งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการฐานข้อมูล Database Management Chapter 8 1 Charter 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการฐานข้อมูล Database Management Chapter 8 1 Charter 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการฐานข้อมูล Database Management Chapter 8 1 Charter 8

2 2 การจัดการฐานข้อมูล (Database Management) ไฟล์ A ไฟล์ B ไฟล์ A ไฟล์ C โปรแกรม A โปรแกรม B ระบบการประมวลผลไฟล์ข้อมูล

3 ข้อดีของระบบไฟล์ 1. การประมวลผลรวดเร็ว 2. ต้นทุนต่ำ 3. โปรแกรมประยุกต์แต่ละโปรแกรม สามารถควบคุมไฟล์ข้อมูลของตนเองได้ 3 Charter 8 การจัดการฐานข้อมูล (Database Management)

4 ข้อเสียของระบบไฟล์ 1. เกิดการซ้ำซ้อนของข้อมูล (Redundancy) 2. มีความยุ่งยากในการประมวลผล ไฟล์ข้อมูลหลายไฟล์ข้อมูล 3. เกิดความขึ้นต่อกัน (Dependency) 4. ไม่มีผู้ควบคุมหรือรับผิดชอบทั้งระบบ 5. ข้อมูลไม่ทันสมัย (Update) 4 Charter 8 การจัดการฐานข้อมูล (Database Management)

5 ฐานข้อมูล (Database) คือการ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน ไว้ในที่เดียวกัน ในการจัดการกับฐานข้อมูลนั้นต้อง ใช้โปรแกรมที่ทำหน้าที่เฉพาะด้านเรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) 5 Charter 8 การจัดการฐานข้อมูล (Database Management)

6 6 Charter 8 การจัดการฐานข้อมูล (Database Management) ข้อมูล A ข้อมูล B ข้อมูล C โปรแกรม A โปรแกรม B ระบบการประมวลผลฐานข้อมูล DBMS

7 หน้าที่ของ DBMS 1. สร้างข้อมูล (Create Data) 2. แก้ไขข้อมูล (Edit Data) 3. เรียกใช้ข้อมูล (Use Data) 7 Charter 8 การจัดการฐานข้อมูล (Database Management)

8 ข้อดีของฐานข้อมูล 1. ใช้ข้อมูลร่วมกัน 2. ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (Redundancy) 3. ข้อมูลมีความทันสมัย (Update) 4. ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง (Integrity) 5. ข้อมูลเป็นอิสระกับโปรแกรมประยุกต์ 6. มีผู้ควบคุมเพียงคนเดียว (DBA) 8 Charter 8 การจัดการฐานข้อมูล (Database Management)

9 ข้อเสียของฐานข้อมูล 1. ค่าใช้จ่ายสูง 2. การสูญเสียข้อมูล 9 Charter 8 การจัดการฐานข้อมูล (Database Management)

10 ประเภทของฐานข้อมูล แบ่งเป็น 4 แบบ 1. แบบลำดับขั้น (Hierarchical Database) 2. แบบเครือข่าย (Network Database) 3. แบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) 4. แบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Database) 231401 Application of Computer Business Department of Computer Business 10 Charter 8 การจัดการฐานข้อมูล (Database Management)

11 ฐานข้อมูลแบบลำดับขั้น (Hierarchical Database) มีโครงสร้างคล้ายกับต้นไม้ อาจเรียกว่า โครงสร้างแบบต้นไม้ (Tree Structure) มี ลักษณะความสัมพันธ์เป็น แบบพ่อ - ลูก (Parent - Child) ข้อมูลที่อยู่บนจะเป็นพ่อ (Parent) ส่วนข้อมูลที่อยู่ข้างล่างจะเป็นลูก (Child)11 Charter 8 การจัดการฐานข้อมูล (Database Management)

12 12 Charter 8 การจัดการฐานข้อมูล (Database Management) ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database) มีลักษณะคล้ายกับฐานข้อมูลแบบลำดับ แต่มีความสัมพันธ์กับ ข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งข้อมูล

13 ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) มีลักษณะการจัดเก็บเป็นแบบตาราง (Table) หรือ Relation ภายในตารางจะ ประกอบด้วยแถว (Rows) และหลัก (Columns) ข้อมูลในแต่ละแถวจะเรียกว่า เรคคอร์ด (Record)13 Charter 8 การจัดการฐานข้อมูล (Database Management)

14 ฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Database) มีลักษณะการมองข้อมูลออกเป็นวัตถุ ข้อมูลแต่ละข้อมูลจะเป็นอิสระจากกัน ข้อมูล แต่ละข้อมูลจะประกอบด้วยคุณลักษณะ (Attribute) ต่าง ๆ14 Charter 8 การจัดการฐานข้อมูล (Database Management)

15 ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล แบ่งได้ 3 ลักษณะ 1. หนึ่งต่อหนึ่ง (One to One) 2. หนึ่งต่อกลุ่ม (One to Many) 3. กลุ่มต่อกลุ่ม (Many to Many15 Charter 8 การจัดการฐานข้อมูล (Database Management)

16 ส่วนประกอบของ DBMS แบ่งได้ 3 ลักษณะ 1. ภาษานิยามข้อมูล (Data Definition Language : DDL) ใช้สำหรับสร้าง ปรับปรุงแก้ไข หรือลบ โครงสร้างของฐานข้อมูล (Schema) 2. ภาษาจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language : DML) ใช้สำหรับการสร้าง แก้ไข และ ลบข้อมูล ภายในตาราง (Table) 3. ภาษาควบคุม (Control Language : CL) ใช้สำหรับควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย ของฐานข้อมูล16 Charter 8 การจัดการฐานข้อมูล (Database Management)


ดาวน์โหลด ppt การจัดการฐานข้อมูล Database Management Chapter 8 1 Charter 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google