งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อ ประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ “ แนวทางการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อ ประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ “ แนวทางการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อ ประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ “ แนวทางการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ”

2 โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระ บรมวงศานุวงศ์ พระราชทานพระราชดำริโดยตรง 2. ฎีกาของราษฎร 3. หน่วยราชการทำ รายงานทูลเกล้าฯ

3 โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริในปัจจุบัน

4

5

6  สำรวจและปรับปรุงระบบข้อมูล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้มีความครอบคลุมครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย การดำเนินงานสนอง พระราชดำริ  ทำระบบฐานข้อมูลพระราชดำริและ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  การประชุมสัมมนาเพื่อติดตามการ ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริในระดับจังหวัดทั่ว ประเทศ

7 การดำเนินงานสนอง พระราชดำริ  นำข้อมูลมาประมวลเพื่อจัดกลุ่ม โครงการเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. โครงการที่สมบูรณ์มีการใช้ ประโยชน์อย่างเต็มที่ 2. โครงการที่มีปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงาน 3. โครงการยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็ม ประสิทธิภาพ

8  การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินงานสนอง พระราชดำริ  ในระดับพื้นที่จังหวัดสามารถทราบว่า โครงการอันเนื่องฯ ประกอบด้วย โครงการใด ตั้งอยู่ที่ไหน และมี สถานะการดำเนินงานเป็นอย่างไร โดยมีระบบข้อมูลทั้ง เป็นเอกสาร ข้อมูลทาง internet และมีระบบ ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ  ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูล โครงการฯ ต่าง ๆ ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เพื่อที่สามารถเข้าศึกษา เยี่ยมชม และใช้ประโยชน์จากโครงการได้

9 www.rdpb.go.th


ดาวน์โหลด ppt เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อ ประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ “ แนวทางการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google