งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการบังคับบัญชา การควบคุม การติดต่อสื่อสาร เป็นที่รวมของ ระบบข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินการด้าน การข่าวกรอง การประสานงาน การปรับปรุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่ออำนวยความสะดวกในการบังคับบัญชา การควบคุม การติดต่อสื่อสาร เป็นที่รวมของ ระบบข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินการด้าน การข่าวกรอง การประสานงาน การปรับปรุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เพื่ออำนวยความสะดวกในการบังคับบัญชา การควบคุม การติดต่อสื่อสาร เป็นที่รวมของ ระบบข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินการด้าน การข่าวกรอง การประสานงาน การปรับปรุง พัฒนาแผนหรือคำสั่งให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จนกว่าจะบรรลุ ภารกิจ ชื่อ ต่างๆ ศูนย์ปฏิบัติการ ( ศปก.) ศูนย์ยุทธการ (Operation Center) ศูนย์บัญชาการ (Command Center) ที่บัญชาการ, ที่บังคับการ (Command Post = CP) ที่บัญชาการทางยุทธวิธี ( ทก. ยว.) (Tactical Command Post) ศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธี ( ศปก. ยว.) (Tactical Operation Center = TOC)

3 1. ภารกิจ ซึ่งมีลักษณะเคลื่อนที่ ภารกิจที่เปลี่ยนแปลง พื้นที่ปฏิบัติการบ่อยครั้ง หรือ ภารกิจที่ไม่สลับซับซ้อน และปฏิบัติให้แล้วเสร็จในเวลาอัน สั้น 2. พื้นที่ปฏิบัติการกว้างและต้อง ควบคุมอย่างใกล้ชิด 3. ผบ. ต้องแสดงตน ให้ปรากฏต่อ หน่วยในพื้นที่คับขัน หรือสถานการณ์วิกฤต เพื่อปลุก ขวัญผู้ปฏิบัติงาน 1. ภารกิจ ซึ่งมีลักษณะเคลื่อนที่ ภารกิจที่เปลี่ยนแปลง พื้นที่ปฏิบัติการบ่อยครั้ง หรือ ภารกิจที่ไม่สลับซับซ้อน และปฏิบัติให้แล้วเสร็จในเวลาอัน สั้น 2. พื้นที่ปฏิบัติการกว้างและต้อง ควบคุมอย่างใกล้ชิด 3. ผบ. ต้องแสดงตน ให้ปรากฏต่อ หน่วยในพื้นที่คับขัน หรือสถานการณ์วิกฤต เพื่อปลุก ขวัญผู้ปฏิบัติงาน

4

5

6 ตามลักษณะของ ภารกิจ อย่างน้อยต้องมี ฝ่าย ข่าวและฝ่ายแผน ยืดเยื้อเพิ่ม กพ., กบ, กร. ฯลฯ

7

8

9

10

11

12 จอมอร์นิเตอร์ ผังการจัดห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ แผนที่ จอภาพ กระดานสถานการณ์ แท่นบรรยาย พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ นาฬิกา โต๊ะ เจ้าหน้าที่ โต๊ะวาง หมวก ฉากหลัง หรือ ผนัง ห้อง ประตู แผนผัง แผนภาพที่ เกี่ยวข้องเช่น แผนผังเขตเมือง ชุมชนที่สำคัญ ภาพถ่ายทาง อากาศ นาฬิกา อาชญากรรม สถานภาพกำลัง พล อาวุธ ยุทโธปกรณ์ สถิติ อาชญากรรม ข่ายการสื่อสาร ภาพต่างๆ แผนผัง แผนภาพที่ เกี่ยวข้องเช่น แผนผังเขตเมือง ชุมชนที่สำคัญ ภาพถ่ายทาง อากาศ นาฬิกา อาชญากรรม สถานภาพกำลัง พล อาวุธ ยุทโธปกรณ์ สถิติ อาชญากรรม ข่ายการสื่อสาร ภาพต่างๆ

13 ความ เคลื่อนไหว และ เบาะแส อาชญากรรม ข้อมูลหมายจับ ( หมายเหตุข่าว กรอง ) ผู้สืบสวน หรือ ให้ข่าวสาร ( เจ้าหน้าที่ รวบรวมข่าวสาร ) รูปแบบ อาชญากรรม แผนประทุษ กรรม ( ขีดความสามารถ ข้าศึก ) องค์กร อาชญากรรม กลุ่ม แก๊ง ( ทำเนียบกำลัง รบ ) ลับ มาก แผนที่ สถานการณ์ มาตราส่วน 1 : 50,000

14 ความ เคลื่อนไหว และ เบาะแส อาชญากรรม ข้อมูลหมายจับ ( หมายเหตุข่าว กรอง ) ผู้สืบสวน หรือ ให้ข่าวสาร ( เจ้าหน้าที่ รวบรวมข่าวสาร ) รูปแบบ อาชญากรรม แผนประทุษ กรรม ( ขีดความสามารถ ข้าศึก ) องค์กร อาชญากรรม กลุ่ม แก๊ง ( ทำเนียบกำลัง รบ ) ลับ มาก แผนที่ สถานการณ์ มาตราส่วน 1 : 50,000

15 นาฬิกา พระบรมฉายา ลักษณ์ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมฉายา ลักษณ์สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นารถ

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt เพื่ออำนวยความสะดวกในการบังคับบัญชา การควบคุม การติดต่อสื่อสาร เป็นที่รวมของ ระบบข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินการด้าน การข่าวกรอง การประสานงาน การปรับปรุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google