งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แนวคิดความเชื่อมโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์ โครงการ และ งบประมาณ โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แนวคิดความเชื่อมโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์ โครงการ และ งบประมาณ โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Copyright@NESDB2005 1 แนวคิดความเชื่อมโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์ โครงการ และ งบประมาณ โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2 Copyright@NESDB2005 2 ประเด็นการนำเสนอ ภาพรวมความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ โครงการ และ งบประมาณ - นโยบายรัฐบาล - แผนการบริหารราชการแผ่นดิน การผลักดันยุทธศาสตร์สู่พื้นที่และ ประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง ปรับปรุงแก้ไข

3 Copyright@NESDB2005 3 ภาพรวมความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ โครงการ และงบประมาณลงสู่พื้นที่  นโยบายรัฐบาล  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  นโยบายรัฐบาล  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  ระดับกระทรวง (Function Approach)  ระดับกลุ่มจังหวัด (Area Approach)  ระดับกระทรวง (Function Approach)  ระดับกลุ่มจังหวัด (Area Approach) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน และ ประสานกับ กระทรวง (Function)

4 Copyright@NESDB2005 4 แนวคิด  แผนการบริหาราชการแผ่นดินเป็นเครื่องมือที่สร้างความชัดเจน การบริหารการพัฒนา เนื่องจากมีจุดมุ่งหมายหลักในส่วนของ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย  แผนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์จาก บนลงล่าง (Top Down) คำนึงถึงการเชื่อมโยงการวางแผนและ การจัดสรรงบประมาณ  การผลักดันสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่จึงต้องมีเครื่องมือเชื่อมโยง จากล่างสู่บน (Bottom Up)  เครื่องมือดังกล่าวคือยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์ จังหวัด การผลักดันยุทธศาสตร์ลงสู่พื้นที่

5 Copyright@NESDB2005 5 1.นโยบายขจัดความยากจน 2.นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 3.นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 4.นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 6.นโยบายพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 7.นโยบายส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 8.นโยบายรักษาความมั่นคงของรัฐ 9.นโยบายตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล 23 มีนาคม 2548

6 Copyright@NESDB2005 6 องค์ประกอบของแผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน ส่วนที่ 1 แนวคิดและทิศทางการบริหาร ประเทศ วิสัยทัศน์ของรัฐบาล กรอบการดำเนินงานเชิง ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ แผ่นดิน ประกอบด้วยรายละเอียดของแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 9 ยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 3 กลไกการนำแผนการบริหาร ราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยหน่วยงานเจ้าภาพ งบประมาณ สนับสนุนยุทธศาสตร์ และแนวทางการติดตาม และประเมินผล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

7 Copyright@NESDB2005 7 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การขจัดความยากจน 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 6. การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 7. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตรของโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนการบริ หาราชการแผ่นดิน

8 Copyright@NESDB2005 8 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างแผนการ บริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี

9 Copyright@NESDB2005 9 แผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ โครงการ และงบประมาณสู่จังหวัด นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน จังหวัด กลุ่มจังหวัด กระทรวง โครงการ Area Function 30% 70%

10 Copyright@NESDB2005 10 การผลักดันยุทธศาสตร์สู่พื้นที่ และประเด็นปัญหา 1. การจัดสรรงบกลางให้ผู้ว่า CEO รัฐบาลให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับพื้นที่มากขึ้นเป็นลำดับ  ปี 2547 จัดสรรงบกลางให้ผู้ว่า CEO 3,750 ล้านบาท  ปี 2548 จัดสรร 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 ล้านบาท - ครั้งที่ 2 จำนวน 15,000 ล้านบาท  ปี 2549 จัดสรร 40,000 ล้านบาท

11 Copyright@NESDB2005 11 ด้านงบประมาณและโครงการ 2. ประเด็นปัญหาการจัดสรรงบกลางให้ผู้ว่า CEO  จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเพียงพอ - กระทรวงไม่ได้ให้ความสำคัญกับ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัดเพียงพอ  จังหวัดได้รับงบประมาณล่าช้า  งบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดขาดความชัดเจนในการบริหาร เนื่องจากหลายจังหวัดร่วมรับผิดชอบ และเกินกว่ากรอบวงเงินที่มี  โครงการของกลุ่มจังหวัดจำนวนมากไม่ได้เกิดจากการ บูรณาการการดำเนินการร่วมกัน แต่เป็นลักษณะต่างคนต่างทำในเรื่อง เดียวกัน ด้านเนื้อหายุทธศาสตร์  เนื้อหายุทธศาสตร์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน มากกว่าการพัฒนาคนและสังคม สิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์จังหวัดต่างๆ ในกลุ่มเดียวกัน ขาดความเชื่อมโยงใน ลักษณะเกื้อหนุนกัน

12 Copyright@NESDB2005 12 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงแก้ไข (สำหรับปีงบประมาณ 2550) มีการตั้งองค์กรหรือกลไกในการบริหารโครงการของ กลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบชัดเจน (แทนการมอบหมาย ผู้ว่าอาวุโส หรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่ผู้เดียว) ควรมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัดภายใต้กลุ่มจังหวัดให้ สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายใต้ยุทธศาสตร์แผนการ บริหารราชการแผ่นดิน โครงการของกลุ่มจังหวัดควรเกิดจากการบูรณาการ ร่วมกันทั้งในกระบวนการของการจัดทำโครงการและ การบริหารจัดการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของ กลุ่มจังหวัด (ควรจัดลำดับความสำคัญ เน้น Flagship Project)

13 Copyright@NESDB2005 13 www.nesdb.go.th


ดาวน์โหลด ppt 1 แนวคิดความเชื่อมโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์ โครงการ และ งบประมาณ โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google