งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรม ของ ผู้ตรวจราชการและหน่วยงานที่รับ การตรวจราชการ สุรศักดิ์ แสง อร่าม รองเลขาธิการ ส. ป. ก. 21 ต. ค. 52 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรม ของ ผู้ตรวจราชการและหน่วยงานที่รับ การตรวจราชการ สุรศักดิ์ แสง อร่าม รองเลขาธิการ ส. ป. ก. 21 ต. ค. 52 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรม ของ ผู้ตรวจราชการและหน่วยงานที่รับ การตรวจราชการ สุรศักดิ์ แสง อร่าม รองเลขาธิการ ส. ป. ก. 21 ต. ค. 52 1

2 ความหมายของคำว่า “ คุณธรรม ” “ จริยธรรม ” สภาพคุณ งามความดี ( จาก พจนานุกรมฉบับ บัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2546) ธรรมที่เป็นข้อ ประพฤติปฏิบัติ 2

3 ข้อแตกต่างระหว่างคุณธรรมจริยธรรม กับกฎหมาย เครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อควบคุม พฤติกรรมของบุคคล คุณธรรม จริยธรรม  ไม่ระบุการลงโทษ อย่างชัดเจน แต่เป็นการลงโทษ ทางสังคม  เป็นข้อบังคับทาง สังคมไม่มี เป็นลายลักษณ์ อักษร  เป็นเรื่องของจิตสำนึก ที่ควรทำ เพราะเห็นว่าดี ถูกต้อง  ไม่ระบุการลงโทษ อย่างชัดเจน แต่เป็นการลงโทษ ทางสังคม  เป็นข้อบังคับทาง สังคมไม่มี เป็นลายลักษณ์ อักษร  เป็นเรื่องของจิตสำนึก ที่ควรทำ เพราะเห็นว่าดี ถูกต้อง กฎหมาย  มีบทลงโทษสำหรับ ผู้ฝ่าฝืนอย่าง ชัดเจน  เป็นข้อบังคับจาก รัฐ ที่เป็นลายลักษณ์ อักษร  เป็นบทบัญญัติว่า ด้วยต้องทำ และละเว้นการ กระทำ  มีบทลงโทษสำหรับ ผู้ฝ่าฝืนอย่าง ชัดเจน  เป็นข้อบังคับจาก รัฐ ที่เป็นลายลักษณ์ อักษร  เป็นบทบัญญัติว่า ด้วยต้องทำ และละเว้นการ กระทำ  ที่มา : จิตนา บุญจงการ (2551) 3

4 มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม หลักการ หรือ แนวทาง ปฏิบัติ องค์กร ประมวล ขึ้น ให้ สมาชิก ยึดถือ ปฏิบัติ ของคน ในองค์กร หรือ อาชีพ เดียวกัน เพื่อเป็น เครื่องมือ กำกับความ ประพฤติ ให้อยู่ใน ความ ถูกต้องดี งาม 4

5 คติธรรมของสังคมชาว อังกฤษ 7 ประการ  สัจจะ พูดความจริง (TRUTH)  ความซื่อสัตย์สุจริต (HONESTY) ความระลึกในหน้าที่ (SENSE OF DUTY)  ความอดกลั้น (PATIENCE) ความเป็นธรรม (FAIR PLAY)  ความเอาใจเขามาใส่ใจเรา (CONSIDERATION FOR OTHERS)  เมตตาธรรม (KINDNESS) 5

6 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ จริยธรรมของข้าราชการ ระดับ ที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับ ที่ 4 ระดับที่ 5 มีความ สุจริต มีสัจจะ เชื่อถือได้ ยึดมั่นใน หลักการ ยืนหยัดเพื่อ ความถูกต้อง อุทิศตนเพื่อความ ยุติธรรม จริยธร รม ตำแหน่งประเภท ระดับ ทั่วไปปฏิบัติงาน ชำนาญงาน วิชาการ ปฏิบัติการ ทั่วไปอาวุโสขึ้น ไป วิชาการ ชำนาญ การ วิชาการ ชำนาญการพิเศษ อำนวยการ ระดับ ต้น วิชาการ เชี่ยวชาญ อำนวยการ ระดับสูง วิชาการ ทรงคุณวุฒิ 6

7 จรรยาบรรณของ ข้าราชการ ส. ป. ก.  กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง  มีความซื่อสัตย์สุจริตและความ รับผิดชอบ  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี ของประเทศ ส. ป. ก. 24 ก. ย. 52 7

8 มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่และจริยธรรม  ตรวจติดตามงาน เต็มความสามารถ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ผู้รับการตรวจ ให้ความคิดเห็น เสนอแนะ ร่วมแก้ไขปัญหา สั่งการแก้ไขปัญหา อย่างถูกต้อง  พึงดูแลเอาใจใส่ผู้รับการ ตรวจ ด้านการปฏิบัติงาน ขวัญกำลังใจ สวัสดิการ  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันในการ ปฏิบัติงาน ปราศจากอคติ ไม่เลือก ปฏิบัติ  ประสานความร่วมมือ  รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงาน  อำนวยความสะดวกและให้ ความร่วมมือ แก่ผู้ตรวจราชการ  เตรียมหลักฐาน เอกสาร ครบถ้วน พร้อมให้ผู้ตรวจราชการ ตรวจสอบได้  มีวินัย วินัยในตนเอง ปฏิบัติตามระเบียบ  จิตบริการ ผู้ตรวจ ราชการ ผู้รับการ ตรวจ 8

9 จบการ บรรยาย ขอให้มีความสุขกับ การทำงาน และ ทำงานอย่างมีความสุข 9


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรม ของ ผู้ตรวจราชการและหน่วยงานที่รับ การตรวจราชการ สุรศักดิ์ แสง อร่าม รองเลขาธิการ ส. ป. ก. 21 ต. ค. 52 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google