งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบูรณาการงานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบูรณาการงานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบูรณาการงานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ประภาภรณ์ กิจวัฒนาชัย พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลอุดรธานี

2 จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มารับบริการ

3

4

5

6 กลุ่มผู้ใหญ่ สะสม 1,889 คน On ARV 925 คน Refer 237 คน ขอหยุดยา 2 คน
สะสม 1,889 คน On ARV คน Refer คน ขอหยุดยา คน หยุดยาเอง,ไม่มาตามนัด 88 คน Off ยาเนื่องจากมีอาการข้างเคียง 4 คน เสียชีวิต คน ยังไม่กินยา CD4 สูง คน

7 แบ่งตามสิทธิการรักษา
ในจำนวนที่ On ARV คน สปสช คน ประกันสังคม คน สิทธิข้าราชการ คน ชำระเงินเอง คน NAPHA EX คน

8 การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์
ประเมินโดยใช้โปรแกรม HIVQUAL-T จากสำนักเอดส์ฯโดยมีตัวชี้วัดดังนี้ 1. PHA ได้ตรวจ CD ครั้ง/ปี 2. PHAได้ตรวจ VL 1 ครั้ง/ปี 3. PHA CD4<200 ได้รับ OIs 4. PHA เข้าเกณฑ์รับ ARV ได้รับ ARV 5. PHA ได้รับการติดตาม Adherence 6. PHA ได้รับการคัดกรอง TB 7. PHA ได้รับ safe sex education 8. PHA ได้รับการตรวจคัดกรองซิฟิลิส 9. PHA หญิงได้รับการตรวจ PAP Smear

9 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ รพ
ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ รพ.อุดรธานี ปี ร้อยละ ตัวชี้วัด

10 เอดส์กับSTI STI อื่นๆ = 5 ราย Gonorrhea = 4 ราย
Condyloma accuminata = 17 ราย Syphilis = 3 ราย STI อื่นๆ = 5 ราย

11 การผสมผสานงานวัณโรคและเอดส์ (ต.ค 50-ก.ย 51)
ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนวัณโรค = 212 ราย ทำ DCT/VCT = 212 ราย(100%) สมัครใจตรวจเลือด = 188 ราย(88.67%) ผล Anti-HIV +Ve = 34 ราย -ใหม่ = 18 ราย(9.57%) -เก่า = 16 ราย

12 กรณี Anti-HIV +Ve 34 ราย ได้รัการตรวจ CD4 32 ราย
CD4< 250 cells/cu.mm. =23 ราย ได้รับยาOIs(Bactrim) =23 ราย ได้รับยาARV =23 ราย(CD4<50 ภายใน 2 Wks.CD450<250 ภายใน 8 Wks)

13 เอดส์กับวัณโรค Anti-HIV +Ve รายใหม่ = 253 ราย
ได้รับคำปรึกษาเพื่อคัดกรองวัณโรค = 253 ราย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ(CXR,Sputum AFB)=137 ราย Sputum AFB +Ve 16 ราย

14 ผังการบูรณาการงานให้การปรึกษา+STI+AIDS โรงพยาบาลอุดรธานี
NAPHA Clinic - Gen pop - SW - MSM STI VCT ซักประวัติ+ตรวจร่างกาย Pre test Counselling ส่งตรวจเลือด - gram’s stain - wet mount Anti – HIV+ve Result Lab แนะนำโครงการ NAP นัดตรวจ CD4 - treatment - Condom support - แนะนำ VCT CD4 < 200 < OI CD4 > 200 คัดกรอง TB คัดกรอง TB - Follow up 3 – 5 วัน - นัด Follow up ทุก 6 เดือน - Condom promotion - Condom support ARV

15 เวลาเปิดทำการ 17.00 – 20.00 น. ทุกวันราชการ ซักประวัติ+ตรวจร่างกาย
คลินิกเพื่อน เวลาเปิดทำการ – น. ทุกวันราชการ VCT พนักงานบริการ STI (ชาย + หญิง) + MSM - check VD - ส่ง gram’s stain wet mount Pre test Counselling ซักประวัติ+ตรวจร่างกาย ส่งตรวจ Lab, gram’s stain wet mount ตรวจเลือด Result Lab นักฟังผลเลือด 1 วัน + ve - ve Result Lab - treatment - ออกใบหยุดงาน - Condom support - Risk Reduction csg. Anti HIV+ve Anti HIV-ve - treatment , เจาะ VDRL - แนะนำ VCT, Condom support - นัด Followup 1 วัน - Condom support นัดตรวจ CD4 ที่ นภาคลินิก แนะนำ Window periods+ การป้องกัน - Condom support - นัด Followup วัน VCT 3 เดือน VCT

16 ผังการดำเนินงานบูรณาการงานเอดส์และวัณโรค โรงพยาบาลอุดรธานี
- IPD - OPD - NAPHA Clinic (ทั้ง ON และยังไม่ ON ARV) TB New case intra – extra pul - TB ลงทะเบียน TB ( TB Clinic) DCT ( TB Clinic) ส่งตรวจเลือด ห้อง Lab Anti – HIV Positive Anti – HIV Negative ส่ง NAPHA Clinic - แจ้งผลตรวจเลือดโดย TB Clinic - แนะนำ Window periods - แนะนำการป้องกัน - Condom support Pre – Post test Counselling ส่งตรวจ CD4 รับยา OI prophylaxis CD4 < 50 รับยา ARV ภายใน 2 สัปดาห์ CD4 50 < 250 รับยา ARV ภายใน 2 เดือน

17 ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
คนที่เกี่ยวข้อง(อายุรแพทย์,สูตินรีแพทย์,พยาบาลให้คำปรึกษา พยาบาลคลินิควัณโรคและคลินิคARV,เครือข่ายผู้ติดเชื้อ/ผู้หญิงที่ติดเชื้อHIV) -ข้อมูลที่รอบด้าน(การรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง/การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง) -ทัศนคติเชิงบวกต่อเรื่องHIV/AIDS ของคนทำงาน(เชื่อว่าเอดส์รักษาได้…ไม่ใช่เอดส์เป็นแล้วตาย) - ระบบบริการที่เอื้อต่อผู้รับบริการ(เป็นส่วนตัว/รวดเร็ว/ไม่ Stigma)

18

19

20

21

22

23

24

25 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การบูรณาการงานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google