งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปิดทองหลังพระ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปิดทองหลังพระ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานของ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย “โครงการปิดทองหลังพระ”

2 โครงการปิดทองหลังพระ
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 169/2551 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม ได้ แต่งตั้งนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ อำนวยการในโครงการ “ปิดทองหลังพระ”

3 แนวทางการดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระ
จัดตั้งสำนักงาน “โครงการปิดทองหลังพระ” ณ ที่ทำการสมาคมฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการปิดทองหลังพระและแนวพระราชดำริ 6 มิติ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ น้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่าและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เทศบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ศึกษาทำความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนโดยส่วนรวม ทำchart+รูปในหลวง

4 จัดให้มีกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมให้เทศบาลนำแนวพระราชดำริทั้ง 6 มิติไปประยุกต์ใช้ร่วมกับชุมชนและประชาชนในแต่ละเทศบาล พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของเทศบาลให้สามารถดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระ และนำแนวพระราชดำริ 6 มิติ ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคนิคและวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และชุมชน แสวงหาความร่วมมือ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระอย่างกว้างขวาง

5 ภาพกิจกรรมของโครงการปิดทองหลังพระ

6 สมาคมฯ ได้เชิญหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ บรรยายพิเศษโครงการปิดทองหลังพระในการประชุมใหญ่วิชาการของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

7

8 กรรมาธิการบริหารของสมาคมฯ ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ โดยมี ศ.ดร. เกษม จันทร์แก้ว เป็นวิทยากร

9

10

11

12

13

14 เทศบาลต่างๆ จำนวน 60 เทศบาลได้ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม โดยมี หม่อมราชวงศ์ดิสนัดดา ดิสกุล ศ.ดร. เกษม จันทร์แก้ว คุณณรงค์ อภิชัย และเจ้าหน้าที่ของโครงการพัฒนาดอยตุง เป็นวิทยากร

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27


ดาวน์โหลด ppt โครงการปิดทองหลังพระ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google