งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับรองงบการเงินของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2518 – 2552 ระบบบัญชี เกณฑ์ งบการเงิน ปีงบประมา ณ ส่ง สตง. ตรวจสอบ ใน ปีงบประมาณ สตง. ให้ การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับรองงบการเงินของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2518 – 2552 ระบบบัญชี เกณฑ์ งบการเงิน ปีงบประมา ณ ส่ง สตง. ตรวจสอบ ใน ปีงบประมาณ สตง. ให้ การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับรองงบการเงินของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2518 – 2552 ระบบบัญชี เกณฑ์ งบการเงิน ปีงบประมา ณ ส่ง สตง. ตรวจสอบ ใน ปีงบประมาณ สตง. ให้ การ รับรอง ใน ปีงบประม าณ วันเดือนปี ที่รับรอง เงินสด 2518 - 2531 2519 - 2532 2520 - 2533 - เกณฑ์คงค้าง 253225392542 17 มีนาคม 2542 หรือ 2533 – 2544 (12 ปี ) 25472549 27 กรกฎาคม 2549 เกณฑ์พึงรับ พึงจ่าย 2545 – 2547 (3 ปี ) 25482550 23 สิงหาคม 2550 (Accrual Basic) 2548 – 2549 (2 ปี ) 25502551 22 กันยายน 2551 2550 25 กันยายน 2551 2552 25 สิงหาคม 2552 2551 24 เมษายน 2552 มีแผนเข้า ตรวจในปี 2553 - 2552 ภายใน 60 วัน นับจาก สิ้น ปีงบประมาณ --

2 ระบบบัญชีกองทุนการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1. ต้องทำตามนโยบายบัญชีภาครัฐที่ กระทรวงการคลังกำหนด 2. ทำตามนโยบายและขอบเขตของระบบ บัญชีกองทุนฯ ที่กรมบัญชีกลางให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 2.1 ใช้ระบบบัญชีคู่ เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) 2.2 แยกบัญชีกองทุนฯ ออกเป็นอีก ชุดหนึ่งจากระบบ บัญชีเงินงบประมาณของ ส. ป. ก. 2.3 ใช้หลักกระจายอำนาจ (Decentralized)

3 ทรัพย์สินหนี้สินและทุน - เงินสด / เงินฝากธนาคาร / เงินฝากคลัง 500 หนี้สิน - ลูกหนี้ - เจ้าหนี้เกษตรกร 80 - ลูกหนี้เงินกู้ 2,700 - เจ้าหนี้พันธบัตร 25 - ลูกหนี้เช่าซื้อ ที่ดิน 1,6004,300 - ดอกเบี้ยพันธบัตรค้าง จ่าย 15120 - ลูกหนี้เงินยืม 150 ทุน - ที่ดิน 6,850 - กองทุนการปฏิรูป ที่ดินฯ 10,3 60 - สิทธิประโยชน์ใน ที่ดิน 70 - รายได้สูง ( ต่ำ ) กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม 1,52 0 11,880 - อาคารและ สิ่งก่อสร้าง 30 ( รายได้ – ค่าใช้จ่าย = 3,520-2,000 = 1,520) - ครุภัณฑ์และ อุปกรณ์ 100 รวม 12,00 0 รวม 12,000 2.4 หลักการบัญชี รายการบัญชี ทั้งหมด มี 5 หมวดได้แก่ ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้ และ ค่าใช้จ่าย สมการบัญชี ทรัพย์สิน = หนี้สิน + ทุน รายได้สูงต่ำกว่า ค่าใช้จ่าย = รายได้ - ค่าใช้จ่าย

4 หลักการบัญชี ที่กำหนดไว้ใน ระบบบัญชีกองทุนฯ 2.4.1 หลักการบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สิน (1) ที่ดิน ควบคุมที่ดินทุกประเภทที่ ส. ป. ก. ได้มาเพื่อการปฏิรูปฯ ( ก ) “ ที่ดิน ” หมายถึง ยอดรวมมูลค่าที่ดิน เอกชน เช่น ที่ดินจัดซื้อ ที่เวนคืน ที่บริจาค และที่ดิน พระราชทาน รวมกัน  ที่ดินเอกชน = มูลค่าที่ดินในราคา ทุนที่ซื้อมา แต่กรณี  ที่ดินบริจาค = ราคาประเมินกรม ที่ดินในปีที่รับบริจาค ( ข ) “ สิทธิประโยชน์ในที่ดิน ” หมายถึง ที่ดินของรัฐ เช่น ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณสมบัติของ แผ่นดิน ที่ป่าสงวนฯ  ที่ดินของรัฐ = มูลค่าที่ดินที่จัดให้ เข้าทำประโยชน์แล้ว

5 (2) อาคารและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ จะรับรู้ เฉพาะทรัพย์สินที่ซื้อ หรือได้มา / หน่วย / ชุด มีมูลค่าขั้นต่ำ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป (3) ลูกหนี้ ( ก ) การเช่าซื้อที่ดิน บัญชี “ ลูกหนี้เช่าซื้อที่ดิน ” = มูลค่าที่ดินที่ซื้อมา การรับรู้ “ ดอกเบี้ยเช่าซื้อ ” ให้เป็น ลักษณะเดียวกับการรับรู้ ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงิน ( ข ) การให้สินเชื่อ แสดงไว้ในบัญชี “ ลูกหนี้เงินกู้ ” และรับรู้ “ ดอกเบี้ยเงินกู้ ” ให้ถือ เป็นรายได้ หลักการบัญชี ที่กำหนดไว้ใน ระบบบัญชีกองทุนฯ

6 2.4.2 หลักการบัญชีหนี้สิน เจ้าหนี้ หรือค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง หนี้สินที่เกิดจากภาระผูกพัน ตามกฎหมาย / สัญญา หรือจากการรับสินค้า / บริการ แล้วยังไม่ได้ชำระเงิน 2.4.3 หลักการบัญชีทุน ทุน หมายถึง “ กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ” 2.4.4 หลักการบัญชีรายได้ รายได้ หมายถึง รายได้ทุกประเภทที่กองทุน ได้รับ 2.4.5 หลักการบัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายในลักษณะจ่าย ขาด ที่ไม่ต้องใช้คืนกองทุน หลักการบัญชี ที่กำหนดไว้ใน ระบบบัญชีกองทุนฯ


ดาวน์โหลด ppt การรับรองงบการเงินของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2518 – 2552 ระบบบัญชี เกณฑ์ งบการเงิน ปีงบประมา ณ ส่ง สตง. ตรวจสอบ ใน ปีงบประมาณ สตง. ให้ การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google