งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ
ความหมายที่พึงรู้ การซื้อ คือ การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง การจ้าง คือ การจ้างทำของ การรับขน และการจ้างเหมาบริการ (ไม่รวม การจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ การรับขนในการเดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงานและการจ้างแรงงาน)

2 การตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ
ความหมายที่พึงรู้ (ต่อ) พัสดุ คือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายของสำนักงบประมาณ หรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ วัสดุ คือ สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ครุภัณฑ์ คือ สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง คือ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง (เช่น อาคาร บ้านพัก สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สนามบิน สระว่ายน้ำ สะพาน ถนน รั้ว บ่อน้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อน เป็นต้น) ทรัพย์ คือ วัตถุมีรูปร่าง มีราคา มีมูลค่า และถือเอาได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137) ทรัพย์สิน คือ ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138) กรมบัญชีกลางกำหนดให้บันทึกครุภัณฑ์และวัตถุที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี ซึ่งมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาทในทะเบียนทรัพย์สิน และให้ยกเลิกทะเบียนครุภัณฑ์ (20 ตุลาคม 2549)

3 การตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ
ความหมายที่พึงรู้ (ต่อ) บัญชีคู่มือผู้ซื้อ คือ รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศกำหนดรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียน และรายชื่อผู้ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ราคามาตรฐาน คือ ราคาครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติในการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มี Spec. ตามที่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคากลาง คือ ราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ส่วนราชการแต่งตั้งขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2544 เป็นผู้กำหนดขึ้นจากรูปแบบรายการก่อสร้างที่ได้คิดคำนวณถอดแบบรูปรายการก่อสร้าง หรือซ่อมแซม ปรับปรุง และให้กำหนดไว้ในเงื่อนไขประกวดราคาเพื่อเปิดเผยต่อผู้เสนอราคาให้ได้รับทราบทั่วกันทุกราย และใช้เฉพาะกับงานจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินค่าก่อสร้างเกิน 100,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น หลักประกันสัญญา คือ หลักประกันที่ผู้ขายได้ยื่นต่อส่วนราชการ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ขาย / ผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามสัญญามีมูลค่าในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงิน กรณีมีความสำคัญเป็นพิเศษสูงกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 หลักประกันซอง คือ หลักประกันที่ผู้เสนอราคาได้ยื่นต่อส่วนราชการ เพื่อเป็นหลักประกันในการเสนอราคา (ใช้ในวิธีประกวดราคา)


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google