งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบูรณาการงานเอดส์ระดับเขต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบูรณาการงานเอดส์ระดับเขต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบูรณาการงานเอดส์ระดับเขต
HIV/AIDS การบูรณาการงานเอดส์ระดับเขต จิราพรรณ รัฐประเสริฐ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

2 บูรณาการ(Integration)
HIV/AIDS บูรณาการ(Integration) การรวมเอาหน่วยที่แยกมารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ - ลักษณะงาน - ระยะเวลา - พื้นที่ดำเนินการ - กลุ่ม (Zoning) ในการดำเนินการ - หน่วยงานอื่น (http://www.sk-hospital.com/skmessage/ download. php?id=1187&sid=1ad8d4b5af168ac6deda6b0ed3715e67, พฤษภาคม 2551)

3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านเอดส์ในพื้นที่
ศึกษาฯ NGOs มหาดไทย สสจ. แรงงาน พม. สคร. ปัญหา โรคเอดส์ สปสช. ปชส.จว. ยุติธรรม ปกส. องค์กรธุรกิจ เอกชน ฯลฯ ศอ. กลุ่ม/ชมรมผู้ติดเชื้อ ภาคีวิชาการ ภาคประชาสังคม

4 บทบาท หน้าที่ สคร. Technical support Monitoring and Evaluation
Area Coordination Research & Specific Project Implementation

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อบูรณาการ งานเอดส์สู่ภาคส่วนต่างๆ
HIV/AIDS HIV/AIDS Care&Prevention ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อบูรณาการ งานเอดส์สู่ภาคส่วนต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานเชิงนโยบายด้านเอดส์ในหน่วย งานที่เกี่ยวข้องภาครัฐ - ขยายความร่วมมือการดำเนินการด้านเอดส์กับองค์กรธุรกิจ เอกชน NGOs ภาคประชาสังคม * คณะอนุฯเอดส์จังหวัด ----- * ตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ * พัฒนาศักยภาพ อปท.ด้านแผนงาน/โครงการเอดส์ * บูรณาการโครงการกองทุนโลกเข้าสู่ระบบปกติ

6 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบูรณาการ ป้องกัน ดูแล
HIV/AIDS HIV/AIDS Care&Prevention ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบูรณาการ ป้องกัน ดูแล รักษาและลดผลกระทบตามกลุ่มประชากรเป้าหมาย Prevention - VCCT - PMTCT - Condoms & Lubricants Promotion - เครือข่ายการทำงานในกลุ่มเยาวชนและ MSM - ฟื้นฟูคลินิกด้าน STIs - คลินิกและคลินิกเคลื่อนที่ ด้าน STIs และ VCT สำหรับ กลุ่ม MSM - การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์

7 คุณภาพของระบบบริการ การดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์
HIV/AIDS HIV/AIDS Care&Prevention ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบูรณาการ ป้องกัน ดูแล รักษาและลดผลกระทบตามกลุ่มประชากรเป้าหมาย CARE : คุณภาพของระบบบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและ ผู้ป่วยเอดส์ คุณภาพของระบบบริการ การดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ มาตรฐาน การดูแลรักษา กระบวนการ พัฒนาคุณภาพบริการ การวัด/ประเมินศักยภาพการให้บริการ

8 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
HIV/AIDS HIV/AIDS Care&Prevention ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ - ส่งเสริมให้มีคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในคณะอนุฯ เอดส์ จังหวัด - NAPHA Extension - ASO Thailand - สร้างเครือข่าย ขยายหน่วยงานให้ความรู้สิทธิด้านเอดส์ - ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องการคุ้มครอง สิทธิผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ - หนุนเสริมการทำงานกลุ่ม/ชมรมผู้ติดเชื้อ ศูนย์องค์รวม - การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์

9 - ตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
HIV/AIDS HIV/AIDS Care&Prevention ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การติดตาม ประเมินผล ศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ - ตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ - การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถานการณ์โรค การฝ้าระวัง พฤติกรรมฯ การศึกษาวิจัย การประเมินผล - การบริหารจัดการระบบข้อมูล - การพัฒนาศักยภาพบุคลากรบุคลากรด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำเสนอข้อมูลเพื่อการวางแผนและผลักดันเชิง นโยบาย - การศึกษา วิจัย

10 Budget Integration Budget Sources อปท.

11 คุณภาพของระบบบริการ การดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์
HIV/AIDS HIV/AIDS Care&Prevention ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบูรณาการ ป้องกัน ดูแล รักษาและลดผลกระทบตามกลุ่มประชากรเป้าหมาย CARE : คุณภาพของระบบบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและ ผู้ป่วยเอดส์ คุณภาพของระบบบริการ การดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ มาตรฐาน การดูแลรักษา กระบวนการ พัฒนาคุณภาพบริการ การวัด/ประเมินศักยภาพการให้บริการ

12 การประสานงานคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเอดส์ ด้วย HIVQUAL-T
กรม คร. สปสช. TUC สคร. พรพ. สสจ. รพ.พี่เลี้ยง-รพ.ส่วนขยาย

13 ระยะที่ 1 ร.พ.พี่เลี้ยง 9 แห่ง : PM , QI(PDSA Cycle)
HIV/AIDS ระยะที่ 1 สคร., สสจ.9 จว.,ร.พ.พี่เลี้ยง 9 แห่ง รับการอบรมHIVQUAL-T version 4 หลักสูตรผู้ฝึกสอน ร.พ.พี่เลี้ยง 9 แห่ง : PM , QI(PDSA Cycle) สคร.,สสจ. : on-site visits, supervision สคร. - จัด Local Group Learning

14 ระยะที่ 2 สคร. จัดอบรมHIVQUAL-T version 4 ร.พ.ส่วนขยาย
HIV/AIDS ระยะที่ 2 สคร. จัดอบรมHIVQUAL-T version 4 ร.พ.ส่วนขยาย -วิทยากร: สคร.,สสจ.9 จว.,ร.พ.พี่เลี้ยง 9 แห่ง - ที่ปรึกษา : TUC, สอวพ. ร.พ.พี่เลี้ยง 9 แห่ง : PM , QI(PDSA Cycle) สคร.,สสจ. : on-site visits, supervision สคร. -จัด Local Group Learning

15 การขยาย HIVQUAL-T ในพื้นที่สคร. 3
HIV/AIDS การขยาย HIVQUAL-T ในพื้นที่สคร. 3 2006: 9 piloted sites 2007: 83 hospitals 2008: 83 hospitals

16 โรงพยาบาลที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ด้วย HIVQUAL-T

17 ผลการวัดคุณภาพบริการ
= 9 ร.พ. n= 479 = 78 ร.พ. n= = 3 ร.พ. n= 228 ข้อมูลณ 30 ต.ค. 2551

18 ปัจจัยความสำเร็จ การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องจากสปสช.และTUC
HIV/AIDS ปัจจัยความสำเร็จ การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องจากสปสช.และTUC ผู้บริหาร ร.พ. และคณะกรรมการ PCT ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ที่มีการสื่อสาร 2 ทาง ความพึงพอใจต่อจุดเด่นของโปรแกรม HIVQUAL-T สามารถดำเนินการวัดผล ทำรายงาน และกำกับความก้าวหน้าการพัฒนา คุณภาพด้วยตนเอง ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นระบบ เปรียบเทียบตัวเองและระหว่าง โรงพยาบาลได้ การนิเทศ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม(Local Group Learning)

19 ความท้าทาย การนำผลการวัดคุณภาพสู่การพัฒนาคุณภาพการ
HIV/AIDS ความท้าทาย การนำผลการวัดคุณภาพสู่การพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการฯที่ต่อเนื่อง ยั่งยืน ทีมงานพัฒนาคุณภาพทีประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพ การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพได้รับการสนับสนุนและ อยู่บนระบบโครงสร้างพื้นฐาน

20 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
HIV/AIDS THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt การบูรณาการงานเอดส์ระดับเขต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google