งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ระบบรับรองผู้สัมผัสอาหารมืออาชีพ (อาหารปลอดภัย พ่อครัวไทยมืออาชีพ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นยุทธศาสตร์ ระบบรับรองผู้สัมผัสอาหารมืออาชีพ (อาหารปลอดภัย พ่อครัวไทยมืออาชีพ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ระบบรับรองผู้สัมผัสอาหารมืออาชีพ (อาหารปลอดภัย พ่อครัวไทยมืออาชีพ)

2 แผนที่ยุทธศาสตร์ (SRM) ระบบรับรองผู้สัมผัสอาหารมืออาชีพ ภายในปี พ.ศ.2555 (ระยะ 3 ปี) อปท.ควบคุมสถานประกอบการให้ได้ ตามพรบ.สาธารณสุข - สนับสนุนการออกและใช้ข้อบัญญัติ ท้องถิ่น - เร่งรัดพัฒนาการรับรองผู้สัมผัสอาหาร - เร่งรัดพัฒนาให้สถานประกอบการด้าน อาหารได้มาตรฐาน - พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อปท. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดู งาน พัฒนาศักยภาพ ภาคีเครือข่าย - พัฒนาระบบการ สื่อสารสาธารณะและ การสื่อสารความเสี่ยง - พัฒนาระบบรับฟัง ความคิดเห็น - พัฒนาทักษะภาคี ด้านระบบรับรองฯ มีการจัดการความรู้ และนวตกรรม - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทำคลังความรู้ - จัดทำบัญชีนวตกรรม -สนับสนุนให้มีทีมวิจัย มีระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ - พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง - ส่งเสริมให้ภาคีมีส่วนร่วมในการพัฒนา ระบบฐานข้อมูล - พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ระบบ ฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนท.มีความรู้ทักษะในการดำเนินงาน (SMART) - มีสมรรถนะในการจัดการ - พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง - มีการทำงานเป็นทีม (T) - สร้างระบบความก้าวหน้าในอาชีพและแรงจูงใจในการทำงาน - มีการสื่อสารแบบสองทางภายในองค์กร องค์กรแหล่งทุนให้การสนับสนุน การดำเนินงาน - แสวงหาความร่วมมือและจัดทำ หลักสูตรในการอบรม - จัดตั้งศูนย์ประสานงานในการ รองรับผู้สัมผัสอาหาร - มีการเผยแพร่แหล่งทุนให้ภาคี ชมรมผู้ประกอบการ/สมาคม มีส่วน ร่วมในการพัฒนา - พัฒนาศักยภาพ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงาน - สร้างและบริหารเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและสื่อมวลชน ภาคเอกชน /ประชาสังคมให้ การร่วมพัฒนาและสนับสนุน - จัดเวทีวิชาการ - พัฒนาความสัมพันธ์ - ทำ MOU ร่วมกัน มีกลไกในการสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ ภาคีCRM) - สร้างระบบและใช้ ข้อมูล/สื่อสาธารณะ/เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - จัดระบบการสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างภาคีเครือข่าย -พัฒนาระบบ CRM มีโครงสร้างองค์กรสอดคล้องกับงาน - ปรับเปลี่ยนระบบงานและมอบหมายงานให้เหมาะสม กับภารกิจ - พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประชาชน () ระดับภาคี ( Stakeholder ) ระดับ กระบวนการ ระดับ พื้นฐาน มีระบบการเฝ้าระวัง ที่มีคุณภาพ - พัฒนาระบบการเฝ้า ระวัง - สร้างเครือข่ายเฝ้า ระวังชุมชน - สร้างความเชื่อมโยง เครือข่าย มีการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ร่วมกันและ นำไปใช้เชิงบูรณาการ - การจัดทำแผนอย่างมี ส่วนร่วมและถ่ายทอด แผนฯสู่การปฏิบัติ - พัฒนาระบบประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพ -มีระบบการติดตามอย่าง ต่อเนื่อง มีระบบการพัฒนา มาตรฐานวิชาการและ กฎหมาย - พัฒนาองค์ความรู้และ เทคโนโลยี - พัฒนาระบบกฎหมาย สาธารณสุข กฎเกณฑ์ - พัฒนามาตรฐานและ ระบบงาน

3 แผนที่ยุทธศาสตร์ (SLM) ระบบรับรองผู้สัมผัสอาหารมืออาชีพ ภายในปี พ.ศ.2555 (ระยะ 3 ปี) อปท.พัฒนาและควบคุมสถาน ประกอบการให้ได้ตามพรบ. สาธารณสุข - เร่งรัดพัฒนาการรับรองผู้สัมผัสอาหาร พัฒนาศักยภาพ ภาคีเครือข่าย - พัฒนาทักษะภาคี ด้านระบบรับรองฯ มีการจัดการความรู้ และนวตกรรม - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทำคลังความรู้ มีระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ - พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง จนท.มีความรู้ทักษะในการดำเนินงาน (SMART) - พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง หน่วยงานภาครัฐและสื่อมวลชน ภาคเอกชน /ประชาสังคม/องค์กรแหล่ง ทุนให้การสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนา ความสัมพันธ์ - สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีและการจัดทำ หลักสูตรการอบรม ชมรมผู้ประกอบการ/สมาคม มีส่วน ร่วมในการพัฒนา - แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงาน มีกลไกในการสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ ภาคีCRM) - จัดระบบการสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างภาคีเครือข่าย มีโครงสร้างองค์กรสอดคล้องกับงาน - ปรับเปลี่ยนระบบงานและมอบหมายงานให้เหมาะสม กับภารกิจ ระดับประชาชน () ระดับภาคี ( Stakeholder ) ระดับ กระบวนการ ระดับ พื้นฐาน มีระบบการเฝ้าระวัง ที่มีคุณภาพ - สร้างเครือข่ายเฝ้า ระวังโดยชุมชน มีการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ร่วมกันและ นำไปใช้เชิงบูรณาการ - การจัดทำแผนอย่างมี ส่วนร่วมและถ่ายทอด แผนฯสู่การปฏิบัติ มีระบบการพัฒนา มาตรฐานวิชาการและ กฎหมาย - พัฒนามาตรฐานและ ระบบงาน


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นยุทธศาสตร์ ระบบรับรองผู้สัมผัสอาหารมืออาชีพ (อาหารปลอดภัย พ่อครัวไทยมืออาชีพ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google