งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ฐานข้อมูลและการออกแบบ ฐานข้อมูล. 2  ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS : DataBase Management System) เป็นระบบซอฟต์แวร์ ช่วยในการอำมวยความ สะดวกและช่วยจัดการฐานข้อมูลให้เรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ฐานข้อมูลและการออกแบบ ฐานข้อมูล. 2  ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS : DataBase Management System) เป็นระบบซอฟต์แวร์ ช่วยในการอำมวยความ สะดวกและช่วยจัดการฐานข้อมูลให้เรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ฐานข้อมูลและการออกแบบ ฐานข้อมูล

2 2  ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS : DataBase Management System) เป็นระบบซอฟต์แวร์ ช่วยในการอำมวยความ สะดวกและช่วยจัดการฐานข้อมูลให้เรา  ภาษา SQL (Structure Query Language) เป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ระบบ จัดการฐานข้อมูล เป็นภาษาที่ง่ายและมี ประสิทธิ์ภาพ  ตัวอย่าง (DBMS) : - Oracle - Informix - DB2 - Progress - Ingress - Sybase - Magic - Mysql - SqlServer - FoxPro - Powerbuilder - Access - Foxbase ฯลฯ

3 3 แบบจำลองฐานข้อมูล (DataBase Models)  แบบจำลองแบบแตกสาขา (Hierarchical Model)  แบบจำลองแบบเครือข่าย (Network Model)  แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (Relational Model)  แบบจำลองแบบกระจาย (Distribute Model)  แบบจำลองแบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Model)

4 4 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational DataBase) C41 351 Phong wut Chon buri 393 335 3000 00 150 000 Addr char( 18) Tel Char( 8) Credi t Int(8 ) Curr_ Bal int(8) Nam e char( 28) Id Cahr( 5) - - - ตาราง Customer

5 5 ศัพท์ที่ควรรู้  Table หรือ Entity หรือ Relation  Attribute หรือ Field หรือ Column  Tuple หรือ record หรือ Row  Primary Key คีย์หลัก  Alternative Key คีย์คู่แข่ง  Secondary Key คีย์รอง  Foreign Key คีย์นอก

6 6 ความสัมพันธ์ (Relation)  แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One) เช่น รหัสนิสิต กับชื่อ - สกุลนิสิต  แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many) เช่น อาจารย์ ก. สอนนิสิตหลายคน  แบบกลุ่มต่อหนึ่ง (Many-to-One) เช่น นิสิตหลายคนเรียนกับอาจารย์ ก.  แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many) เช่น อาจารย์หลายคนสอนนิสิตหลาย กลุ่ม

7 7 เงื่อนไขของความสัมพันธ์  การสร้าง เงื่อนไขของความสัมพันธ์เพื่อ ข้อมูลยังคงมีสภาพที่ถูกต้อง (Integrity) สอดคล้องกัน (Consistency) และไม่ เกิดการซ้ำซ้อน (Redundant ) -Cascade ยอมให้กระทำเป็นทอด ๆ เช่นในการ ลบ การแก้ไขข้อมูล เช่น * Cascade Update Related Fields * Cascade Delete Related Records -Restricted ยอมให้ดำเนินการได้อย่างมี เงื่อนไข เช่นยอมให้ลบถ้าไม่มีข้อมูลอ้างอิง -Nullity ยอมให้เปลี่ยนเป็นค่าว่างเช่นการลบคีย์ นอก

8 8 การออกแบบฐานข้อมูล (DataBase Design)  การออกแบบ โมเดลฐานข้อมูล (Data Modeling) การสร้างและกำหนดโครงสร้างในมุมมองของ ผู้ใช้ – การกำหนดเอนทิตีหลัก (Identify major Entities) – การกำหนด แอททรีบิวต์ (Identify Attribute) – กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี (Determine relationships between Entities) – กำหนดคีย์หลักและคีย์รอง (Determine Primary and Alternate Key) – กำหนดคีย์นอก (Determine Foreign key) – กำหนดคีย์กฎธุรกิจ (Determine key business rules)

9 9 การออกแบบฐานข้อมูล (DataBase Design) ( ต่อ )  การออกแบบ โมเดลฐานข้อมูล (Data Modeling) เพิ่มรายละเอียดในมุมมองของผู้ใช้ – การเพิ่มแอททรีบิวต์ที่เหลือ (Add remaining Attributes) – การตรวจสอบกฎนอร์นัลไลเซชัน (Validate normalization rules) – กำหนดโดเมน (Determine domains) กำหนด กฎการจัดการกับข้อมูล (Trigger operations)

10 10 การออกแบบฐานข้อมูล (DataBase Design) ( ต่อ )  การออกแบบ โมเดลฐานข้อมูล (Data Modeling) การรวมมุมมองของผู้ใช้ – การเชื่อมมุมมองของผู้ใช้เข้าด้วยกัน (Combine user views) – การรวมเข้ากับโมเดลที่มีอยู่แล้ว ( ถ้ามี ) – วิเคราะห์เสถียรภาพและการเติบโตใน อนาคต


ดาวน์โหลด ppt 1 ฐานข้อมูลและการออกแบบ ฐานข้อมูล. 2  ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS : DataBase Management System) เป็นระบบซอฟต์แวร์ ช่วยในการอำมวยความ สะดวกและช่วยจัดการฐานข้อมูลให้เรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google