งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 การดำเนินการบนเซต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 การดำเนินการบนเซต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 การดำเนินการบนเซต

2 นิยาม 4.4 ให้ A และ B เป็นเซตใดๆ U เป็น เอกภพสัมพัทธ์ ( ก ) ยูเนี่ยน (union) ของเซต A และ B เขียนแทนด้วย A  B หมายถึง A  B = {x | x  A  x  B] ยูเนี่ยนคือเลือกเอาสมาชิกทั้งหมด ของทั้ง A และ B ที่ไม่ซ้ำกัน

3 นิยาม 4.4 ให้ A และ B เป็นเซตใดๆ U เป็น เอกภพสัมพัทธ์ ( ข ) อินเตอร์เซคชั่น (intersection) ของเซต A และ B เขียนแทนด้วย A  B หมายถึง A  B = {x | x  A  x  B] อินเตอร์เซคชั่นคือการเลือกเอา สมาชิกที่ซ้ำกันของ A และ B

4 นิยาม 4.4 ให้ A และ B เป็นเซตใดๆ U เป็น เอกภพสัมพัทธ์ ( ค ) ผลต่าง (difference) ระหว่าง เซต A และ B เขียนแทนด้วย A - B หมายถึง A - B = {x | x  A  x  B] ผลต่างคือการเลือกเอาสมาชิกที่ อยู่เฉพาะใน A แต่ไม่อยู่ใน B

5 นิยาม 4.4 ให้ A และ B เป็นเซตใดๆ U เป็น เอกภพสัมพัทธ์ ( ง ) คอมพลีเมนต์ (complement) ของเซต A เขียนแทนด้วย A’ หมายถึง A’ = U-A ={x | x  U  x  A] คอมพลีเมนต์คือ สมาชิกอื่นๆที่ไม่ อยู่ในเซตนั้นนั่นคือ A  A’ = U

6 ตัวอย่างการหายูเนี่ยน และอินเตอร์เซคชั่น ให้ A = {0,2,4,6,8} และ B = {1,2,3,4} ดังนั้น ( ก ) A  B = {0,1,2,3,4,6,8} ( ข ) A  B = {2,4} ( ค ) A – B = {0,6,8} ( ง ) B – A = {1,3}

7 ตัวอย่าง ให้ A = {0,2,4} และ B = {1,3,5} ดังนั้น ( ก ) A  B = {0,1,2,3,4,5} ( ข ) A  B = {} หรือ  ( ค ) A – B = {0,2,4} = A ( ง ) B – A = {1,3,5} = B

8 ตัวอย่าง ให้ U = {1,3,5,7,9} และ A = {1,3} แล้ว A’ = {5,7,9}


ดาวน์โหลด ppt ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 การดำเนินการบนเซต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google