งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบูรณาการงานเอดส์ ระดับเขต จิราพรรณ รัฐประเสริฐ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบูรณาการงานเอดส์ ระดับเขต จิราพรรณ รัฐประเสริฐ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบูรณาการงานเอดส์ ระดับเขต จิราพรรณ รัฐประเสริฐ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

2 บูรณาการ(Integration) การรวมเอาหน่วยที่แยกมารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ - ลักษณะงาน - ระยะเวลา - พื้นที่ดำเนินการ - กลุ่ม (Zoning) ในการดำเนินการ - หน่วยงานอื่น (http://www.sk-hospital.com/skmessage/ download. php?id=1187&sid=1ad8d4b5af168ac6deda6b0ed3715e67,http://www.sk-hospital.com/skmessage/ download พฤษภาคม 2551)

3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านเอดส์ในพื้นที่ สคร. ศึกษาฯ NGOs แรงงาน พม. มหาดไทย ปัญหา โรคเอดส์ ยุติธรรม ศอ. สปสช. สสจ. ปกส. กลุ่ม/ชมรมผู้ติดเชื้อ ปชส.จว. องค์กรธุรกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม ภาคีวิชาการ ฯลฯ

4 บทบาท หน้าที่ สคร. Technical support Monitoring and Evaluation Area Coordination Research & Specific Project Implementation

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อบูรณาการ งานเอดส์สู่ภาคส่วนต่างๆ - ส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานเชิงนโยบายด้านเอดส์ในหน่วย งานที่เกี่ยวข้องภาครัฐ - ขยายความร่วมมือการดำเนินการด้านเอดส์กับองค์กรธุรกิจ เอกชน NGOs ภาคประชาสังคม * คณะอนุฯเอดส์จังหวัด ----- * ตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ * พัฒนาศักยภาพ อปท.ด้านแผนงาน/โครงการเอดส์ * บูรณาการโครงการกองทุนโลกเข้าสู่ระบบปกติ HIV/AIDS Care&Prevention

6 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบูรณาการ ป้องกัน ดูแล รักษาและลดผลกระทบตามกลุ่มประชากรเป้าหมาย Prevention - VCCT - PMTCT - Condoms & Lubricants Promotion - เครือข่ายการทำงานในกลุ่มเยาวชนและ MSM - ฟื้นฟูคลินิกด้าน STIs - คลินิกและคลินิกเคลื่อนที่ ด้าน STIs และ VCT สำหรับ กลุ่ม MSM - การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ HIV/AIDS Care&Prevention

7 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบูรณาการ ป้องกัน ดูแล รักษาและลดผลกระทบตามกลุ่มประชากรเป้าหมาย CARE : คุณภาพของระบบบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและ ผู้ป่วยเอดส์ HIV/AIDS Care&Prevention มาตรฐาน การดูแล รักษา กระบวนการ พัฒนาคุณภาพ บริการ การวัด/ ประเมิน ศักยภาพการ ให้บริการ คุณภาพ ของระบบ บริการ การดูแล รักษา ผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วย เอดส์

8 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ - ส่งเสริมให้มีคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในคณะอนุฯ เอดส์ จังหวัด - NAPHA Extension - ASO Thailand - สร้างเครือข่าย ขยายหน่วยงานให้ความรู้สิทธิด้านเอดส์ - ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องการคุ้มครอง สิทธิผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ - หนุนเสริมการทำงานกลุ่ม/ชมรมผู้ติดเชื้อ ศูนย์องค์รวม - การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ HIV/AIDS Care&Prevention

9 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การติดตาม ประเมินผล ศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์ - ตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ - การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถานการณ์โรค การฝ้าระวัง พฤติกรรมฯ การศึกษาวิจัย การประเมินผล - การบริหารจัดการระบบข้อมูล - การพัฒนาศักยภาพบุคลากรบุคลากรด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำเสนอข้อมูลเพื่อการวางแผนและผลักดันเชิง นโยบาย - การศึกษา วิจัย HIV/AIDS Care&Prevention

10 Budget Integration Budget Sources อปท.

11 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบูรณาการ ป้องกัน ดูแล รักษาและลดผลกระทบตามกลุ่มประชากรเป้าหมาย CARE : คุณภาพของระบบบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและ ผู้ป่วยเอดส์ HIV/AIDS Care&Prevention มาตรฐาน การดูแล รักษา กระบวนการ พัฒนาคุณภาพ บริการ การวัด/ ประเมิน ศักยภาพการ ให้บริการ คุณภาพ ของระบบ บริการ การดูแล รักษา ผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วย เอดส์

12 การประสานงานคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเอดส์ ด้วย HIVQUAL-T กรม คร. พรพ. สคร. สสจ. สปสช. TUC รพ.พี่เลี้ยง-รพ.ส่วนขยาย

13 ระยะที่ 1 สคร., สสจ.9 จว.,ร.พ.พี่เลี้ยง 9 แห่ง รับการอบรมHIVQUAL-T version 4 หลักสูตรผู้ฝึกสอน สคร. - จัด Local Group Learning ร.พ.พี่เลี้ยง 9 แห่ง : PM, QI(PDSA Cycle) สคร.,สสจ. : on-site visits, supervision

14 ระยะที่ 2 สคร. จัดอบรมHIVQUAL-T version 4 ร.พ.ส่วนขยาย -วิทยากร: สคร.,สสจ.9 จว.,ร.พ.พี่เลี้ยง 9 แห่ง - ที่ปรึกษา : TUC, สอวพ. สคร. -จัด Local Group Learning ร.พ.พี่เลี้ยง 9 แห่ง : PM, QI(PDSA Cycle) สคร.,สสจ. : on-site visits, supervision

15 การขยาย HIVQUAL-T ในพื้นที่สคร. 3 2006: 9 piloted sites 2007: 83 hospitals 2008: 83 hospitals

16 โรงพยาบาลที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ด้วย HIVQUAL-T

17 2549 = 9 ร.พ. n= 479 2550 = 78 ร.พ. n=4677 2551 = 3 ร.พ. n= 228 ข้อมูลณ 30 ต.ค. 2551 ผลการวัดคุณภาพบริการ

18 ปัจจัยความสำเร็จ การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องจากสปสช.และTUC ผู้บริหาร ร.พ. และคณะกรรมการ PCT ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ที่มีการสื่อสาร 2 ทาง ความพึงพอใจต่อจุดเด่นของโปรแกรม HIVQUAL-T สามารถดำเนินการวัดผล ทำรายงาน และกำกับความก้าวหน้าการพัฒนา คุณภาพด้วยตนเอง ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นระบบ เปรียบเทียบตัวเองและระหว่าง โรงพยาบาลได้ การนิเทศ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม(Local Group Learning)

19 ความท้าทาย การนำผลการวัดคุณภาพสู่การพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการฯที่ต่อเนื่อง ยั่งยืน ทีมงานพัฒนาคุณภาพทีประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพ การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพได้รับการสนับสนุนและ อยู่บนระบบโครงสร้างพื้นฐาน

20 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt การบูรณาการงานเอดส์ ระดับเขต จิราพรรณ รัฐประเสริฐ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google