งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกบัญชีของโรงเรียน ประถมศึกษาตามระบบการควบคุม การเงินของหน่วยงานย่อย พ. ศ.2544.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกบัญชีของโรงเรียน ประถมศึกษาตามระบบการควบคุม การเงินของหน่วยงานย่อย พ. ศ.2544."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกบัญชีของโรงเรียน ประถมศึกษาตามระบบการควบคุม การเงินของหน่วยงานย่อย พ. ศ.2544

2 วันที่ 1 ตุลาคม 2548 มียอดเงินคงเหลือยกมาเป็นเงิน 35,000 บาท โดยเป็นเงินฝากธนาคาร 30,000 บาท และสมุดคู่ฝาก 5,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  เงินโครงการอาหารกลางวันจำนวน 7,000 บาท  เงินรายได้สถานศึกษาจำนวน 1,000 บาท  คชจ. ก่อนประถมฯจำนวน 2,000 บาท  คชจ. ประถมศึกษาจำนวน 10,000 บาท  คชจ. มัธยมศึกษาจำนวน 10,000 บาท  เงินฝากมัดจำประกันสัญญา 5,000 บาท ครบกำหนด พ. ย.2548 หมายเหตุ มียอดลูกหนี้โครงการอาหารกลางวัน แยกตามสัญญายืมเลขที่ 3/47 จำนวน 5,000 บาท

3 วันที่ 3 ตุลาคม 2545 รับเงินรายได้สถานศึกษา จากการ ให้บริการสถานที่ขายอาหาร จำนวนเงิน 3,000 บาท โดย เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 6 ก 3888 เลขที่ 1 ไว้เป็นหลักฐาน ไว้เป็นหลักฐาน

4 วันที่ 5 ตุลาคม 2548 จ่ายเงินค่าวัสดุรายหัว ระดับ ประถมศึกษา ให้ หจก. ปัญจ พร จำนวน 5,000 บาท โดยหักภาษี ไว้ จำนวน 50 บาท

5 วันที่ 10 ตุลาคม 2548 เจ้าหน้าที่อาหารกลางวัน รวบรวมใบสำคัญการจ่ายเงิน ค่าอาหารกลางวัน เพื่อนำไปส่ง ใช้เงินยืม ใบสำคัญ จำนวน 10 ฉบับเป็นเงิน 4,000 บาท คงเหลือเงินสด 1,000 บาท

6 3 พฤศจิกายน 2548 1. รับเงินค่าอาหารกลางวันจาก อบต. 50,000 บาท โดย เจ้าหน้าที่การเงินออก ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 6 ก 3888 เลขที่ 3 2. เจ้าหน้าที่อาหารกลางวัน ยืม เงินโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 5,000 บาท

7 3 พฤศจิกายน 2548 1. สถานศึกษาได้รับโอนเงินเป็น ค่าใช้จ่าย ระดับก่อน ประถมศึกษา 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายระดับประถมศึกษา 10,000 บาท ค่าใช้จ่ายระดับ มัธยมศึกษา 10,000 บาท ปัจจัยพื้นฐานระดับประถมศึกษา 5,000 บาท ปัจจัยพื้นฐานระดับ มัธยมศึกษา 5,000 บาท จนท. การเงินออกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 6 ก 3888 เล่มที่ 4,5,6,7 และ 8

8 2. สถานศึกษาถอนเงินมัดจำ ประกันสัญญา ให้กับ บริษัทจงเจริญ จำนวน 5,000 บาท บริษัทจงเจริญ จำนวน 5,000 บาท 3. รับเงินค่าขายพัสดุชำรุด จำนวนเงิน 500 บาท เจ้าหน้าที่ การเงินออกใบเสร็จรับเงิน เล่ม ที่ 6 ก 3888 เลขที่ 9

9 4. รายการปรับดอกเบี้ยเงินฝาก มีดังนี้ - ดอกเบี้ยเงินโครงการอาหาร กลางวัน 100 บาท - ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่น 300 บาท - ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่น 300 บาท โดยนำดอกเบี้ยเงินโครงการ อาหารกลางวัน, ดอกเบี้ยอุดหนุน และค่าพาหนะ พัสดุชำรุด ส่ง สพท. ในวันเดียวกัน

10 30 พฤศจิกายน 2549 1. จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ระดับมัธยมตาม รายการดังต่อไปนี้ รายการดังต่อไปนี้ 1.1 จ่ายเงินค่าจ้างเหมาพาหนะ นักเรียนห่างไกลเกิน 3 กม. ให้นายอเนก ระหว่าง วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน จำนวน 20 วัน ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท ( นักเรียน 20 คน ) 1.2 จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน นักเรียน 20 คน ๆ ละ 10 บาท ต่อวันจำนวน 10 วัน เป็นเงิน 2,000 บาท

11 2. เจ้าหน้าที่อาหารกลางวัน รวบรวมใบสำคัญการจ่ายเงิน โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 4,800 บาท มาบอเบิก ชดเชยเงินอาหารกลางวัน 3. สพท. แจ้งการจ่ายเงินมัดจำ ประกันสัญญาให้แก่ บริษัทจงเจริญ จำกัด เป็นเงิน 5,000 บาท บริษัทจงเจริญ จำกัด เป็นเงิน 5,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกบัญชีของโรงเรียน ประถมศึกษาตามระบบการควบคุม การเงินของหน่วยงานย่อย พ. ศ.2544.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google