งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเฝ้าระวังปี 2555 จังหวัดตราด. 2 percent year การติดเชื้อ HIV เปรียบเทียบรายกลุ่มประชากร จังหวัดตราด ที่มา : รายงานผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเฝ้าระวังปี 2555 จังหวัดตราด. 2 percent year การติดเชื้อ HIV เปรียบเทียบรายกลุ่มประชากร จังหวัดตราด ที่มา : รายงานผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการเฝ้าระวังปี 2555 จังหวัดตราด

2 2 percent year การติดเชื้อ HIV เปรียบเทียบรายกลุ่มประชากร จังหวัดตราด ที่มา : รายงานผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี และรายงานโปรแกรม PHIMS

3 ความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มพนักงานบริการตรงจำแนกรายอำเภอ ปี 2554 จำนวน 9.2% 6.8% ปี 2555 จำนวน 9.4% 5.0%

4 ความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มพนักงานบริการแฝงจำแนกรายอำเภอ จำนวน ปี 2554 ปี 2555 จำนวน 2.2% 5.8% 3.8% 2.7% 4.3% 5.8% 5.3%

5 ความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มประมงจำแนกรายอำเภอ จำนวน ปี 2555 ปี 2554 จำนวน 2.0% 2.8%

6 แนวโน้มแสดงการติดเชื้อเอ็ชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดตราด ปี 2544-2555 ที่มา : รายงานการคลอดรายโรงพยาบาล ร้อยละ จังหวัดตราด เขต 3 มีหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นติดเชื้อ HIV 5 ราย พื้นที่ต. บ่อพลอย 2 ราย, ต. หนองบอน 1 ราย, ต. ห้วยแร้ง 1 ราย, ต. บางปิด 1 ราย การติดเชื้อเอ็ชไอวีในหญิงตั้งครรภ์จำแนกรายอำเภอ จังหวัดตราด ปี 2555 จังหวัดแหลม งอบ บ่อไร่เกาะช้าง คลองใหญ่ เมือง เกาะกูดเขาสมิง เป้าหมายไม่เกิน ร้อยละ 0.7 6 ร้อยละ

7 ความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มหญิงฝากครรภ์รายใหม่ จังหวัดตราด สัญชาติ255325542555 ไทย0.81.40.3 ต่างชาติ1.700 ภาพรวม1.10.90.2 ร้อยละ จำแนกตาม สัญชาติ

8 จำนวนผู้ติดเชื้อในคลินิคฝาก ครรภ์ ปี 2555 ฝากครรภ์ 625 ราย ติดเชื้อ 2 ราย คลอดโดยไม่ฝากครรภ์ 41 ราย ติดเชื้อ 3 ราย

9 กลุ่มพนักงานบริการ

10 10 percent year การติดเชื้อ HIV เปรียบเทียบรายกลุ่มประชากร จังหวัดตราด ที่มา : รายงานผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี

11 11 ผลการตรวจค้นหากามโรคของพนักงานบริการ ปี 2555 จำนวน ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานคลินิก พนักงานบริการที่พบโรคทุกรายได้รับการติดตามรักษาต่อเนื่องจนหาย

12 กลุ่มแรงงานข้ามชาติ

13 ความชุกการติดเชื้อ HIV กลุ่มแรงงานข้ามชาติ เปรียบเทียบรายกลุ่ม ประชากร จังหวัดตราด ที่มา : รายงานผลการเฝ้าระวังความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวี ร้อยละ

14 การใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด กลุ่มแรงงานข้ามชาติ จังหวัดตราด ปี 2553-2555 ร้อยละ แรงงานข้ามชาติใช้ถุงยางอนามัยกับพนักงาน บริการมากที่สุดแต่พบว่าลดลงเล็กน้อยในปี 2555

15 ประสบการณ์เคยอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ จังหวัดตราด ปี 2553-2555 ร้อยละ

16 16 ผลการตรวจพบเชื้อHIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผลตรวจปี 2553ปี 2555 จำนวน (คน) ร้อยละจำนวน (คน) ร้อยละ ติดเชื้อเอ็ชไอวี155.062.4 ติดเชื้อซิฟิลิส20.710.4 ติดเชื้อหนองใน0031.2 ติดเชื้อหนองในเทียม41.3124.8 จากการสุ่มตรวจแรงงานข้ามชาติ ปี 2553 จำนวน 300 คน ปี 2555 จำนวน 250 คน

17 17 การเข้าถึงระบบดูแลรักษาทางการแพทย์ของผู้ป่วยเอดส์ จำนวนผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวี ในระบบการรักษา 1,858 ราย รับยาต้านไวรัส 1,665 ราย ติดตามระดับภูมิคุ้มกัน 193 ราย ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานคลินิคยาต้านไวรัส ไทย 1,561 ราย ต่างชาติ 104 รายต่างชาติ 23 ราย ไทย 170 ราย หลักประกัน ไทย 1,316 ราย ต่างชาติ 16 ราย ประกันสังคม 206 ราย เบิกได้ 39 ราย โครงการต่างชาติ 71 ราย สงเคราะห์ 9 ราย ชำระเอง 8 ราย จำนวนผู้ป่วยต่างชาติทั้งสิ้น 127 ราย

18 18 การส่งต่อเพื่อรับยา ARV ที่ประเทศกัมพูชา จำนวนผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวี สมัครใจไปรับยา 20 ราย โรงพยาบาลคลองใหญ่ 10 ราย โรงพยาบาลเขาสมิง 2 ราย ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานคลินิคยาต้านไวรัส ไปเอง 3 ราย โรงพยาบาลตราด 4 ราย

19 ขอบคุณที่รับฟัง ด้วยความตั้งใจค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลการเฝ้าระวังปี 2555 จังหวัดตราด. 2 percent year การติดเชื้อ HIV เปรียบเทียบรายกลุ่มประชากร จังหวัดตราด ที่มา : รายงานผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google