งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“แนวทางการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“แนวทางการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “แนวทางการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ

2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานพระราชดำริโดยตรง 2. ฎีกาของราษฎร 3. หน่วยราชการทำรายงานทูลเกล้าฯ

3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในปัจจุบัน

4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในปัจจุบัน

5 พระราชดำริ ควรมีการติดตามการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริเก่าๆ เพื่อให้ทราบถึงสถานะการใช้ประโยชน์ของโครงการ เพื่อ โครงการฯ จะได้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

6 การดำเนินงานสนองพระราชดำริ
สำรวจและปรับปรุงระบบข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความครอบคลุมครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย ทำระบบฐานข้อมูลพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การประชุมสัมมนาเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับจังหวัดทั่วประเทศ

7 การดำเนินงานสนองพระราชดำริ
นำข้อมูลมาประมวลเพื่อจัดกลุ่มโครงการเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. โครงการที่สมบูรณ์มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 2. โครงการที่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 3. โครงการยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

8 การดำเนินงานสนองพระราชดำริ
การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในระดับพื้นที่จังหวัดสามารถทราบว่าโครงการอันเนื่องฯ ประกอบด้วย โครงการใด ตั้งอยู่ที่ไหน และมีสถานะการดำเนินงานเป็นอย่างไร โดยมีระบบข้อมูลทั้ง เป็นเอกสาร ข้อมูลทาง internet และมีระบบติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการฯ ต่าง ๆ ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เพื่อที่สามารถเข้าศึกษา เยี่ยมชม และใช้ประโยชน์จากโครงการได้

9 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ดาวน์โหลด ppt “แนวทางการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google