งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อวิชา “ งานศูนย์ปฏิบัติการ สถานีตำรวจ ” หลักสูตรการฝึกอบรมผู้นำหน่วยระดับหัวหน้างานอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อวิชา “ งานศูนย์ปฏิบัติการ สถานีตำรวจ ” หลักสูตรการฝึกอบรมผู้นำหน่วยระดับหัวหน้างานอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อวิชา “ งานศูนย์ปฏิบัติการ สถานีตำรวจ ” หลักสูตรการฝึกอบรมผู้นำหน่วยระดับหัวหน้างานอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557

2 ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจ ( ศปก. สภ./ สน.) ส่วนอำนวยการส่วนปฏิบัติการส่วนสนับสนุน ฝ. ขว. ฝ. นผ. ฝ. กบ. ฝ. ประสานข้อมูลฝ. ปชส. ฝ. สื่อสารและเทคโนโลยี งานป้องกันปราบปราม งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร ชุด ชมส. ชุด ปส. ชุด ฉก. อื่นๆ หน่วยงานอื่นๆ หมายเหตุ - การจัดของฝ่ายอำนวยการ ให้พิจารณาจัดตามความเหมาะสมของหน่วย - แต่ให้สามารถปฏิบัติได้ครอบคลุมในภารกิจของ ศปก.

3 ภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการ 1. เป็นศูนย์อำนวยการและสั่งการในการดำเนินการในคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ติดตาม สถานการณ์และประสานงานการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกภารกิจ ทั้งในสถานการณ์ปกติ และใน สถานการณ์ที่มีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษ 2. เป็นศูนย์อำนวยการเฝ้าฟัง ติดตามสถานการณ์ในทุกเหตุการณ์ 3. จัดเตรียมข้อมูล ข่าวสารเบื้องตน เพื่อรองรับระบบปฏิบัติการในทุกภารกิจ โดยจัดระบบการ รวบรวม การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 4. รายงานการประมาณการ และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชา ในการวินิจฉัยสั่งการและ ดำเนินการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เร่งด่วน สำคัญที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 5. เป็นศูนย์อำนวยการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เร่งด่วน สำคัญ 6. เป็นศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และสั่งการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ 7. เป็นศูนย์ประชุมทางไกลกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง 8. เป็นศูนย์ประสานงานกับบุคคลหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 9. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4 จัดระบบศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจ ( ศปก. สถานีตำรวจ ) 1. จัดทำโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 2. จัดเตรียมสถานที่ใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการ แบ่งพื้นที่ ภายในศูนย์ 3. จัดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ประชุม ทางไกล 4. จัดระบบช้อมูลของสถานีตำรวจ เช่น ข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลอาชญากรรม เป้นต้น และการเชื่อมโยงข้อมูล จากภายนอก 5. เครื่องมือฝ่ายอำนวยการ ได้แก่ แผนที่สถานการณ์ กระดานสถานการณ์ เป็นต้น

5 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า ( ศปก. สน.) ◦ 1. ประสานงานกับฝ่ายป้องกันปราบปราม หรือฝ่ายที่ รับผิดชอบ หรือหัวหน้าสถานีตำรวจ เพื่อประเมินสถานการณ์ เหตุผลความจำเป็นในการจั้งตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า ◦ 2. ประสานเกี่ยวกับสถานที่ที่จะตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า ◦ 3. จัดอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ บอร์ดข้อมูล เครื่องมือสื่อสาร เครื่องขยายเสียง พัดลม ติดตั้งไฟฟ้า แสง สว่าง ป้าย เป็นต้น ◦ 4. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่าย ธุรการ / กำลังพล ฝ่ายข่าว ฝ่ายยุทธการ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ฝ่ายงบประมาณ / การเงิน ฝ่ายสื่อสาร ฯลฯ ◦ 5. จัดระบบส่งกำลังบำรุงให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติใน พื้นที่ ◦ 6. จัดวงรอบการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวัน

6 Democracy Monument Operation Center (Tactical Command Post)

7 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ผู้ควบคุมกำลัง ข้อมูลต่างๆ ใน ศปก. สน. กระดานสถานการณ์ แผนที่สถานการณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการด้านต่างๆ ทีมบริหารเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่สื่อสาร

8 WWW.THEMEGALLERY.COM การประชุมติดตามสถานการณ์ และชี้แจงภารกิจตามวงรอบการปฏิบัติงาน

9 ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง คำสั่ง ตร. ที่ 568/2555 ลง 13 ต. ค.55 เรื่อง การจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการ ตร. คำสั่ง ตร. ที่ 555/2556 ลง 15 ก. ย.56 เรื่อง ให้ปฏิบัติ ตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อวิชา “ งานศูนย์ปฏิบัติการ สถานีตำรวจ ” หลักสูตรการฝึกอบรมผู้นำหน่วยระดับหัวหน้างานอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google