งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดศูนย์ปฏิบัติการ-ที่บัญชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดศูนย์ปฏิบัติการ-ที่บัญชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดศูนย์ปฏิบัติการ-ที่บัญชาการ
หัวข้อการบรรยาย การจัดศูนย์ปฏิบัติการ-ที่บัญชาการ - ความหมาย ชื่อเรียก - ประเภทของที่บัญชาการ - การจัดส่วนประกอบของที่บัญชาการ - แผนที่ แผนผัง ที่ประชุม อุปกรณ์เฝ้าฟัง ฯลฯ

2 การจัดศูนย์ปฏิบัติการ - ที่บัญชาการ ที่บัญชาการ (Command Post)
เพื่ออำนวยความสะดวกในการบังคับบัญชา การควบคุม การติดต่อสื่อสาร เป็นที่รวมของระบบข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินการด้านการข่าวกรอง การประสานงาน การปรับปรุงพัฒนาแผนหรือคำสั่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จนกว่าจะบรรลุภารกิจ ชื่อต่างๆ ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ศูนย์ยุทธการ (Operation Center) ศูนย์บัญชาการ (Command Center) ที่บัญชาการ,ที่บังคับการ (Command Post = CP) ที่บัญชาการทางยุทธวิธี(ทก.ยว.) (Tactical Command Post) ศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธี(ศปก.ยว.) (Tactical Operation Center = TOC)

3 แบบของที่บัญชาการ (Command Post)
1.ภารกิจ ซึ่งมีลักษณะเคลื่อนที่ ภารกิจที่เปลี่ยนแปลง พื้นที่ปฏิบัติการบ่อยครั้ง หรือภารกิจที่ไม่สลับซับซ้อน และปฏิบัติให้แล้วเสร็จในเวลาอันสั้น 2.พื้นที่ปฏิบัติการกว้างและต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด 3.ผบ.ต้องแสดงตน ให้ปรากฏต่อหน่วยในพื้นที่คับขัน หรือสถานการณ์วิกฤต เพื่อปลุกขวัญผู้ปฏิบัติงาน เคลื่อนที่

4 แบบของที่บัญชาการ (Command Post)
เคลื่อนที่

5 แบบของที่บัญชาการ (Command Post)
เคลื่อนที่

6 อย่างน้อยต้องมี ฝ่ายข่าวและฝ่ายแผน ยืดเยื้อเพิ่ม กพ.,กบ,กร. ฯลฯ
แบบของที่บัญชาการ (Command Post) ประจำที่ ตามลักษณะของภารกิจ อย่างน้อยต้องมี ฝ่ายข่าวและฝ่ายแผน ยืดเยื้อเพิ่ม กพ.,กบ,กร. ฯลฯ

7 แบบของที่บัญชาการ (Command Post)
ประจำที่

8 ส่วนประกอบของศูนย์ปฏิบัติการ
1.ห้องปฏิบัติการ(Operation Room)

9 ส่วนประกอบของศูนย์ปฏิบัติการ
1.ห้องประชุม

10 ส่วนประกอบของศูนย์ปฏิบัติการ
1.ห้องประชุม

11 ผังการจัดที่บัญชาการ

12 จอมอร์นิเตอร์ ผังการจัดห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แผนที่ จอภาพ กระดานสถานการณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ นาฬิกา โต๊ะเจ้าหน้าที่ แท่นบรรยาย แผนผัง แผนภาพที่เกี่ยวข้องเช่นแผนผังเขตเมือง ชุมชนที่สำคัญ ภาพถ่ายทางอากาศ นาฬิกาอาชญากรรม สถานภาพกำลังพล อาวุธ ยุทโธปกรณ์ สถิติอาชญากรรม ข่ายการสื่อสาร ภาพต่างๆ แผนผัง แผนภาพที่เกี่ยวข้องเช่นแผนผังเขตเมือง ชุมชนที่สำคัญ ภาพถ่ายทางอากาศ นาฬิกาอาชญากรรม สถานภาพกำลังพล อาวุธ ยุทโธปกรณ์ สถิติอาชญากรรม ข่ายการสื่อสาร ภาพต่างๆ ฉากหลัง หรือ ผนังห้อง ประตู ประตู โต๊ะวางหมวก

13 รูปแบบอาชญากรรม แผนประทุษกรรม ความเคลื่อนไหวและ เบาะแสอาชญากรรม
ลับมาก รูปแบบอาชญากรรม แผนประทุษกรรม (ขีดความสามารถข้าศึก) แผนที่สถานการณ์ มาตราส่วน 1 : 50,000 ความเคลื่อนไหวและ เบาะแสอาชญากรรม ข้อมูลหมายจับ (หมายเหตุข่าวกรอง) องค์กรอาชญากรรม กลุ่ม แก๊ง (ทำเนียบกำลังรบ) ผู้สืบสวน หรือ ให้ข่าวสาร (เจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสาร) ลับมาก

14 รูปแบบอาชญากรรม แผนประทุษกรรม ความเคลื่อนไหวและ เบาะแสอาชญากรรม
ลับมาก รูปแบบอาชญากรรม แผนประทุษกรรม (ขีดความสามารถข้าศึก) แผนที่สถานการณ์ มาตราส่วน 1 : 50,000 ความเคลื่อนไหวและ เบาะแสอาชญากรรม ข้อมูลหมายจับ (หมายเหตุข่าวกรอง) องค์กรอาชญากรรม กลุ่ม แก๊ง (ทำเนียบกำลังรบ) ผู้สืบสวน หรือ ให้ข่าวสาร (เจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสาร) ลับมาก

15 พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
นาฬิกา พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ

16 อุปกรณ์ประกอบของที่บัญชาการ
แผนที่

17 อุปกรณ์ประกอบของที่บัญชาการ
แผนที่

18 องค์ประกอบของที่บัญชาการ
แผนภาพ แผนผัง

19 ส่วนประกอบของศูนย์ปฏิบัติการ
2.ห้องปฏิบัติงานของ ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ

20 ส่วนประกอบของศูนย์ปฏิบัติการ
2.ส่วนสื่อสาร เฝ้าฟัง และเทคโนโลยีสารสนเทศ

21 บทสรุป

22 บทสรุป

23 บทสรุป

24 บทสรุป

25 บทสรุป “ผู้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะทำอะไร อยู่ ณ ที่ใด
ย่อมอยู่ในสายการบังคับบัญชาเสมอ”

26 บทสรุป


ดาวน์โหลด ppt การจัดศูนย์ปฏิบัติการ-ที่บัญชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google