งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ โครงการ และงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ โครงการ และงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ โครงการ และงบประมาณ
โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2 ประเด็นการนำเสนอ ภาพรวมความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ โครงการ และงบประมาณ
- นโยบายรัฐบาล - แผนการบริหารราชการแผ่นดิน การผลักดันยุทธศาสตร์สู่พื้นที่และประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงแก้ไข

3 ภาพรวมความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ โครงการและงบประมาณลงสู่พื้นที่
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ระดับกระทรวง (Function Approach) ระดับกลุ่มจังหวัด (Area Approach) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และ ประสานกับกระทรวง (Function)

4 การผลักดันยุทธศาสตร์ลงสู่พื้นที่
แนวคิด แผนการบริหาราชการแผ่นดินเป็นเครื่องมือที่สร้างความชัดเจนการบริหารการพัฒนา เนื่องจากมีจุดมุ่งหมายหลักในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย แผนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์จากบนลงล่าง (Top Down) คำนึงถึงการเชื่อมโยงการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณ การผลักดันสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่จึงต้องมีเครื่องมือเชื่อมโยงจากล่างสู่บน (Bottom Up) เครื่องมือดังกล่าวคือยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด

5 นโยบายรัฐบาล 23 มีนาคม 2548 1. นโยบายขจัดความยากจน 2. นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 3. นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 4. นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 6. นโยบายพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 7. นโยบายส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 8. นโยบายรักษาความมั่นคงของรัฐ 9. นโยบายตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

6 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน องค์ประกอบของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ส่วนที่ 1 แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ วิสัยทัศน์ของรัฐบาล กรอบการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วยรายละเอียดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 9 ยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 3 กลไกการนำแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยหน่วยงานเจ้าภาพ งบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร์ และแนวทางการติดตามและประเมินผล

7 ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนการบริหาราชการแผ่นดิน
9 ประเด็นยุทธศาสตร์ การขจัดความยากจน การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม การรักษาความมั่นคงของรัฐ การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตรของโลก

8 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

9 แผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ โครงการ และงบประมาณสู่จังหวัด
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน Area Function จังหวัด จังหวัด กลุ่มจังหวัด กระทรวง กระทรวง โครงการ โครงการ 70% 30%

10 การผลักดันยุทธศาสตร์สู่พื้นที่และประเด็นปัญหา
1. การจัดสรรงบกลางให้ผู้ว่า CEO รัฐบาลให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่มากขึ้นเป็นลำดับ ปี จัดสรรงบกลางให้ผู้ว่า CEO 3,750 ล้านบาท ปี จัดสรร 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 ล้านบาท - ครั้งที่ 2 จำนวน 15,000 ล้านบาท ปี จัดสรร 40,000 ล้านบาท

11 2. ประเด็นปัญหาการจัดสรรงบกลางให้ผู้ว่า CEO
ด้านงบประมาณและโครงการ จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเพียงพอ - กระทรวงไม่ได้ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัดเพียงพอ จังหวัดได้รับงบประมาณล่าช้า งบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดขาดความชัดเจนในการบริหาร เนื่องจากหลายจังหวัดร่วมรับผิดชอบ และเกินกว่ากรอบวงเงินที่มี โครงการของกลุ่มจังหวัดจำนวนมากไม่ได้เกิดจากการ บูรณาการการดำเนินการร่วมกัน แต่เป็นลักษณะต่างคนต่างทำในเรื่องเดียวกัน ด้านเนื้อหายุทธศาสตร์ เนื้อหายุทธศาสตร์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน มากกว่าการพัฒนาคนและสังคม สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์จังหวัดต่างๆ ในกลุ่มเดียวกัน ขาดความเชื่อมโยงในลักษณะเกื้อหนุนกัน

12 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงแก้ไข (สำหรับปีงบประมาณ 2550)
มีการตั้งองค์กรหรือกลไกในการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบชัดเจน (แทนการมอบหมายผู้ว่าอาวุโส หรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่ผู้เดียว) ควรมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัดภายใต้กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายใต้ยุทธศาสตร์แผนการบริหารราชการแผ่นดิน โครงการของกลุ่มจังหวัดควรเกิดจากการบูรณาการร่วมกันทั้งในกระบวนการของการจัดทำโครงการและการบริหารจัดการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของกลุ่มจังหวัด (ควรจัดลำดับความสำคัญ เน้น Flagship Project)

13


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ โครงการ และงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google