งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งสำนัก นายกรัฐมนตรี ที่ 169/2551 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 ได้ แต่งตั้งนายกสมาคม สันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย เป็น กรรมการ อำนวยการในโครงการ “ ปิดทองหลังพระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งสำนัก นายกรัฐมนตรี ที่ 169/2551 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 ได้ แต่งตั้งนายกสมาคม สันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย เป็น กรรมการ อำนวยการในโครงการ “ ปิดทองหลังพระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำสั่งสำนัก นายกรัฐมนตรี ที่ 169/2551 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 ได้ แต่งตั้งนายกสมาคม สันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย เป็น กรรมการ อำนวยการในโครงการ “ ปิดทองหลังพระ ”

3 จัดตั้งสำนักงาน “ โครงการปิดทองหลังพระ ” ณ ที่ทำการสมาคมฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการปิดทองหลัง พระและแนวพระราชดำริ 6 มิติ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ น้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่าและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เทศบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ศึกษาทำ ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้น การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนโดย ส่วนรวม จัดตั้งสำนักงาน “ โครงการปิดทองหลังพระ ” ณ ที่ทำการสมาคมฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการปิดทองหลัง พระและแนวพระราชดำริ 6 มิติ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ น้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่าและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เทศบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ศึกษาทำ ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้น การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนโดย ส่วนรวม

4 จัดให้มีกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมให้ เทศบาลนำแนวพระราชดำริทั้ง 6 มิติไป ประยุกต์ใช้ร่วมกับชุมชนและประชาชนในแต่ละ เทศบาล พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของเทศบาลให้ สามารถดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระ และนำแนวพระราชดำริ 6 มิติ ไปประยุกต์ใช้ อย่างเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมให้มีการ พัฒนาเทคนิคและวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพ พื้นที่และชุมชน แสวงหาความร่วมมือ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการปิด ทองหลังพระอย่างกว้างขวาง จัดให้มีกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมให้ เทศบาลนำแนวพระราชดำริทั้ง 6 มิติไป ประยุกต์ใช้ร่วมกับชุมชนและประชาชนในแต่ละ เทศบาล พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของเทศบาลให้ สามารถดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระ และนำแนวพระราชดำริ 6 มิติ ไปประยุกต์ใช้ อย่างเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมให้มีการ พัฒนาเทคนิคและวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพ พื้นที่และชุมชน แสวงหาความร่วมมือ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการปิด ทองหลังพระอย่างกว้างขวาง

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งสำนัก นายกรัฐมนตรี ที่ 169/2551 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 ได้ แต่งตั้งนายกสมาคม สันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย เป็น กรรมการ อำนวยการในโครงการ “ ปิดทองหลังพระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google