งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อวิชา “งานศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อวิชา “งานศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อวิชา “งานศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจ”
หัวข้อวิชา “งานศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจ” หลักสูตรการฝึกอบรมผู้นำหน่วยระดับหัวหน้างานอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557

2 ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจ
(ศปก.สภ./สน.) ส่วนอำนวยการ ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน หน่วยงานอื่นๆ งานป้องกันปราบปราม งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร ชุด ชมส. ชุด ปส. ชุด ฉก.อื่นๆ ฝ.ขว. ฝ.นผ. ฝ.กบ. ฝ.ประสานข้อมูล ฝ.ปชส. ฝ.สื่อสารและเทคโนโลยี หมายเหตุ -การจัดของฝ่ายอำนวยการ ให้พิจารณาจัดตามความเหมาะสมของหน่วย -แต่ให้สามารถปฏิบัติได้ครอบคลุมในภารกิจของ ศปก.

3 ภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการ
เป็นศูนย์อำนวยการและสั่งการในการดำเนินการในคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ติดตามสถานการณ์และ ประสานงานการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกภารกิจ ทั้งในสถานการณ์ปกติ และในสถานการณ์ที่มีการ ประกาศใช้กฎหมายพิเศษ เป็นศูนย์อำนวยการเฝ้าฟัง ติดตามสถานการณ์ในทุกเหตุการณ์ จัดเตรียมข้อมูล ข่าวสารเบื้องตน เพื่อรองรับระบบปฏิบัติการในทุกภารกิจ โดยจัดระบบการรวบรวม การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รายงานการประมาณการ และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชา ในการวินิจฉัยสั่งการและดำเนินการ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เร่งด่วน สำคัญที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และ ทันต่อเหตุการณ์ เป็นศูนย์อำนวยการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เร่งด่วน สำคัญ เป็นศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และสั่งการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นศูนย์ประชุมทางไกลกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์ประสานงานกับบุคคลหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4 จัดระบบศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจ (ศปก.สถานีตำรวจ)
1. จัดทำโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 2. จัดเตรียมสถานที่ใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการ แบ่งพื้นที่ ภายในศูนย์ 3. จัดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ประชุม ทางไกล 4. จัดระบบช้อมูลของสถานีตำรวจ เช่น ข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลอาชญากรรม เป้นต้น และการเชื่อมโยงข้อมูลจาก ภายนอก 5. เครื่องมือฝ่ายอำนวยการ ได้แก่ แผนที่สถานการณ์ กระดานสถานการณ์ เป็นต้น

5 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า (ศปก.สน.)
1. ประสานงานกับฝ่ายป้องกันปราบปราม หรือฝ่ายที่รับผิดชอบ หรือหัวหน้าสถานีตำรวจ เพื่อประเมินสถานการณ์ เหตุผลความ จำเป็นในการจั้งตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า 2. ประสานเกี่ยวกับสถานที่ที่จะตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า 3. จัดอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ บอร์ดข้อมูล เครื่องมือสื่อสาร เครื่องขยายเสียง พัดลม ติดตั้งไฟฟ้า แสง สว่าง ป้าย เป็นต้น 4. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายธุรการ/ กำลังพล ฝ่ายข่าว ฝ่ายยุทธการ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ฝ่าย งบประมาณ/การเงิน ฝ่ายสื่อสาร ฯลฯ 5. จัดระบบส่งกำลังบำรุงให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติในพื้นที่ 6. จัดวงรอบการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวัน

6 Democracy Monument Operation Center (Tactical Command Post)

7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการด้านต่างๆ
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ผู้ควบคุมกำลัง ข้อมูลต่างๆ ใน ศปก.สน. กระดานสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการด้านต่างๆ ทีมบริหารเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่สื่อสาร แผนที่สถานการณ์

8 การประชุมติดตามสถานการณ์ และชี้แจงภารกิจตามวงรอบการปฏิบัติงาน

9 ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง ตร.ที่ 568/2555 ลง 13 ต.ค.55 เรื่อง การ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ตร. คำสั่ง ตร.ที่ 555/2556 ลง 15 ก.ย.56 เรื่อง ให้ ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อวิชา “งานศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google