งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เมาส์(mouse)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เมาส์(mouse)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เมาส์(mouse)
ความหมาย วิธีการดูแลรักษา การใช้งาน คำถามท้ายบท กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่1 ชั้น ป.1 จัดทำโดย นายสุวัตร คงประเสริฐ อ.1 ระดับ 4 ออกจากโปรแกรม

2 ความหมายของเมาส์ เมาส์ (mouse) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการใช้งานในคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยนำเข้าข้อมูลสำหรับคลิกหรือกด กลับเมนูหลัก

3 การใช้งานเมาส์ กลับเมนูหลัก
Click กดปุ่มซ้ายของเมาส์ 1ครั้งหมายถึงการเลือก Double Click กดปุ่มซ้ายของเมาส์ 2 ครั้งติดๆกันเร็วๆหมายถึงการเปิด Drag and Drop กดปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลาก ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ Right-Click กดปุ่มขวาของเมาส์ 1 ครั้ง เพื่อเรียกเมนูลัด กลับเมนูหลัก

4 วิธีการดูแลรักษา อย่ากระแทกเมาส์บนพื้น ทำความสะอาดเมาส์บริเวณลูกกลิ้ง
กลับเมนูหลัก

5 คำถามท้ายบท กลับเมนูหลัก
1. ข้อใดคือวิธีการดูแลรักษาเมาส์ที่ถูกต้องที่สุด ก. ใช้น้ำล้าง ข. ใช้มีดแคะสิ่งสกปรกออก ค. ทำความสะอาดบริเวณลูกกลิ้ง ง. ถูกทุกข้อ 2. เมาส์มีหน้าที่อะไรต่อไปนี้ ก. ใช้แสดงผลข้อมูล ข.ใช้คลิกหรือกด ค. ใช้ประมวลผลข้อมูล ง. ถูกทุกข้อ กลับเมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เมาส์(mouse)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google