งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมนูหลัก เนื้อหา อาจารย์ที่ ปรึกษา ปรึกษา ประวัติผู้จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมนูหลัก เนื้อหา อาจารย์ที่ ปรึกษา ปรึกษา ประวัติผู้จัดทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมนูหลัก เนื้อหา อาจารย์ที่ ปรึกษา ปรึกษา ประวัติผู้จัดทำ

2 เศรษฐกิจ พอเพียง ( Sufficiency Economy )

3 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) “ เศรษฐกิจพอเพียง ” (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนว ทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย มาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหาร ประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ทางสาย กลาง คำนึงถึงความพอประมาณ ความมี เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และ คุณธรรม ประกอบการวางแผน การ ตัดสินใจ และการกระทำ

4 ความ พอประมา ณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อย จนเกินไปและไม่มากจนเกินไป โดย ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับ พอประมาณ

5 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ ระดับของความพอเพียง จะต้องเป็นไป อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผล ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ

6 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้ พร้อมรับผลกระทบและการ เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของ สถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

7 ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้ เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำ ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้ เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผน และความระมัดระวังในขั้น ปฏิบัติ

8 คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความภาค เพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนิน ชีวิต

9 เกษตรทฤษฎีใหม่ : พอดี และพอเพียง พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว พระราชทานแนวคิดทฤษฎีใหม่และ เศรษฐกิจพอเพียงให้กับสังคมไทยใน ภาวะวิกฤต ถ้าทำได้พอเพียงส่วนหนึ่ง สังคมไทยจะสามารถพ้นภาวะวิกฤตนี้ไป ได้ ซึ้งอาจอาศัยเวลาและกระบวนการ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานคุณค่า และความจริงที่เรามีอยู่สู่การแก้ไข ปัญหาและการพึ่งตนเอง

10 เกษตร “ ทฤษฎีใหม่ ” คือ การบริหารจัดการที่ดินและแหล่ง น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ จัดแบ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่ ออกเป็นสัดส่วนหรือเป็นสูตรได้ ดังนี้คือ ร้อยละ 30 : 30 : 30 : 10

11 ส่วนแรก ร้อยละ 30 ขุดบ่อเก็บน้ำฝน เพื่อ อุปโภค ใช้รดพืชเมื่อฝนแล้ง ใช้ปลูก พืชอายุสั้นราคาดี อย่างเช่น ถั่ว เหลือง ถั่วเขียว ถั่งลิสง และผักต่างๆ เป็นต้น

12 ส่วนที่ สอง ร้อยละ 30 ใช้ปลูกข้าว เนื่องจาก ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า “ ข้าวเป็น อาหารหลัก ” ของคนไทยเป็นสิ่ง สำคัญจำเป็นอันดับแรกของชีวิต จึง ควรปลูกให้ครอบครัวนั้นกินตลอดปี

13 ส่วนที่สาม ร้อยละ 30 ปลูกพืชสวน ไม้ยืน ต้น พืชผักและพืชไร่อื่นๆ แบบ ผสมผสานเพื่อกินเองและจำหน่าย ส่วนที่เหลือ

14 ส่วนที่สี่ ร้อยละ 10 ส่วนสุดท้าย คือ พื้นที่ สำหรับอยู่อาศัย ทำถนน คันดิน ยุ้ง ข้าว เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาและโรงเลี้ยง สัตว์ต่างๆ

15 “ พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้อง ไม่เบียดเบียนคนอื่น ต้องให้ พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็ พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติ ตนก็พอเพียง ” พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541 กลับสู่เมนูหลัก

16 เด็กหญิงนันทิดา ลัง ประเสริฐ เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2536 ปัจจุบัน อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ 15 ซอยเสรีไทย 83 แยก 3 แขวงคันนายาว เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร 0-2518-0941-7

17 เด็กหญิงพุ่มพวง มาสมาน เกิดวันเสาร์ ที่ 5 มิถุนายน 2536 ปัจจุบัน อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ 17 ซอยเสรีไทย 83 แยก 9 แขวง คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร 0-2540-3092 กลับสู่เมนูหลัก

18 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ อัษฎายุทธ ศักดิ์สิทธิ์ อาจารย์ ศุภกานต์ โคตรทุม กลับสู่เมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt เมนูหลัก เนื้อหา อาจารย์ที่ ปรึกษา ปรึกษา ประวัติผู้จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google