งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ Computer Element Chapter 2 1 Charter 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ Computer Element Chapter 2 1 Charter 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ Computer Element Chapter 2 1 Charter 2

2 ทำไมต้องใช้คอมพิวเตอร์ ? จุดเด่นของคอมพิวเตอร์ 1. ความเร็วในการทำงาน (Speed) 2. ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล (Accuracy) 3. ความสามารถในการเก็บข้อมูล (Storage) 2 Charter 2

3 องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์แบ่งได้ 5 ส่วน ดังนี้ 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟต์แวร์ (Software) 3. บุคลากร (Peopleware, Personnel) 4. ข้อมูล (Data) 5. กระบวนการ (Procedure) 3 Charter 2

4 องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ส่วนประกอบของ ตัวเครื่อง ที่สามารถจับต้องได้ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) - หน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และ ตรรกศาสตร์ (Arithimetic and Logical Unit : ALU) - หน่วยควบคุม (Control Unit : CU) 3. หน่วยความจำ (Memory) Unit) 4. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit) 5. หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit) 4 Charter 2

5 5 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) 5 Charter 2

6 6 องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ 6 Charter 2

7 7 องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ 7 Charter 2

8 องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์ Input Unit Output Unit Secondary Storage Unit Central Processing Unit 8 Charter 2 Mem ory

9 องค์ประกอบทางด้านซอฟต์แวร์ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 3. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Package) 9 Charter 2 ซอฟต์แวร์ หมายถึง โปรแกรมหรือ ชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อควบคุมการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น

10 องค์ประกอบทางด้านบุคลากร 1. หัวหน้าหน่วยงานคอมพิวเตอร์ (Electronic Data Processing Manage : EDP Manage) 2. บุคลากรทางด้านระบบ (System) - นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst : SA) - นักเขียนโปรแกรมระบบ (System Programmer : SP)10 Charter 2 บุคลากร หมายถึง ผู้ใช้, ผู้จัดการ, ผู้ ควบคุมดูแล, พัฒนาและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น แบ่งได้ดังนี้

11 องค์ประกอบทางด้านบุคลากร 3. บุคลากรทางด้านการเขียนโปรแกรม (Programmer) - งานสร้างโปรแกรมประยุกต์ (Application Programming) - งานการบำรุงรักษาโปรแกรม (Maintenance Programming) 4. ดีบีเอ (Database Administrator : DBA) 5. ผู้ปฏิบัติการ (Operator) 6. ผู้ใช้ทั่วไป (User)11 Charter 2

12 องค์ประกอบทางด้านข้อมูล12 ข้อมูล หมายถึง ค่าวัตถุดิบหรือค่าต่าง ๆ (Data ) ที่ป้อนใหคอมพิว เตอร์เพื่อใช้ในการประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Information) ตามที่ต้องการ กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอน วิธีการ ต่างๆ ที่ใช้ในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบทางด้านกระบวนการ

13 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของ ระบบคอมพิวเตอร์ 13 Charter 2 ผู้บริหาร ผู้ใช้งานทั่วไป โปรแกรม ประยุกต์ โปรแกรม ระบบ หน่วยเก็บข้อมูล ผู้พัฒนาโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ Computer Element Chapter 2 1 Charter 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google