรรมระดับชั้น ๓ ท่องอาขยานทำนอง เสนาะ ป. ๑ - ๓ ๔ ท่องอาขยานทำนอง เสนาะ ป. ๔ - ๖

16 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

17 ที่กิจกรรมระดับชั้ น ๑ การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech) ป. ๑ - ๓ ๒ การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech) ป. ๔ - ๖

18 ที่กิจกรรมระดับชั้ น ๓ กิจกรรม ( Spelling Bee) ป. ๑ - ๓ ๔กิจกรรม ( Spelling Bee) ป. ๔ - ๖ ๕ การเล่านิทาน ( Story Telling) ป. ๔ - ๖

19 กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน

20 ที่กิจกรรมระดับชั้ น ๑ กิจกรรมเพื่อการ เรียนรู้ Crass word ป. ๑ - ๖ ๒ กิจกรรมเพื่อการ เรียนรู้ A Math ป. ๑ - ๖

21 ที่กิจกรรมระดับชั้น ๓ กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ซูโตกุ ป. ๑ - ๓

22 การประกวดและ แข่งขันนักบินน้อย

23 ที่กิจกรรมระดับชั้น ๑ การแข่งขันเครื่องร่อน กระดาษพับ ป. ๑ - ๓

24 กลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์

25 ที่กิจกรรมระดับชั้น ๑ การประกวดโครงงาน คณิตศาสตร์ ป. ๔ - ๖ ๒ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป. ๔ - ๖ ๓ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป. ๔ - ๖

26 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี

27 ที่กิจกรรมระดับชั้น ๑ การแข่งขันโครงงาน อาชีพ ป. ๔ - ๖

28 รายการการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม นักเรียน โรงเรียนวัด ชาวเหนือ ระดับมัธยมศึกษา

29 ๑. กิจกรรมเพื่อการ เรียนรู้ Crass word ๒. สภานักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

30 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ๑. การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ๒. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ๓. การประกวดเล่า นิทาน ( story Telling)

31 ๔. การแข่งขัน Multi Skills Competition กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

32 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ๑. การแข่งขัน อัจฉริยภาพทาง คณิตศาสตร์ ๒. การแข่งขันสร้างสรรค์ ผลงานคณิตศาสตร์โดย โปรแกรม GSP

33 กลุ่มสาระการเรียนรู้การ งานอาชีพ และเทคโนโลยี ๑. การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ๒. กระทงดอกไม้ธูป เทียนแพ

34 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ๑. โครงงานคุณธรรม ๒. เล่านิทานคุณธรรม ๓. มารยาทไทย

35 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ๑. กาพย์ยานี ๑๑ ( ๘ บท ) ๒. เขียนเรียงความและ คัดลายมือ ๓. ท่องอาขยานทำนอง เสนาะ ๔. อ่านเอาเรื่อง ( อ่านในใจ )

36 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๑. การแข่งขันขับร้อง เพลงไทยลูกทุ่ง ( หญิง ) ๒. การแข่งขันขับร้อง เพลงไทยสากล ( หญิง )

37 ๓. การแข่งขันขับร้อง เพลงสากล ( หญิง ) ๔. การแข่งขันขับร้อง เพลงพระนิพนธ์ ( หญิง ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

38 ๕. การแข่งขันวงดนตรี ไทย ( วงเครื่องสายวงเล็ก ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

39 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ๑. การประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทาง วิทยาศาสตร์ ๒. การแข่งขันอัจฉริยา ภาพ ทางวิทยาศาสตร์

40 ๓. การแข่งขันเครื่องบิน พลังยาง ประเภทบิน นาน ( โดยการติดล้อบิน ขึ้นจากพื้น ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

41 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ศึกษา และพลศึกษา ๑. โครงงานสุขพลศึกษา และพลศึกษา ๒. ตอบปัญหาสุขศึกษา และพลศึกษา

42 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การศึกษาพิเศษ ( กลุ่ม โรงเรียนร่วม ) ๑. การแข่งขันวาดภาพ ระบายสี


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารพบ นักเรียน. สรุปผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม นักเรียน โรงเรียนวัด ชาวเหนือ ระดับประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google