งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนรู้การสร้างเกมจากตัวอย่าง 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนรู้การสร้างเกมจากตัวอย่าง 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียนรู้การสร้างเกมจากตัวอย่าง 1
ง30216 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์

2 ตัวอย่างที่ 1 เป็นการสอนสร้างเกม
เป็นเกมผลไม้เคลื่อนที่แล้วใช้เมาส์คลิ๊กให้โดนผลไม้ก็จะ ได้คะแนน สามารถดูเอกสารได้จากด้านขวามือของเกม

3 ขั้นตอนการสร้างเกม สร้างส่วนประกอบที่จำเป็น
สร้าง object หรือตัวแสดงของเกม และกำหนด event และ action ในเกม สร้างห้อง (room) หรือด่านของเกม วาง object ต่างๆในห้องให้เหมาะสม สร้าง executable (.exe) ไฟล์

4 สร้างส่วนประกอบที่จำเป็น
ในโปรแกรมตัวอย่างนี้ประกอบด้วย Spite ทั้งหมด 6 อย่างคือ ผลไม้ 4 ชนิด ระเบิดและ กำแพง Sound เสียงประกอบ 3 เสียงคือ เสียงคลิ๊ก เสียงเพลงประกอบและเสียงระเบิด มี background เป็นพื้นไม้

5 ขั้นตอนที่ 1 สร้างส่วนประกอบพื้นฐาน
จะต้องสร้าง spite ของสิ่งเหล่านี้ก่อนโดยไปที่ resource -> create spite หรือ click ที่

6 การสร้าง spite

7 จะปรากฏรูปของ spite ด้านซ้ายดังรูป

8 สร้างส่วนประกอบอื่นๆ
หลังจากสร้าง spite แล้วให้สร้างส่วนประกอบอื่นๆคือ sound, background ด้วยวิธีการคล้ายๆกัน

9 ขั้นตอนที่ 2 สร้าง object
ในเกมนี้ต้องการให้ผลไม้วิ่งออกมาให้ผู้เล่นคลิ๊ก ถ้าคลิ๊ก ถูกจะได้คะแนน มีระเบิดเพิ่มขึ้นตามจำนวนเวลา ถ้าคลิ๊กโดนระเบิดเกม จะหยุดและแสดงคะแนนของผู้เล่น

10 ขั้นตอนที่ 2 สร้าง object
การสร้าง object เป็นการนำวัตถุที่สร้างไว้ในขั้นตอน แรกมากำหนดบทบาท ตามเหตุการณ์ (event) ให้มี การกระทำ (action) ที่ต้องการ ทำได้โดยไปที่ resource -> create object หรือคลิ๊กที่สัญลักษณ์ แล้วเลือก spite ที่ต้องการ

11 การสร้าง object

12 กำหนด event และ action

13 การสร้างผลไม้ให้วิ่ง
สร้าง object จาก spite ผลไม้ เลือก event -> create เลือก action -> move fix และให้เลือกการ เคลื่อนที่ทั้ง 8 ทิศทาง ดังรูป

14 การสร้างผลไม้ให้วิ่ง
เลือก event ->collision เลือก action ->bounce ดังรูป

15 การสร้างผลไม้ให้วิ่ง
เลือก event ->left pressed เลือก action ->Jump to random, set score relative to 50 และ Play sound เสียง ชน ดังรูป

16 การสร้างผลไม้ให้วิ่ง
ผลไม้อื่นๆให้ดำเนินการคล้ายๆกัน

17 การสร้างระเบิด สร้าง object จาก spite ระเบิด เลือก event -> create
เลือก action -> Jump to random position ดังรูป

18 การสร้างระเบิด เลือก event -> left pressed
เลือก action -> Play sound ระเบิด, sleep milliseconds, show the high score table และ restart the game ดังรูป

19 การสร้างเสียงประกอบ เป็น object ที่ไม่มีรูปร่าง
เลือก event -> create เลือก action -> Play sound และ set alarm 0 to 60 ดังรูป

20 การสร้างเสียงประกอบ เลือก event -> alarm
เลือก action -> create instance of object bomp, และ set alarm 0 to 60 ดังรูป

21 ขั้นตอนที่ 3 สร้างห้อง เป็นการสร้างสถานที่สำหรับใช้ในการเล่นเกม
ไปที่ resource -> create room หรือคลิ๊กที่ สัญลักษณ์

22 ขั้นตอนที่ 3 สร้างห้อง เป็นการสร้างสถานที่สำหรับใช้ในการเล่นเกม
ไปที่ resource -> create room หรือคลิ๊กที่ สัญลักษณ์ เลือก background ที่เป็นพื้นไม้ตามที่สร้างไว้ ดัง รูป

23 ขั้นตอนที่ 3 สร้างห้อง

24 ขั้นตอนที่ 4 วาง object ลงในห้อง
ไปที่ tab object ของ room เลือกวางวัตถุลงตรงตำแหน่งต่างๆ ดังรูป

25 ขั้นตอนที่ 4 วาง object ลงในห้อง

26 ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบเกมและสร้าง exe ไฟล์
การทดสอบการทำงานของเกม ไปที่ run -> run normally หรือคลิ๊กที่ปุ่ม

27 ขั้นตอนที่ 5 สร้าง exe ไฟล์
เป็นการสร้างโปรแกรมเกมที่พร้อมใช้งาน ไปที่ file -> create executable หรือคลิ๊กที่


ดาวน์โหลด ppt เรียนรู้การสร้างเกมจากตัวอย่าง 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google