งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักพัฒนาโครงสร้าง และระบบบริหารงาน บุคคล 14 5 ผู้อำนวยการระดับสูง - นักจัดการงานทั่วไป ( ชก.) 2 - เจ้าพนักงานธุรการ ( ชง.) 1 - เจ้าพนักงานธุรการ ( ปง./

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักพัฒนาโครงสร้าง และระบบบริหารงาน บุคคล 14 5 ผู้อำนวยการระดับสูง - นักจัดการงานทั่วไป ( ชก.) 2 - เจ้าพนักงานธุรการ ( ชง.) 1 - เจ้าพนักงานธุรการ ( ปง./"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักพัฒนาโครงสร้าง และระบบบริหารงาน บุคคล 14 5 ผู้อำนวยการระดับสูง - นักจัดการงานทั่วไป ( ชก.) 2 - เจ้าพนักงานธุรการ ( ชง.) 1 - เจ้าพนักงานธุรการ ( ปง./ ชง.) 6 - เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี ( ปง./ ชง.) 4 - เจ้าพนักงานพัสดุ ( ปง./ ชง.) 2 - นิติกร ( ปก./ ชก.) 18 ส่วนบริหารงาน บุคคล 71 นักทรัพยากรบุคคล ( ชพ.) ลูกจ้างประ จำ 21 อัตรา พนักงาน ราชการ 3 อัตรา ส่วนฝึกอบรม 38 นักทรัพยากรบุคคล ( ชพ.) ฝ่ายบริหารทั่วไป 16 นักจัดการงานทั่วไป ( ชก.) ส่วนวินัยและระบบ คุณธรรม 19 นิติกร ( ชก./ ชพ.) แผนภูมิโครงสร้างกรอบอัตรากำลังกรมชลประทาน

2 สำนักพัฒนาโครงสร้าง และระบบบริหารงาน บุคคล 14 5 ผู้อำนวยการระดับสูง ส่วนบริหารงาน บุคคล 71 นักทรัพยากรบุคคล ( ชพ.) - นักทรัพยากรบุคคล ( ชก./ ชพ.) 1 - นักทรัพยากรบุคคล ( ชก.) 2 - นักทรัพยากรบุคคล ( ปก./ ชก.) 14 - เจ้าพนักงานธุรการ ( ปง./ ชง.) 3 กลุ่มพัฒนาระบบงาน และอัตรากำลัง 2020 - นักทรัพยากรบุคคล ( ชก./ ชพ.) 1 - นักทรัพยากรบุคคล ( ชก.) 1 - นักทรัพยากรบุคคล ( ปก./ ชก.) 11 - เจ้าพนักงานธุรการ ( ปง./ ชง.) 6 ฝ่ายสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง 1919 - นักทรัพยากรบุคคล ( ชก.) 2 - นักทรัพยากรบุคคล ( ปก./ ชก.) 9 - นักทรัพยากรบุคคล ( ปง./ ชง.) 12 ฝ่ายทะเบียนประวัติ และบำเหน็จบำนาญ 2323 - นักทรัพยากรบุคคล ( ชก.) 2 - นักทรัพยากรบุคคล ( ปก./ ชก.) 5 - เจ้าพนักงานธุรการ ( ปง./ ชง.) 1 ฝ่ายสวัสดิการ 8 ส่วนฝึกอบรม 38 นักทรัพยากรบุคคล ( ชพ.) ฝ่ายบริหาร ทั่วไป 1616 นักจัดการงานทั่วไป ( ชก.) ส่วนวินัยและระบบ คุณธรรม 19 นิติกร ( ชก./ ชพ.) แผนภูมิโครงสร้างกรอบอัตรากำลังกรมชลประทาน

3 สำนักพัฒนาโครงสร้าง และระบบบริหารงาน บุคคล 14 5 ผู้อำนวยการระดับสูง ส่วนบริหารงาน บุคคล 71 นักทรัพยากรบุคคล ( ชพ.) - นักทรัพยากรบุคคล ( ชก./ ชพ.) 2 - นักทรัพยากรบุคคล ( ชก.) 1 - นักทรัพยากรบุคคล ( ปก./ ชก.) 1 - บรรณารักษ์ ( ปก./ ชก.) 1 - นายช่างศิลป์ ( ปง./ ชง.) 2 - เจ้าพนักงาน ห้องสมุด ( ปง./ ชง.) 1 - เจ้าพนักงานธุรการ ( ปง./ ชง.) 1 ฝ่ายวางแผนและ ประเมินผล 9 - นักทรัพยากรบุคคล ( ชก.) 2 - นักทรัพยากรบุคคล ( ปก./ ชก.) 2 - เจ้าพนักงานธุรการ ( ปง./ ชง.) 1 ฝ่ายฝึกอบรม 1 5 - นักทรัพยากรบุคคล ( ชก.) 2 - นักทรัพยากรบุคคล ( ปก./ ชก.) 4 - นักทรัพยากรบุคคล ( ปง./ ชง.) 1 ฝ่ายฝึกอบรม 2 7 - นักทรัพยากรบุคคล ( ชก./ ชพ.) 1 - นักทรัพยากรบุคคล ( ชก.) 1 - นักทรัพยากรบุคคล ( ปก./ ชก.) 3 - เจ้าพนักงานธุรการ ( ปง./ ชง.) 1 ฝ่ายฝึกอบรม 3 6 ส่วนฝึกอบรม 38 นักทรัพยากรบุคคล ( ชพ.) - นักทรัพยากรบุคคล ( ชก.) 2 - นักทรัพยากรบุคคล ( ปก./ ชก.) 3 ฝ่าย ฝึกอบรม 4 5 - นักทรัพยากรบุคคล ( ชก.) 2 - นักทรัพยากรบุคคล ( ปก./ ชก.) 2 - เจ้าพนักงานธุรการ ( ปง./ ชง.) 1 ฝ่าย ฝึกอบรม 5 5 ฝ่ายบริหาร ทั่วไป 1616 นักจัดการงานทั่วไป ( ชก.) ส่วนวินัยและระบบ คุณธรรม 19 นิติกร ( ชก./ ชพ.)


ดาวน์โหลด ppt สำนักพัฒนาโครงสร้าง และระบบบริหารงาน บุคคล 14 5 ผู้อำนวยการระดับสูง - นักจัดการงานทั่วไป ( ชก.) 2 - เจ้าพนักงานธุรการ ( ชง.) 1 - เจ้าพนักงานธุรการ ( ปง./

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google