งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบูรณาการงานเอดส์ วัณ โรค และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ประภาภรณ์ กิจวัฒนาชัย พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบูรณาการงานเอดส์ วัณ โรค และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ประภาภรณ์ กิจวัฒนาชัย พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบูรณาการงานเอดส์ วัณ โรค และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ประภาภรณ์ กิจวัฒนาชัย พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลอุดรธานี

2 จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มารับบริการ

3

4

5

6 กลุ่มผู้ใหญ่ สะสม 1,889 คน On ARV 925 คน On ARV 925 คน Refer 237 คน Refer 237 คน ขอหยุดยา 2 คน ขอหยุดยา 2 คน หยุดยาเอง, ไม่มาตามนัด 88 คน หยุดยาเอง, ไม่มาตามนัด 88 คน Off ยาเนื่องจากมีอาการ ข้างเคียง 4 คน Off ยาเนื่องจากมีอาการ ข้างเคียง 4 คน เสียชีวิต 173 คน เสียชีวิต 173 คน ยังไม่กินยา CD4 สูง 460 คน ยังไม่กินยา CD4 สูง 460 คน

7 แบ่งตามสิทธิการรักษา ในจำนวนที่ On ARV 925 คน สปสช. 695 คน สปสช. 695 คน ประกันสังคม 149 คน ประกันสังคม 149 คน สิทธิข้าราชการ 75 คน สิทธิข้าราชการ 75 คน ชำระเงินเอง 1 คน ชำระเงินเอง 1 คน NAPHA EX 5 คน NAPHA EX 5 คน

8 การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ประเมินโดยใช้โปรแกรม HIVQUAL-T จากสำนัก เอดส์ฯโดยมีตัวชี้วัดดังนี้ ประเมินโดยใช้โปรแกรม HIVQUAL-T จากสำนัก เอดส์ฯโดยมีตัวชี้วัดดังนี้ 1. PHA ได้ตรวจ CD4 2 ครั้ง / ปี 1. PHA ได้ตรวจ CD4 2 ครั้ง / ปี 2. PHA ได้ตรวจ VL 1 ครั้ง / ปี 2. PHA ได้ตรวจ VL 1 ครั้ง / ปี 3. PHA CD4<200 ได้รับ OIs 3. PHA CD4<200 ได้รับ OIs 4. PHA เข้าเกณฑ์รับ ARV ได้รับ ARV 4. PHA เข้าเกณฑ์รับ ARV ได้รับ ARV 5. PHA ได้รับการติดตาม Adherence 5. PHA ได้รับการติดตาม Adherence 6. PHA ได้รับการคัดกรอง TB 6. PHA ได้รับการคัดกรอง TB 7. PHA ได้รับ safe sex education 7. PHA ได้รับ safe sex education 8. PHA ได้รับการตรวจคัดกรองซิฟิลิส 8. PHA ได้รับการตรวจคัดกรองซิฟิลิส 9. PHA หญิงได้รับการตรวจ PAP Smear 9. PHA หญิงได้รับการตรวจ PAP Smear

9 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการผู้ ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ รพ. อุดรธานี ปี 2549-2551 ร้อย ละ ตัวชี้ วัด

10 เอดส์กับ STI Gonorrhea = 4 ราย Gonorrhea = 4 ราย Condyloma accuminata = 17 ราย Condyloma accuminata = 17 ราย Syphilis = 3 ราย Syphilis = 3 ราย STI อื่นๆ = 5 ราย STI อื่นๆ = 5 ราย

11 การผสมผสานงานวัณโรคและเอดส์ ( ต. ค 50- ก. ย 51) ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนวัณโรค = 212 ราย ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนวัณโรค = 212 ราย ทำ DCT/VCT = 212 ราย (100%) ทำ DCT/VCT = 212 ราย (100%) สมัครใจตรวจเลือด = 188 ราย (88.67%) สมัครใจตรวจเลือด = 188 ราย (88.67%) ผล Anti-HIV +Ve = 34 ราย ผล Anti-HIV +Ve = 34 ราย - ใหม่ = 18 ราย (9.57%) - ใหม่ = 18 ราย (9.57%) - เก่า = 16 ราย - เก่า = 16 ราย

12 กรณี Anti-HIV +Ve 34 ราย ได้รัการตรวจ CD4 32 ราย ได้รัการตรวจ CD4 32 ราย CD4< 250 cells/cu.mm. =23 ราย CD4< 250 cells/cu.mm. =23 ราย ได้รับยา OIs(Bactrim) =23 ราย ได้รับยา OIs(Bactrim) =23 ราย ได้รับยา ARV =23 ราย (CD4<50 ภายใน 2 Wks.CD450<250 ภายใน 8 Wks) ได้รับยา ARV =23 ราย (CD4<50 ภายใน 2 Wks.CD450<250 ภายใน 8 Wks)

13 เอดส์กับวัณโรค Anti-HIV +Ve รายใหม่ = 253 ราย Anti-HIV +Ve รายใหม่ = 253 ราย ได้รับคำปรึกษาเพื่อคัดกรองวัณโรค = 253 ราย ได้รับคำปรึกษาเพื่อคัดกรองวัณโรค = 253 ราย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (CXR,Sputum AFB)=137 ราย Sputum AFB +Ve 16 ราย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (CXR,Sputum AFB)=137 ราย Sputum AFB +Ve 16 ราย

14 ผังการบูรณาการงานให้การ ปรึกษา +STI+AIDS โรงพยาบาลอุดรธานี คัดกรอง TB ซักประวัติ + ตรวจ ร่างกาย - gram’s stain - wet mount Result Lab - treatment - Condom support - Follow up 3 – 5 วัน NAPHA Clinic - Gen pop - SW - MSM VC T Pre test Counselling ส่งตรวจเลือด Anti – HIV+ve แนะนำโครงการ NAP นัดตรวจ CD4 CD 4 < 200 < 250 + OI CD4 > 200 ARV - นัด Follow up ทุก 6 เดือน - Condom promotion - Condom support ST I - แนะนำ VCT

15 Anti HIV+ve Anti HIV-ve - แนะนำ Window periods+ การป้องกัน - Condom support นัดตรวจ CD4 ที่ นภา คลินิก คลินิกเพื่อน เวลาเปิดทำการ 17.00 – 20.00 น. ทุกวันราชการ พนักงาน บริการ - check VD - ส่ง gram’s stain wet mount Result Lab + ve - ve - treatmen t - ออกใบ หยุดงาน - นัด Followup 1 วัน - Condom support VCT - Condom support - Risk Reduction csg. VC T Pre test Counselling ตรวจเลือด นักฟังผลเลือด 1 วัน STI ( ชาย + หญิง ) + MSM ซักประวัติ + ตรวจ ร่างกาย Result Lab - treatment, เจาะ VDRL - แนะนำ VCT, Condom support - นัด Followup 3 - 5 วัน 3 เดือ น VCT ส่งตรวจ Lab, gram’s stain wet mount

16 ผังการดำเนินงานบูรณาการงานเอดส์ และวัณโรค โรงพยาบาลอุดรธานี TB New case intra – extra pul - TB ลงทะเบียน TB ( TB Clinic) DCT ( TB Clinic) ส่งตรวจ เลือด ห้อง Lab Anti – HIV Negative Anti – HIV Positive ส่ง NAPHA Clinic Pre – Post test Counselling ส่งตรวจ CD 4 รับยา OI prophylaxis CD 4 < 50 รับยา ARV ภายใน 2 สัปดาห์ CD 4 50 < 250 รับยา ARV ภายใน 2 เดือน - แจ้งผลตรวจเลือด โดย TB Clinic - แนะนำ Window periods - แนะนำการป้องกัน - Condom support - IPD - OPD - NAPHA Clinic ( ทั้ง ON และยัง ไม่ ON ARV)

17 ปัจจัยที่จะนำไปสู่ ความสำเร็จ คนที่เกี่ยวข้อง ( อายุรแพทย์, สูตินรี แพทย์, พยาบาลให้คำปรึกษา พยาบาล คลินิควัณโรคและคลินิค ARV, เครือข่ายผู้ติดเชื้อ / ผู้หญิงที่ติดเชื้อ HIV) คนที่เกี่ยวข้อง ( อายุรแพทย์, สูตินรี แพทย์, พยาบาลให้คำปรึกษา พยาบาล คลินิควัณโรคและคลินิค ARV, เครือข่ายผู้ติดเชื้อ / ผู้หญิงที่ติดเชื้อ HIV) - ข้อมูลที่รอบด้าน ( การรับรู้ข้อมูลที่ ถูกต้อง / การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ) - ข้อมูลที่รอบด้าน ( การรับรู้ข้อมูลที่ ถูกต้อง / การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ) - ทัศนคติเชิงบวกต่อเรื่อง HIV/AIDS ของคนทำงาน ( เชื่อว่าเอดส์รักษาได้ … ไม่ใช่เอดส์เป็นแล้วตาย ) - ทัศนคติเชิงบวกต่อเรื่อง HIV/AIDS ของคนทำงาน ( เชื่อว่าเอดส์รักษาได้ … ไม่ใช่เอดส์เป็นแล้วตาย ) - ระบบบริการที่เอื้อต่อผู้รับบริการ ( เป็นส่วนตัว / รวดเร็ว / ไม่ Stigma) - ระบบบริการที่เอื้อต่อผู้รับบริการ ( เป็นส่วนตัว / รวดเร็ว / ไม่ Stigma)

18

19

20

21

22

23

24

25 สวัส ดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การบูรณาการงานเอดส์ วัณ โรค และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ประภาภรณ์ กิจวัฒนาชัย พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google