งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ ความหมายที่พึงรู้ การจ้าง คือ การจ้างทำของ การรับขน และการ จ้างเหมาบริการ ( ไม่รวม การจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ การ รับขนในการเดินทางไปราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ ความหมายที่พึงรู้ การจ้าง คือ การจ้างทำของ การรับขน และการ จ้างเหมาบริการ ( ไม่รวม การจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ การ รับขนในการเดินทางไปราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ ความหมายที่พึงรู้ การจ้าง คือ การจ้างทำของ การรับขน และการ จ้างเหมาบริการ ( ไม่รวม การจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ การ รับขนในการเดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ และควบคุมงานและการจ้างแรงงาน ) การซื้อ คือ การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการ ติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง

2 การตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ ความหมายที่พึงรู้ ( ต่อ ) พัสดุ คือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้ในหนังสือ การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายของสำนัก งบประมาณ หรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จาก ต่างประเทศ ทรัพย์ คือ วัตถุมีรูปร่าง มีราคา มีมูลค่า และถือเอาได้ ( ประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137) วัสดุ คือ สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป หรือ สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ( รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ) ครุภัณฑ์ คือ สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท ( รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ) ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง คือ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ซึ่ง ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ( เช่น อาคาร บ้านพัก สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สนามบิน สระว่ายน้ำ สะพาน ถนน รั้ว บ่อน้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อน เป็น ต้น ) ทรัพย์สิน คือ ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอา ได้ ( ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138) กรมบัญชีกลางกำหนดให้ บันทึกครุภัณฑ์และวัตถุที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานเกิน กว่า 1 ปี ซึ่งมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาทในทะเบียน ทรัพย์สิน และให้ยกเลิกทะเบียนครุภัณฑ์ (20 ตุลาคม 2549)

3 การตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ ความหมายที่พึงรู้ ( ต่อ ) ราคากลาง คือ ราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ส่วนราชการ แต่งตั้งขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2544 เป็นผู้กำหนดขึ้นจากรูปแบบรายการ ก่อสร้างที่ได้คิดคำนวณถอดแบบรูปรายการก่อสร้าง หรือซ่อมแซม ปรับปรุง และให้กำหนดไว้ในเงื่อนไขประกวดราคาเพื่อเปิดเผยต่อผู้เสนอราคาให้ได้รับ ทราบทั่วกันทุกราย และใช้เฉพาะกับงานจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินค่าก่อสร้างเกิน 100,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น ราคามาตรฐาน คือ ราคาครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ส่วน ราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติในการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มี Spec. ตามที่ กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หลักประกันสัญญา คือ หลักประกันที่ผู้ขายได้ยื่นต่อส่วนราชการ เพื่อเป็น หลักประกันว่าผู้ขาย / ผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามสัญญามีมูลค่าในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงิน กรณีมีความสำคัญเป็นพิเศษสูงกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 หลักประกันซอง คือ หลักประกันที่ผู้เสนอราคาได้ยื่นต่อส่วนราชการ เพื่อ เป็นหลักประกันในการเสนอราคา ( ใช้ในวิธีประกวดราคา ) บัญชีคู่มือผู้ซื้อ คือ รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งกระทรวง อุตสาหกรรมได้ประกาศกำหนดรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมาย มาตรฐาน รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียน และรายชื่อผู้ได้รับการ รับรองระบบคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ ความหมายที่พึงรู้ การจ้าง คือ การจ้างทำของ การรับขน และการ จ้างเหมาบริการ ( ไม่รวม การจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ การ รับขนในการเดินทางไปราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google