งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุง 21-9-48 การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 1 เครือข่ายและการมีส่วนร่วมเพื่อการ พัฒนาระบบราชการ “ การเสริมสร้างระบบราชการให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุง 21-9-48 การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 1 เครือข่ายและการมีส่วนร่วมเพื่อการ พัฒนาระบบราชการ “ การเสริมสร้างระบบราชการให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุง 21-9-48 การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 1 เครือข่ายและการมีส่วนร่วมเพื่อการ พัฒนาระบบราชการ “ การเสริมสร้างระบบราชการให้ ทันสมัย ” เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย สมภพ อมาตยกุล 21 กันยายน 2548

2 ปรับปรุง 21-9-48 การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 2 เอกชนมีส่วนร่วมกันปฎิ รูประบบราชการ รัฐปรับระบบที่มีขั้นตอน / พิธีการ / ซ้ำซ้อน เป็นระบบที่กระชับ / บริการ เร็ว / เป็นธรรม ไม่ต้องใช้สิทธิพิเศษ เอกชนมีส่วนร่วมให้ความเห็นในการ ปรับปรุงและเข้าร่วมในกิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐ เอกชนรับถ่ายโอนงานบริการบางส่วน ไปทำ รัฐ เอกชน

3 ปรับปรุง 21-9-48 การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 3 รัฐ / เอกชน มีส่วนร่วมใน รัฐ / เอกชน มีส่วนร่วมใน การ ลงทุน รัฐลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี เอกชนช่วยระดมทุน และ บริหาร จัดการโครงการโดยรัฐเป็นผู้กำกับ ส่งเสริม

4 ปรับปรุง 21-9-48 การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 4 ร่วมสร้างความเข้มแข็งทาง เศรษฐกิจ รัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ ปรับปรุงกฎระเบียบ เอื้อการแข่งขัน ชักนำการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยมุ่ง ส่งเสริมความรู้ทักษะ เทคโนโลยี ระบบ ตลาด ระบบขนส่ง เอกชนพัฒนาสินค้า บริการในราคา คุณภาพที่แข่งขันได้ เอกชนมีความคล่องตัว จากกฎระเบียบ ของรัฐ ศักยภาพในการ แข่งขันเพิ่มขึ้น เอกชนมุ่งปรับปรุงนวัตกรรมการผลิต การจัดการ เน้นคุณภาพ ลดต้นทุน รัฐ เอกชน

5 ปรับปรุง 21-9-48 การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 5 รัฐส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เกิด นวัตกรรม เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) รัฐ - เอกชนร่วมมือเจรจาการค้าเสรีให้ ได้เปรียบในภาพรวม / ลดการปกป้อง อุตสาหกรรมที่ถดถอย เอกชนปรับปรุงศักยภาพ เพิ่มผลผลิต การจัดการให้ทันต่อการแข่งขัน ใน ตลาดโลก รัฐ / เอกชน มีส่วนร่วมใน รัฐ / เอกชน มีส่วนร่วมใน การเข้า สู่การค้าเสรี รัฐ เอกชน

6 ปรับปรุง 21-9-48 การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 6 รัฐปรับปรุงกฏระเบียบ บรรยากาศการทำ ธุรกิจ รัฐ / เอกชนร่วมกันสร้างกลไกการแข่งขัน ใหม่ เช่น ระบบการศึกษา ถ่ายทอด เทคโนโลยี การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างสารสนเทศ ทุนทางสังคมมีคุณภาพ ภาคเอกชน ผู้ปฏิบัติ มีความได้เปรียบใน ทุนทางสังคม เช่น คุณภาพของสังคม กฎระเบียบ ความรู้ ความสามารถเชิง บริหาร และนวัตกรรม กลไก ความได้เปรียบในการ แข่งขัน รัฐ เอกชน

7 ปรับปรุง 21-9-48 การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 7 สร้างผู้ประกอบการใหม่ ส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม เอกชนเน้นสินค้า / บริการมี คุณภาพ ตอบสนองลูกค้า ได้ ดีกว่า มีต้นทุนการผลิตที่คู่แข่งสู้ไม่ได้ รัฐ เอกชน กลยุทธ์ ความได้เปรียบในการ แข่งขัน

8 ปรับปรุง 21-9-48 การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 8การมีส่วนร่วมพัฒนาทุนมนุษย์ รัฐพัฒนาทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ มีคุณภาพ สถาบันการศึกษา ชุมชนเข้มแข็ง นายจ้าง ลูกจ้าง ร่วมมือเรื่องธรร มาภิบาล ดูแลพนักงาน คุณธรรม วินัย จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ให้ภูมิปัญญาโดยการเรียนรู้ ฝึกอบรมต่อเนื่อง รัฐ เอกชน

9 ปรับปรุง 21-9-48 การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 9 รัฐ เอกชน 1. กระจายรายได้ 2. เพิ่มขีด ความสามารถใน การแข่งขัน 3. พัฒนาทุนทาง สังคม 4. การพัฒนาที่ ยั่งยืน 5. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สมดุล 1. เน้นลูกค้า กระจายงาน 2. เพิ่มคุณภาพ บริการ นวัตกรรม ผลิต ภาพ 3. แรงงานมีความรู้ ฝีมือ 4. มีผลตอบแทนที่ ยั่งยืน 5. มีจริยธรรมใน ธุรกิจ ประชาสังคม เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเสถียรภาพ สังคมมีศักยภาพ และน่าอยู่ จัดการทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างสมดุล ความเชื่อมโยง เกาะเกี่ยวและความร่วมมือภาครัฐกับเอกชน


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุง 21-9-48 การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 1 เครือข่ายและการมีส่วนร่วมเพื่อการ พัฒนาระบบราชการ “ การเสริมสร้างระบบราชการให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google