งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำจรรยาข้าราชการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำจรรยาข้าราชการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำจรรยาข้าราชการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2 2 ความหมาย  คุณธรรม หมายถึง การตระหนักรู้ และจำแนก ความถูกต้อง ดีงาม  จริยธรรม หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่ ถูกต้อง ดีงาม สำหรับการดำรงชีวิตในสังคม  จรรยาบรรณ หมายถึง มาตรฐานความประพฤติ หรือศีลธรรมแห่งวิชาชีพที่บุคคลใช้เป็นแนวทาง ในการคิด เข้าใจ พูด และปฏิบัติงาน (ติน ปรัชญ พฤทธิ์, 2540)  จรรยาในการปฏิบัติงาน (Work Ethics) หมายถึง คุณความดีที่บุคคลที่ทำงานยึดเป็นข้อปฏิบัติ

3 3 หน้าที่ของข้าราชการ ต้องปฏิบัติเพื่อให้ราชการแผ่นดินในส่วนที่ตน รับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม การใช้อำนาจเพื่อให้หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วง ข้าราชการจึงต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นการอันพึงทำ เพราะนำประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมและตนเอง และศีลธรรมซึ่งเป็นการอันพึงเว้น เพราะเป็นโทษ แก่ส่วนรวมและตนเอง ประกอบกันขึ้นเป็น จริยธรรมและจรรยาอันเป็นความประพฤติที่ดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการ

4 4 จุดประสงค์ จรรยาข้าราชการกำหนดขึ้นเพื่อให้ ข้าราชการเกิดสำนึกลึกซึ้งและเที่ยง ธรรมในหน้าที่ผดุงเกียรติ์และศักดิ์ศรี ข้าราชการ ควรแก่ความไว้วางใจและ เชื่อมั่นของปวงชน และดำรงตนตั้งมั่น เป็นแบบอย่างที่ดีงามสมกับความเป็น ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นตัวอย่างแห่ง ธรรมจรรยาอันสูงสุด

5 5 จรรยาข้าราชการ (วิชาชีพ) ครอบคลุม 4 มิติ  คุณธรรม / ค่านิยมหลักที่ยึดถือเป็นเครื่อง กำหนดพฤติกรรม  คุณค่า / ผลลัพธ์ของคุณธรรมหลักต่อการ ดำรงอยู่ของสังคม ประชาชน  พันธะสัญญา และความคาดหวัง  การประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ

6 6 ปัจจัยผลักดัน -รัฐธรรมนูญ : ประมวลจริยธรรมตาม รัฐธรรมนูญ -จรรยาข้าราชการ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 -พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน -พ.ร.ฎ. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี -พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ -ความคาดหวังของประชาชนและสังคม

7 7 ปรัชญา / ทฤษฎีทางจริยธรรม -ปัจจัยเหตุ ปัจจัยแกน ปัจจัยผล -ความเฉลียวฉลาดทางจริยธรรม -กระบวนการพัฒนาจริยธรรม / จรรยา ข้าราชการ -ความเชื่อทางศาสนา

8 8 ปัจจัย อุปสรรคของสังคมไทย -สถานการณ์ทุจริต ประพฤติมิชอบของ สังคมไทย -วัฒนธรรม / ค่านิยม / ทัศนคติ -การอุปถัมภ์พวกพ้อง บุญคุณ -นับถือคนรวย คนมีอำนาจ -ทัศนคติต่อความดี / ความซื่อสัตย์ -ค่านิยม “ธุระไม่ใช่” “โกงไม่เป็นไร” ฯลฯ

9 9 ปรัชญาของสังคมไทยที่ควรส่งเสริม -ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -การปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท -ค่านิยม / คุณลักษณะทางจิตใจ -ลักษณะชาตินิยม -ประชาธิปไตย -จิตสำนึกสาธารณะ -การเคารพศักดิ์ศรีประชาชน -การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (ทรัพย์สิน สาธารณะ)

10 10 ตัวชี้วัดที่ 5.4 ระดับ 1  จัดทำร่างจรรยาข้าราชการของส่วนราชการนำเสนอการ พิจารณาของ อ.ก.พ. ของส่วนราชการ เพื่อให้ความ เห็นชอบและให้การรับรองว่าจะให้การสนับสนุนในด้าน ต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถใช้จรรยาข้าราชการ ของส่วนราชการนี้อย่างมีประสิทธิผล และจึงนำมา ประกาศใช้  จัดทำหรือปรับปรุงกลไกต่างๆ ทางด้านการบริหารและการ บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการปฏิบัติตามจรรยา ข้าราชการของส่วนราชการ เช่น การจัดตั้งหรือมอบหมาย ให้มีหน่วยเฉพาะในการดูแลจรรยาข้าราชการของส่วน ราชการ การปรับระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ สอดคล้องกับจรรยาข้าราชการ เป็นต้น

11 11 ตัวชี้วัดที่ 5.4 ระดับ 2  จัดทำสำเนาจรรยาข้าราชการของส่วนราชการทั้งที่เป็น เอกสารและสื่ออื่นๆแจกจ่ายให้กับข้าราชการในส่วน ราชการทุกคน และจัดเก็บไว้ในสถานที่ต่างๆที่ข้าราชการ สามารถค้นหามาอ่านได้ง่ายและสะดวก  กำหนดช่วงระยะเวลาหนึ่งสำหรับการเผยแพร่และ ฝึกอบรมทำความเข้าใจในสาระและวิธีการปฏิบัติตาม จรรยาข้าราชการของส่วนราชการ ให้โอกาสข้าราชการ ทุกคนมีการตอบสนองต่อเนื้อหาของจรรยาข้าราชการ ของส่วนราชการ และแนวทางปฏิบัติเมื่อพบกับเหตุการณ์ ที่อาจทำผิดหรือไม่แน่ใจว่าควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะ ถูกต้อง

12 12 ตัวชี้วัดที่ 5.4 ระดับ 3  ข้าราชการทุกคนจะต้องลงนามยืนยันว่าจะยึดมั่น ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ จะ เข้าร่วมในการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องและแสวงหา หนทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมตามจรรยา ข้าราชการของส่วนราชการและรายงานหรือ จัดการกับกรณีที่มีการละเมิดจรรยานี้  กำหนดหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้จรรยา ข้าราชการของส่วนราชการ เช่น การให้รางวัล และการลงโทษ วิธีการรายงานการกระทำผิดและ การไต่สวนหาข้อเท็จจริงเป็นต้น

13 13 ตัวชี้วัดที่ 5.4 ระดับ 4  จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยา ข้าราชการของส่วนราชการ รวมทั้งนำเรื่อง นี้บรรจุไว้ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้เกิดการ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วย

14 14 ตัวชี้วัดที่ 5.4 ระดับ 5  กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน ตามจรรยาข้าราชการของส่วนราชการจาก ทุกหน่วยงานในส่วนราชการ และสรุปผล รวมในรายงานประจำปีของส่วนราชการ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ สภาพการดำเนินงานด้านจริยธรรมของส่วน ราชการ

15 15 การนำจรรยาข้าราชการของส่วนราชการไปใช้  นำร่างจรรยาข้าราชการของส่วนราชการเพื่อให้ อ.ก.พ. ของส่วนราชการ ความเห็นชอบและให้การ รับรองว่าจะให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ส่วน ราชการสามารถใช้จรรยาข้าราชการของส่วนราชการ นี้ได้อย่างมีประสิทธิผล แล้วจึงนำไปประกาศใช้  จัดทำหรือปรับปรุงกลไกต่าง ๆ ทางด้านการบริหาร และการบริหารทรัพยากรบุคคล  จัดทำสำเนาจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ แจกจ่ายให้กับข้าราชการในส่วนราชการทุกคน  เผยแพร่และฝึกอบรมทำความเข้าใจในสาระและ วิธีการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ

16 16 การนำจรรยาข้าราชการของส่วนราชการไปใช้  ลงนามยืนว่าจะยึดมั่นปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ ของส่วนราชการ  กำหนดหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้จรรยาข้าราชการ ของส่วนราชการ  จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาข้าราชการ ของส่วนราชการ  กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามจรรยา ข้าราชการของส่วนราชการ  ทบทวนจรรยาข้าราชการของส่วนราชการเป็นประจำ อย่างน้อย 2 ปีต่อครั้ง

17 17 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ผู้บริหารระดับสูง  สร้างและรักษาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับนโยบาย กระบวนงาน ข้อตกลง และการ ฝึกอบรมต่างๆ ที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อการ ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ  สร้างกระบวนการดำเนินงานที่จะก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อจรรยา ข้าราชการของส่วนราชการ  แสดงภาวะความเป็นผู้นำที่มีจริยธรรมอย่างสูงและเป็นตัวแบบในการ ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ  ควบคุม กำกับดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ ของส่วนราชการ  ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามจรรยา ข้าราชการของ ส่วนราชการ  ทำให้แน่ใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีได้เข้ารับการฝึกอบรมด้าน จริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ

18 18 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ หน่วยงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การกำหนดวิธีการที่จะทำให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับทราบและเข้าใจจรรยา ข้าราชการของส่วนราชการแล้ว  ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลให้ สอดคล้องและส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ  วางแผนและดำเนินการจัดการฝึกอบรมด้านจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ ของ ส่วนราชการเป็นไปอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ  กำหนดให้มีการประเมินพฤติกรรมของข้าราชการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการของส่วนราชการเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล การปฏิบัติราชการ  เป็นตัวอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติด้วยการยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง

19 19 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน  กระตุ้นให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการฝึกอบรมด้านจริยธรรมและจรรยา ข้าราชการของ ส่วนราชการอย่างทั่วถึง  จัดให้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจรรยาข้าราชการของส่วนราชการในสถานที่ ทำงาน  ให้มีการสนทนาเกี่ยวกับหลักการ/ความถูกต้องในระหว่างการบังคับบัญชา/ ให้คำแนะนำในการทำงาน  อภิปรายประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาข้าราชการของส่วนราชการใน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการปฏิบัติที่ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง

20 20 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตัวข้าราชการ  อ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับในจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ  มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ จริยธรรม  ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ ด้วยการยึดมั่นใน หลักการที่ถูกต้อง  สนับสนุนและเสริมสร้างพฤติกรรมและบรรยากาศการทำงานที่มี จริยธรรม  เข้าร่วมการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มเติมตามโอกาสที่มี  ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ถ้าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่จะปฏิบัติถูกต้องหรือไม่  ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทราบถึงการฝ่าฝืนข้อบังคับจรรยา ข้าราชการของส่วนราชการ

21 21 การพัฒนาโปรแกรมด้านจริยธรรมในองค์กร  หา Champion  การได้รับการรับรอง  ค้นหาตัวปัญหา  หยิบยกตัวอย่างที่ดี  สร้างหลักเกณฑ์  ทดลองใช้  เผยแพร่ให้รู้จัก  ใช้ให้เกิดผล

22 22 ขั้นตอนการนำไปใช้  การรับรอง  การรวมเข้ากับการทำงาน  การหมุนเวียน  การตอบสนองของบุคคล  การยืนยัน  การผูกมัด  การทบทวน  การบังคับใช้  การฝึกอบรม  การแปลภาษา  การแจกจ่าย  การรายงาน

23 23 การทำให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติ  กฎเกณฑ์จะต้องมาจากคุณค่าทางจริยธรรมที่ยึดถือ  ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับสำเนา  หาวิธีการรายงานการละเมิดกฎในทางลับ  ใส่ประเด็นเรื่องจริยธรรมลงในหลักสูตรการฝึกอบรม  จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบประสิทธิผลของการ ดำเนินงาน  รายงานผลการปฏิบัติตามกฎนี้ในรายงานประจำปี  นำเรื่องนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง  แปลให้ครบทุกภาษาของประเทศที่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่  ทำสำเนาให้กับหุ้นส่วนธุรกิจและผู้จัดหาสินค้า  ทบทวนกฎเมื่อธุรกิจกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง  เจ้าหน้าที่ระดับสูงต้อง “walk the talk”

24 24 ร่างจรรยาข้าราชการ สมอ.  ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  มีความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสามารถ ตรวจสอบได้  ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็น ธรรม  ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

25 25 ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 1.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 2.การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 3.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า ประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 4.การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูก กฎหมาย 5.การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมี อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

26 26 ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่า ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง 7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ องค์กร

27 27 ประมวลจริยธรรม  ต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำ ในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม  ต้องมีจิตสำนึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อ หน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่ง หน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ ประเทศชาติเหนือประโยชน์ส่วนตน

28 28 ประมวลจริยธรรม  ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดย อาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการ ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม  ต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลาง ทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนด้วยอัธยาศัย ที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

29 29 ประมวลจริยธรรม  ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล ข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและ รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูล ข่าวสารที่ได้จากการดำเนินงานเพื่อการใน หน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแประชาชน อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่ บิดเบือนข้อเท็จจริง  ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด

30 30 ประมวลจริยธรรม  ต้องยึดมั่นการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน รักษา ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของข้าราชการ โดยรวม


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำจรรยาข้าราชการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google