งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แนวคิดความเชื่อมโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์ โครงการ และ งบประมาณ โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แนวคิดความเชื่อมโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์ โครงการ และ งบประมาณ โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แนวคิดความเชื่อมโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์ โครงการ และ งบประมาณ โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2 2 ประเด็นการนำเสนอ ภาพรวมความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ โครงการ และ งบประมาณ - นโยบายรัฐบาล - แผนการบริหารราชการแผ่นดิน การผลักดันยุทธศาสตร์สู่พื้นที่และ ประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง ปรับปรุงแก้ไข

3 3 ภาพรวมความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ โครงการ และงบประมาณลงสู่พื้นที่  นโยบายรัฐบาล  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  นโยบายรัฐบาล  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  ระดับกระทรวง (Function Approach)  ระดับกลุ่มจังหวัด (Area Approach)  ระดับกระทรวง (Function Approach)  ระดับกลุ่มจังหวัด (Area Approach) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน และ ประสานกับ กระทรวง (Function)

4 4 แนวคิด  แผนการบริหาราชการแผ่นดินเป็นเครื่องมือที่สร้างความชัดเจน การบริหารการพัฒนา เนื่องจากมีจุดมุ่งหมายหลักในส่วนของ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย  แผนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์จาก บนลงล่าง (Top Down) คำนึงถึงการเชื่อมโยงการวางแผนและ การจัดสรรงบประมาณ  การผลักดันสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่จึงต้องมีเครื่องมือเชื่อมโยง จากล่างสู่บน (Bottom Up)  เครื่องมือดังกล่าวคือยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์ จังหวัด การผลักดันยุทธศาสตร์ลงสู่พื้นที่

5 5 1.นโยบายขจัดความยากจน 2.นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 3.นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 4.นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 6.นโยบายพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 7.นโยบายส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 8.นโยบายรักษาความมั่นคงของรัฐ 9.นโยบายตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล 23 มีนาคม 2548

6 6 องค์ประกอบของแผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน ส่วนที่ 1 แนวคิดและทิศทางการบริหาร ประเทศ วิสัยทัศน์ของรัฐบาล กรอบการดำเนินงานเชิง ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ แผ่นดิน ประกอบด้วยรายละเอียดของแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 9 ยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 3 กลไกการนำแผนการบริหาร ราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยหน่วยงานเจ้าภาพ งบประมาณ สนับสนุนยุทธศาสตร์ และแนวทางการติดตาม และประเมินผล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

7 7 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การขจัดความยากจน 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 6. การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 7. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตรของโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนการบริ หาราชการแผ่นดิน

8 8 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างแผนการ บริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี

9 9 แผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ โครงการ และงบประมาณสู่จังหวัด นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน จังหวัด กลุ่มจังหวัด กระทรวง โครงการ Area Function 30% 70%

10 10 การผลักดันยุทธศาสตร์สู่พื้นที่ และประเด็นปัญหา 1. การจัดสรรงบกลางให้ผู้ว่า CEO รัฐบาลให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับพื้นที่มากขึ้นเป็นลำดับ  ปี 2547 จัดสรรงบกลางให้ผู้ว่า CEO 3,750 ล้านบาท  ปี 2548 จัดสรร 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 ล้านบาท - ครั้งที่ 2 จำนวน 15,000 ล้านบาท  ปี 2549 จัดสรร 40,000 ล้านบาท

11 11 ด้านงบประมาณและโครงการ 2. ประเด็นปัญหาการจัดสรรงบกลางให้ผู้ว่า CEO  จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเพียงพอ - กระทรวงไม่ได้ให้ความสำคัญกับ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัดเพียงพอ  จังหวัดได้รับงบประมาณล่าช้า  งบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดขาดความชัดเจนในการบริหาร เนื่องจากหลายจังหวัดร่วมรับผิดชอบ และเกินกว่ากรอบวงเงินที่มี  โครงการของกลุ่มจังหวัดจำนวนมากไม่ได้เกิดจากการ บูรณาการการดำเนินการร่วมกัน แต่เป็นลักษณะต่างคนต่างทำในเรื่อง เดียวกัน ด้านเนื้อหายุทธศาสตร์  เนื้อหายุทธศาสตร์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน มากกว่าการพัฒนาคนและสังคม สิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์จังหวัดต่างๆ ในกลุ่มเดียวกัน ขาดความเชื่อมโยงใน ลักษณะเกื้อหนุนกัน

12 12 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงแก้ไข (สำหรับปีงบประมาณ 2550) มีการตั้งองค์กรหรือกลไกในการบริหารโครงการของ กลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบชัดเจน (แทนการมอบหมาย ผู้ว่าอาวุโส หรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่ผู้เดียว) ควรมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัดภายใต้กลุ่มจังหวัดให้ สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายใต้ยุทธศาสตร์แผนการ บริหารราชการแผ่นดิน โครงการของกลุ่มจังหวัดควรเกิดจากการบูรณาการ ร่วมกันทั้งในกระบวนการของการจัดทำโครงการและ การบริหารจัดการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของ กลุ่มจังหวัด (ควรจัดลำดับความสำคัญ เน้น Flagship Project)

13 13


ดาวน์โหลด ppt 1 แนวคิดความเชื่อมโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์ โครงการ และ งบประมาณ โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google