งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น้องเลี้ยง สุธาสินี สุโขวัฒนกิจ หน่วยงาน สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น้องเลี้ยง สุธาสินี สุโขวัฒนกิจ หน่วยงาน สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น้องเลี้ยง สุธาสินี สุโขวัฒนกิจ หน่วยงาน สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2 ความเป็นมา ปัญหาเอดส์ส่งผลกระทบต่อเด็กที่พ่อแม่ติดเชื้อและ เจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ โดยเฉพาะเรื่องการถูกสังคม รังเกียจ แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ พยายามสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน แต่ ปัญหาดังกล่าว เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และมีเงื่อนไข ปัจจัยทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง แผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์แห่งชาติ พ. ศ.2550-2554 ในเรื่องยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการป้องกัน ดูแลรักษา และลดผลกระทบ ตามกลุ่มประชากรเป้าหมาย

3 การเผชิญปัญหาของเด็กที่ต้องต่อสู้กับปัญหาภายใน จิตใจของตนเองและปัญหาจากสังคมภายนอก ในการตี ตรา รังเกียจ แบ่งแยก และกีดกันจากสังคม ซึ่งจาก งานวิจัยในประเทศไทยพบว่ามีเด็กถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับ การดูแล รวมถึง สังคมไม่ยอมรับครอบครัวเด็กที่ติดเชื้อ ทำให้ยังมีการปกปิดสถานภาพการติดเชื้อในครอบครัว สังคม และชุมชนอยู่ แม้ว่าหน่วยงานต่าง ๆ จะได้ให้ การช่วยเหลือแล้วก็ตาม แต่ก็ยังพบว่าผู้ติดเชื้อและ ผู้ป่วยเอดส์ส่วนใหญ่ยังไม่กล้าเปิดเผยตัวกับครอบครัว ชุมชน และสังคม ทำให้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อยู่ ร่วมกับครอบครัวได้ยากลำบากและไม่เป็นปกติสุข ไม่ สามารถเข้าถึงบริการการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพ ได้ดีเท่าที่ควร ขาดโอกาสความเท่าเทียมกันในสังคม และสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่ควรจะได้รับ

4 การหารูปแบบการลดทัศนคติการตีตรา / รังเกียจ เด็กที่พ่อแม่ติดเชื้อและเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการลดปัญหา ผลกระทบในครอบครัว สังคม ชุมชนได้ โดยเฉพาะการเผชิญปัญหาของเด็กที่ถูกตีตรา / รังเกียจ กีดกันจากสังคมที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ กับการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ซึ่งส่งผลต่อ การปลูกฝังพฤติกรรมที่ก้าวร้าว อาชญากรรม และความรุนแรงได้ ส่งผลต่อการเติบโตเป็น ผู้ใหญ่ที่ดี และเพื่อให้เด็กสามารถใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข และมีคุณภาพชีวิต ที่ดีต่อไป

5 วัตถุประสงค์ ประเมินคุณภาพชีวิต จิตใจของเด็กระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาที่มีพ่อแม่ติดเชื้อและเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ หารูปแบบ / แนวทางการดำเนินงานในการลดผลกระทบใน กลุ่มเด็กที่ถูกตีตรา / รังเกียจจากครอบครัว สังคม และชุมชน

6 วิธีการศึกษา รูปแบบการศึกษา -- การสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากรกลุ่มเป้าหมาย -- แบ่งออก 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่ม ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษาหรือ โรงเรียน 2. กลุ่มประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย และ 3. เด็กที่พ่อแม่ติดเชื้อและเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ในพื้นที่ โรงเรียนเป้าหมาย เพื่อประเมินยุทธศาสตร์การลด ทัศนคติการตีตรา / รังเกียจในโรงเรียนหรือสถานศึกษา

7 วิธีการดำเนินงาน สุ่มเลือกพื้นที่โรงเรียนเป้าหมาย ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกใน กลุ่มผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเด็กที่พ่อแม่ ติดเชื้อและเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ ในสถานศึกษา 5 แห่ง ลงพื้นที่ประเมินในโรงเรียนเป้าหมาย 5 แห่ง เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะทาง วิชาการและนโยบาย

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้ทราบคุณภาพชีวิต จิตใจของเด็กระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาที่มีพ่อแม่ติดเชื้อและเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ ได้ทราบปัญหาทัศนคติการตีตรา / รังเกียจเด็กที่พ่อแม่ติด เชื้อและเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ ได้รูปแบบ / แนวทางการดำเนินงานในการลดผลกระทบใน กลุ่มเด็กที่ถูกตีตรา / รังเกียจจากครอบครัว สังคม และชุมชน

9 ระยะเวลาที่ศึกษา ปีงบประมาณ 2554-5


ดาวน์โหลด ppt น้องเลี้ยง สุธาสินี สุโขวัฒนกิจ หน่วยงาน สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google