งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการบน เมทริกซ์ ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการบน เมทริกซ์ ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการบน เมทริกซ์ ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6

2 บทนิยาม ให้ A = [a ij ] m x n และ B = [b ij ] m x n เมทริกซ์ A บวกกับเมทริกซ์ B คือ เมทริกซ์ [c ij ] m x n เมื่อ c ij = a ij + b ij สำหรับ i = 1, 2,..., m และ j = 1, 2,..., n และเขียนแทน A บวกกับ B ด้วย A + B บทนิยาม ให้ A = [a ij ] m x n และ c เป็นค่าคงตัว ผลคูณของ c กับเมทริกซ์ A คือ เมทริกซ์ [b ij ] m x n เมื่อ b ij = ca ij สำหรับ i = 1, 2,..., m และ j = 1, 2,..., n และเขียนแทนผลคูณของ c กับเมทริกซ์ A ด้วย cA

3 เช่น

4 ตัวอย่างที่ 1 จงหาค่าของ x, y ที่ทำให้ วิธีทำ x – 2y = 2.......(1) –x + y = 3.......(2) (1) + (2) ; – y = 5  y = –5 แทนค่า y = –5 ใน (1) จะได้ x – 2(–5) = 2  x = 2 – 10 = –8 ดังนั้น (x, y) = (–8, –5)

5 ตัวอย่างที่ 2 จงหาค่าของ x, y ที่ทำให้ วิธีทำ x + 2y = 3.......(1) 2x + 4y = 6.......(2) (1) x 2 ; 2x + 4y = 6.......(3) จะเห็นว่า สมการ (2) = (3) จาก (1) จะได้ x = 3 – 2y ดังนั้น (x, y) = (3 – 2y, y)

6 บทนิยาม ให้ A = [a ij ] m x n, B = [b ij ] m x n และ ,  เป็น ค่าคงตัว  A -  B = [c ij ] m x n เมื่อ c ij =  a ij -  b ij สำหรับ i = 1, 2,..., m และ j = 1, 2,..., n จากนิยาม จะเห็นว่า  A -  B =  A + (-  ) B และ A – B = A + (-1)B ตัวอย่าง จงหาเมทริกซ์ A + 2B และ 3A – 4B เมื่อกำหนด

7 วิธีทำ

8

9 เมทริกซ์ที่มีมิติ m x n และสมาชิกทุกตำแหน่งเป็นศูนย์ เรียกว่า เมทริกซ์ศูนย์ จะเขียนแทนด้วย 0 mxn หรือ 0 เช่น ให้ A, B, C, 0 เป็นเมทริกซ์ที่มีมิติ m x n มีสมบัติ ดังนี้ 1. A + B มีมิติ m x n 2. A + B = B + A 3. A + (B + C) = (A + B) + C

10 6. c(A + B) = cA + cB เมื่อ c เป็นค่าคงตัว 7. (c + d)A = cA + dA เมื่อ c, d เป็นค่าคงตัว 8. (cd)A = c(dA) เมื่อ c, d เป็นค่าคงตัว 9. 1A = A, 0A = 0 สมบัติข้อที่ 4 เรียก 0 ว่าเป็นเอกลักษณ์การบวก และ สมบัติข้อที่ 5 เรียก –A ว่าเป็นตัวผกผันการบวกของ A 4. A + 0 = 0 + A = A 5. A + (-A) = (-A) + A = 0


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการบน เมทริกซ์ ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google