งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรดคลิกเมื่ออ่านจบแต่ ละบรรทัด การทบทวนวิชา MA101: Fundamental Mathematics เรื่อง การดำเนินการของเซต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรดคลิกเมื่ออ่านจบแต่ ละบรรทัด การทบทวนวิชา MA101: Fundamental Mathematics เรื่อง การดำเนินการของเซต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โปรดคลิกเมื่ออ่านจบแต่ ละบรรทัด การทบทวนวิชา MA101: Fundamental Mathematics เรื่อง การดำเนินการของเซต

3 เซต คือ กลุ่ม ของ สิ่งของ ชื่อเซต : A, B, C, …, Z สิ่งของหรือสมาชิก : a, b, c,..., z   { } {1, 2, 2, 3, 3, 4} = {1, 2, 3, 4} A  B A  B a A a B เช่น {1, 2, 3, 4}  {1, 2, 3, 4} เช่น {1, 2, 3}  {1, 2, 3, 4} อ่านว่า a เป็นสมาชิก ของเซต A อ่านว่า a ไม่เป็นสมาชิก ของเซต B วงเล็บที่ใช้ใน เรื่องของเซต สมาชิกซ้ำกันให้นับ ครั้งเดียว

4 แผนภาพ เวนน์ A B U เลข จำนวน เซต ใช้     เช่น 2  3 = 5 2  3 = 6 เป็นต้น ใช้     เรียกว่า การ ดำเนินการของเซต

5 1 2 3 4 U A B A = {1, 2} B = {2, 3} U = {1, 2, 3, 4} แผนภาพเวนน์สำหรับใช้ ประกอบคำบรรยาย

6 1. ส่วนร่วม : Intersection A  B = {2} ข้อสังเกต A  B = B  A

7 2. ส่วนรวม : U nion A  B = {1, 2, 3} ข้อสังเกต A  B = B  A

8 3. ผลต่าง : Difference A - B = {1} ข้อสังเกต A - B  B - A B - A = {3}

9 4. ส่วนเติมเต็ม : Complement A / ={3, 4}B/ =B/ = {1, 4} ข้อสังเกต A  A / = {1, 2}  {3, 4} = {1, 2, 3, 4} = U

10 มาสนุกกับ ส่วนเติมเต็ม    / = U

11 มาสนุกกับส่วน เติมเต็ม 1 = {1, 3, 4} (A  B) = {2} (A  B) / ข้อสังเกต (A  B)  (A  B) / = U

12 มาสนุกกับส่วน เติมเต็ม 2 = {2, 3, 4} (A - B) = {1} (A - B) / ข้อสังเกต (A - B)  (A - B) / = U

13 มาสนุกกับส่วน เติมเต็ม 3 = {1, 2, 4} (B - A) = {3} (B - A) / ข้อสังเกต (B - A)  (B - A) / = U

14 สรุปส่วน เติมเต็ม เมื่อเติมสมาชิกที่ เหลือทั้งหมดแล้ว มันจะเต็ม U พอดี

15 A = {1, 2, 3, 4, 5} B = {3, 4, 5, 6, 7} ABAB = {1, 2, 3, 4, 5} {3, 4, 5, 6, 7} = {3, 4, 5} = {1, 2, 3, 4, 5} {3, 4, 5, 6, 7} 1 2 3 4 5 6 7 ABAB = {3, 4, 5} AB = {x | x A และ x B}

16 A = {1, 2, 3, 4, 5} B = {3, 4, 5, 6, 7} ABAB = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} = {1, 2, 3, 4, 5} {3, 4, 5, 6, 7} 1 2 3 4 5 6 7 = {1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7} A B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} AB = {x | x A หรือ x B}

17 A = {1, 2, 3, 4, 5} B = {3, 4, 5, 6, 7} A B = {1, 2, 3, 4, 5} 1 2 3 4 5 6 7 B A = {1, 2} {3, 4, 5, 6, 7} B A = ? = {6, 7} ABAB ABAB A B = {x | x A และ x B}

18 U = {1, 2, 3, 4, 5} A = {2, 3} A c = {x | x U และ x A} = {x | x {1, 2, 3, 4, 5} และ x {2, 3}} = {1, 2, 3, 4, 5} - {2, 3} = {1, 4, 5} 1 2 3 4 5 AcAc A U A c = {1, 4, 5}

19 แผนภาพเปรียบเทียบ 1. A B 2. A B 3. A B 4. (A B) c 5. (A B) c 6. (A B) c ใน (A และ B) ใน (A หรือ B) ใน (A ลบ B) นอก (A และ B) นอก (A หรือ B) นอก (A ลบ B)

20 (A B) c = {4} = {2, 3, 4} {4} {2, 3, 4} จงแร เงา = {4}

21 สรุปขั้นตอนการแรเงาโดยวิธีการ แทนค่าสมาชิกของเซต 1. ให้เขียนแผนภาพ และ ใส่ หมายเลขลง ดังนี้ 2. ดำเนินการตามที่โจทย์ กำหนด 3. แรเงาตามหมายเลขในข้อ 2. คือ หมายเลข 4 (A  B) /  (A - B) / = {4}

22 การทดสอบความเข้าใจ ข้อ 1 กำหนดให้ U = {x|x เป็นนักศึกษา } ถามว่า นางสาวขวัญดาวเป็นสมาชิก ของ A / หรือ A ? A = {x|x เป็น นักศึกษาชาย }

23 การทดสอบความเข้าใจ ข้อ 2 จากรูป สมาชิกของเซตคือ จำนวนคน โดย U = {x|x เป็นคน } A = {x|x เป็นผู้ชาย } B = {x|x เป็นนักศึกษา } จงหาจำนวนต่อไปนี้ 2.1 คน ทั้งหม ด 2.2 คนที่เป็น เพศหญิง 2.3 คนที่ไม่เป็น นักศึกษา 2.4 นักศึกษาชาย 2.5 ผู้ชายที่ไม่เป็น นักศึกษา 2.6 นักศึกษาที่ไม่เป็น ผู้ชาย 2.7 ไม่เป็นผู้ชาย และ ไม่ เป็นนักศึกษา 2.8 เป็นผู้ชาย หรือ เป็น นักศึกษา 2.9 ไม่เป็นผู้ชาย หรือ ไม่ เป็นนักศึกษา 1+2+3+4 = 10 คน 3+4 = 7 คน 1+4 = 5 คน 2 คน 1 คน {2, 3} - {2}  3 คน {3, 4}  {1, 4}  4 คน {1, 2}  {2, 3}  1+2+3 = 6 คน {3, 4}  {1, 4}  3+4+1 = 8 คน

24 การทดสอบความเข้าใจ (Search engines) ข้อ 3 AND = , OR = , NOT = -, NOT A หมายถึง U - A หรือ A / กำหนด U = { ไข่, ไก่, เป็ด, ไข่เป็ด, ไข่ไก่, ปลา, หมู } จงหาผลของการค้นคำ { ไก่, ไข่ ไก่ } { เป็ด, ไข่ เป็ด } { ไข่ เป็ด } { ไข่, เป็ด, ไข่ เป็ด, ไข่ไก่ } { ไก่, เป็ด, ปลา, หมู } { ไข่, เป็ด, ไข่เป็ด, ปลา, หมู } { ไข่, ไก่, เป็ด, ไข่ไก่, ปลา, หมู } { ไก่, ปลา, หมู } { ไข่ ไก่ }

25 ทักษะมาจาก การฝึกฝน


ดาวน์โหลด ppt โปรดคลิกเมื่ออ่านจบแต่ ละบรรทัด การทบทวนวิชา MA101: Fundamental Mathematics เรื่อง การดำเนินการของเซต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google