งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนรู้การสร้างเกมจาก ตัวอย่าง 1 ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนรู้การสร้างเกมจาก ตัวอย่าง 1 ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียนรู้การสร้างเกมจาก ตัวอย่าง 1 ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

2 ตัวอย่างที่ 1  เป็นการสอนสร้างเกม  เป็นเกมผลไม้เคลื่อนที่แล้วใช้เมาส์ คลิ๊กให้โดนผลไม้ก็จะได้คะแนน  สามารถดูเอกสารได้จากด้านขวามือ ของเกม

3 ขั้นตอนการสร้างเกม  สร้างส่วนประกอบที่จำเป็น  สร้าง object หรือตัวแสดงของเกม และกำหนด event และ action ในเกม  สร้างห้อง (room) หรือด่านของเกม  วาง object ต่างๆในห้องให้เหมาะสม  สร้าง executable (.exe) ไฟล์

4 สร้างส่วนประกอบที่จำเป็น  ในโปรแกรมตัวอย่างนี้ประกอบด้วย  Spite ทั้งหมด 6 อย่างคือ ผลไม้ 4 ชนิด ระเบิดและกำแพง  Sound เสียงประกอบ 3 เสียงคือ เสียง คลิ๊ก เสียงเพลงประกอบและเสียง ระเบิด  มี background เป็นพื้นไม้

5 ขั้นตอนที่ 1 สร้าง ส่วนประกอบพื้นฐาน  จะต้องสร้าง spite ของสิ่งเหล่านี้ก่อน โดยไปที่ resource -> create spite  หรือ click ที่

6 การสร้าง spite

7 จะปรากฏรูปของ spite ด้านซ้ายดังรูป

8 สร้างส่วนประกอบอื่นๆ  หลังจากสร้าง spite แล้วให้สร้าง ส่วนประกอบอื่นๆคือ sound, background ด้วยวิธีการคล้ายๆกัน

9 ขั้นตอนที่ 2 สร้าง object  ในเกมนี้ต้องการให้ผลไม้วิ่งออกมา ให้ผู้เล่นคลิ๊ก ถ้าคลิ๊กถูกจะได้คะแนน  มีระเบิดเพิ่มขึ้นตามจำนวนเวลา ถ้า คลิ๊กโดนระเบิดเกมจะหยุดและแสดง คะแนนของผู้เล่น

10 ขั้นตอนที่ 2 สร้าง object  การสร้าง object เป็นการนำวัตถุที่ สร้างไว้ในขั้นตอนแรกมากำหนด บทบาท ตามเหตุการณ์ (event) ให้มี การกระทำ (action) ที่ต้องการ  ทำได้โดยไปที่ resource -> create object หรือคลิ๊กที่สัญลักษณ์  แล้วเลือก spite ที่ต้องการ

11 การสร้าง object

12 กำหนด event และ action

13 การสร้างผลไม้ให้วิ่ง  สร้าง object จาก spite ผลไม้  เลือก event -> create  เลือก action -> move fix และให้ เลือกการเคลื่อนที่ทั้ง 8 ทิศทาง ดัง รูป

14 การสร้างผลไม้ให้วิ่ง  เลือก event ->collision  เลือก action ->bounce ดังรูป

15 การสร้างผลไม้ให้วิ่ง  เลือก event ->left pressed  เลือก action ->Jump to random, set score relative to 50 และ Play sound เสียง ชน ดังรูป

16 การสร้างผลไม้ให้วิ่ง  ผลไม้อื่นๆให้ดำเนินการคล้ายๆกัน

17 การสร้างระเบิด  สร้าง object จาก spite ระเบิด  เลือก event -> create  เลือก action -> Jump to random position ดังรูป

18 การสร้างระเบิด  เลือก event -> left pressed  เลือก action -> Play sound ระเบิด, sleep 1000 milliseconds, show the high score table และ restart the game ดังรูป

19 การสร้างเสียงประกอบ  เป็น object ที่ไม่มีรูปร่าง  เลือก event -> create  เลือก action -> Play sound และ set alarm 0 to 60 ดังรูป

20 การสร้างเสียงประกอบ  เลือก event -> alarm  เลือก action -> create instance of object bomp, และ set alarm 0 to 60 ดัง รูป

21 ขั้นตอนที่ 3 สร้างห้อง  เป็นการสร้างสถานที่สำหรับใช้ในการ เล่นเกม  ไปที่ resource -> create room หรือ คลิ๊กที่สัญลักษณ์

22 ขั้นตอนที่ 3 สร้างห้อง  เป็นการสร้างสถานที่สำหรับใช้ในการ เล่นเกม  ไปที่ resource -> create room หรือ คลิ๊กที่สัญลักษณ์  เลือก background ที่เป็นพื้นไม้ตามที่ สร้างไว้ ดังรูป

23 ขั้นตอนที่ 3 สร้างห้อง

24 ขั้นตอนที่ 4 วาง object ลง ในห้อง  ไปที่ tab object ของ room  เลือกวางวัตถุลงตรงตำแหน่งต่างๆ ดังรูป

25 ขั้นตอนที่ 4 วาง object ลง ในห้อง

26 ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบเกมและ สร้าง exe ไฟล์  การทดสอบการทำงานของเกม  ไปที่ run -> run normally  หรือคลิ๊กที่ปุ่ม

27 ขั้นตอนที่ 5 สร้าง exe ไฟล์  เป็นการสร้างโปรแกรมเกมที่พร้อมใช้ งาน  ไปที่ file -> create executable  หรือคลิ๊กที่


ดาวน์โหลด ppt เรียนรู้การสร้างเกมจาก ตัวอย่าง 1 ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google