งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2 วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรนำด้านวิชาการ บริหารจัดการ และนวัตกรรม การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน พันธกิจ : พัฒนาวิชาการ ระบบบริหารจัดการ ระบบบริการให้ได้มาตรฐานและสร้างนวัตกรรมในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

3 คุณลักษณสมบัติของคน 2 กลุ่ม ที่ สอวพ.ต้องการ

4 ได้แก่ Talent/star พวกนี้จะทำให้องค์กรก้าวหน้าและสามารถอยู่รอดในอนาคตแผนการพัฒนากลุ่มนี้จะต้องพัฒนาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบริหารโครงการพัฒนาต่างๆ สามารถทำงาน และมีสัมพันธภาพกับกลุ่มอื่นๆ ได้ดี สามารถเป็นพี่เลี้ยงและสอนงานให้กับคนในทีมงานได้ สามารถสร้างทีมงานได้

5 Cash-cow พวกนี้จะทำให้องค์กรสามารถดำเนินไปได้เรื่อยๆ ไม่โลดโผน ไม่มีอะไรใหม่ อยู่ยากในอนาคต เพราะไม่ทันหน่วยงานอื่นๆ กลุ่มนี้จะต้องพัฒนาคนที่มีศักยภาพ ให้มีความสามารถมากขึ้น สามารถพัฒนางานได้ แผนการพัฒนากลุ่มนี้จะต้องพัฒนาให้เป็นผู้ทำงานได้อย่างเชี่ยวชาญ รวดเร็ว สามารถพัฒนาให้เป็นพี่เลี้ยงในกลุ่มเดียวกัน ให้โอกาสทำงานใหม่ๆเพื่อการพัฒนาตนเอง

6 พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

7 พัฒนาบุคคล พัฒนาให้สอดคล้องกับพันธกิจ พัฒนาฐานข้อมูล โครงการหลัก
สำรวจความต้องการของบุคคลากร จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร พัฒนาบุคคล พัฒนาให้สอดคล้องกับพันธกิจ

8 กิจกรรม/แผนการอบรม สำรวจการดำเนิน งานปี 2553 และความต้องการพัฒนาสมรรถนะปี 2554 จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติการอบรมของบุคลากรรายบุคคล อบรมการเขียนตัวชี้วัดและการทำรายงาน PMS

9 กิจกรรม/แผนการอบรม จัดทำแผนจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ ประชุม/ สัมมนา ศึกษาดูงานนอกหน่วยงานปี 2554 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10 กิจกรรม/แผนการอบรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร ส่งนักวิชาการอบรมเฉพาะทาง เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญ อบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ (โครงการต่อเนื่อง)

11 กิจกรรม/แผนการอบรม อบรมการเขียนและการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในระดับนานาชาติ อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงด้วย Excell Acess และ SPSS

12 กิจกรรม/แผนการอบรม ส่งบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม/ ประชุม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน นอกหน่วยงาน กิจกรรมการออกกำลังกายของหน่วยงานSTIs

13 ขอบคุณที่ให้ความสนใจ


ดาวน์โหลด ppt สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google