งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักโรคเอดส์ วัณ โรค และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักโรคเอดส์ วัณ โรค และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักโรคเอดส์ วัณ โรค และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์

2 วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรนำด้าน วิชาการ บริหารจัดการ และ นวัตกรรม การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา เอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน ระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน พันธกิจ : พัฒนาวิชาการ ระบบ บริหารจัดการ ระบบบริการให้ได้ มาตรฐานและสร้างนวัตกรรมในการ ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา เอดส์และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

3 คุณลักษณสมบัติของคน 2 กลุ่ม ที่ สอวพ. ต้องการ

4 ได้แก่ Talent/star พวกนี้จะทำให้องค์กร ก้าวหน้าและสามารถอยู่รอดใน อนาคตแผนการพัฒนากลุ่มนี้ จะต้องพัฒนาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะ เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถบริหาร โครงการพัฒนาต่างๆ สามารถ ทำงาน และมีสัมพันธภาพกับกลุ่ม อื่นๆ ได้ดี สามารถเป็นพี่เลี้ยงและ สอนงานให้กับคนในทีมงานได้ สามารถสร้างทีมงานได้

5 Cash-cow พวกนี้จะทำให้องค์กร สามารถดำเนินไปได้เรื่อยๆ ไม่โลด โผน ไม่มีอะไรใหม่ อยู่ยากใน อนาคต เพราะไม่ทันหน่วยงานอื่นๆ กลุ่มนี้จะต้องพัฒนาคนที่มี ศักยภาพ ให้มีความสามารถมาก ขึ้น สามารถพัฒนางานได้ แผนการพัฒนากลุ่มนี้จะต้อง พัฒนาให้เป็นผู้ทำงานได้อย่าง เชี่ยวชาญ รวดเร็ว สามารถ พัฒนาให้เป็นพี่เลี้ยงในกลุ่ม เดียวกัน ให้โอกาสทำงานใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง

6 พัฒนาทรัพยากร บุคคล (HRD) สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

7 โครงการหลัก พัฒนา ฐานข้อมูล สำรวจความต้องการ ของบุคคลากร จัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนประวัติ บุคลากร พัฒนาบุคคล พัฒนาให้ สอดคล้องกับ พันธกิจ

8 กิจกรรม/แผนการอบรม สำรวจการดำเนิน งานปี 255 3 และความต้องการ พัฒนาสมรรถนะปี 255 4 จัดทำฐานข้อมูลทะเบียน ประวัติการอบรมของ บุคลากรรายบุคคล อบรมการเขียนตัวชี้วัดและ การทำรายงาน PMS

9 กิจกรรม/แผนการ อบรม จัดทำแผนจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม/ ประชุม/ สัมมนา ศึกษาดูงานนอก หน่วยงานปี 255 4 ศึกษาดูงานด้านการ บริหารจัดการที่นิคม อุตสาหกรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

10 กิจกรรม/แผนการ อบรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติสร้าง ค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึง ประสงค์ขององค์กร ส่งนักวิชาการอบรมเฉพาะ ทาง เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญ อบรมทักษะด้านการ สื่อสารภาษาอังกฤษ (โครงการต่อเนื่อง)

11 กิจกรรม/แผนการอบรม อบรมการเขียนและการ นำเสนอผลงานเป็น ภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอใน ระดับนานาชาติ อบรมการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ขั้นสูงด้วย Excell Acess และ SPSS

12 กิจกรรม/แผนการ อบรม ส่งบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้า รับการอบรม/ ประชุม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน นอก หน่วยงาน กิจกรรมการออกกำลังกาย ของหน่วยงานSTIs

13


ดาวน์โหลด ppt สำนักโรคเอดส์ วัณ โรค และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google