งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน
โครงสร้าง การแบ่งงานภายในของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก. (ตามการแบ่งส่วนราชการใหม่) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขาธิการ ส.ป.ก. กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - รองเลขาธิการ - ผู้ตรวจราชการ ราชการบริหารส่วนกลาง สำนักบริหารกลาง ผอ.สำนักบริหารกลาง กองการเจ้าหน้าที่ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ศูนย์สารสนเทศ ผอ.ศูนย์สารสนเทศ สำนักกฎหมาย ผอ.สำนักกฎหมาย 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ 3. กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 4. กลุ่มระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่เชิงเลข 5. กลุ่มสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มตรวจและประสานราชการ 3. กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 4. กลุ่มศิลป์และนิทรรศการ 5. กลุ่มยานพาหนะ สถานที่ และสื่อสาร 6. กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง 7. กลุ่มงบประมาณ 8. กลุ่มการเงิน 9. กลุ่มบัญชี 10.กลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ 11.กลุ่มบริหารงานพัสดุ *ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดิน 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มกฎหมายและระเบียบ 3. กลุ่มนิติกรรมและสัญญา 4. กลุ่มคดี 5. กลุ่มเจรจาและระงับข้อพิพาท 6. กลุ่มคุ้มครองที่ดินรายบุคคล 7. กลุ่มคุ้มครองที่ดินเกี่ยวเนื่องการปฏิรูปที่ดิน 8. กลุ่มคุ้มครองที่ดินสาธารณูปโภค 9. กลุ่มคุ้มครองที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มยุทธศาสตร์และวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล 3. กลุ่มพัฒนาระบบงานโครงสร้าง และอัตรากำลัง 4. กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 5. กลุ่มข้อมูลประวัติบุคคล และบำเหน็จความชอบ 6. กลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและงานวินัย 7. กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ผอ.สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ผอ.สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่ 3. กลุ่มสำรวจรังวัดและตรวจสอบที่ดิน 4. กลุ่มแผนที่ 5. กลุ่มภาพถ่ายทางอากาศ 6. กลุ่มพัฒนาสารบบที่ดิน 7. กลุ่มภาพถ่ายดาวเทียม สำนักบริหารกองทุน ผอ.สำนักบริหารกองทุน สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ผอ.สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน *ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินกองทุน การปฏิรูปที่ดิน *ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการธุรกิจวิสาหกิจ ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มแผนงานและพัฒนากองทุน 3. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 4. กลุ่มตรวจสอบบัญชีกองทุน 5. กลุ่มกองทุนภาคเหนือ 6. กลุ่มกองทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7. กลุ่มกองทุนภาคกลาง 8. กลุ่มกองทุนภาคใต้ *ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน *ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน *ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มจัดที่ดินรัฐภาคเหนือ 3. กลุ่มจัดที่ดินรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. กลุ่มจัดที่ดินรัฐภาคกลาง 5. กลุ่มจัดที่ดินรัฐภาคใต้ 6. กลุ่มจัดที่ดินเอกชน 7. กลุ่มจัดที่ดินชุมชน 8. ศูนย์จัดการที่ดินพระราชทาน ในเขตปฏิรูปที่ดิน *ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มวิชาการวิศวกรรม 3. กลุ่มออกแบบเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 4. กลุ่มสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่และการเกษตร 5. กลุ่มพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ 6. กลุ่มพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7. กลุ่มพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง 8. กลุ่มพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มปฏิรูปการจัดการและพัฒนาเกษตรกร 3. กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ 4. กลุ่มกฎหมาย 5. กลุ่มงานช่างและแผนที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 69 จังหวัด สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผอ.สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิชาการและแผนงาน ผอ.สำนักวิชาการและแผนงาน 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มพัฒนาบุคลากร 3. กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 4. กลุ่มวิชาการและแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 5. กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้การอนุรักษ์และฟื้นฟู สภาพแวดล้อม 6. ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ 3. กลุ่มติดตามและประเมินผล 4. กลุ่มโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ 5. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน 6. กลุ่มความร่วมมือต่างประเทศ 7. กลุ่มงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน 8. กลุ่มวิชาการแผนแม่บท หมายเหตุ : ยกเว้นจังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม อ่างทอง และสิงห์บุรี


ดาวน์โหลด ppt สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google