งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษามาตรฐานสำหรับนิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล. ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ภาษามาตรฐานสำหรับนิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล n การกำหนดโครงสร้างข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษามาตรฐานสำหรับนิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล. ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ภาษามาตรฐานสำหรับนิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล n การกำหนดโครงสร้างข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษามาตรฐานสำหรับนิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล

2 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ภาษามาตรฐานสำหรับนิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล n การกำหนดโครงสร้างข้อมูล n การบันทึก ปรับปรุง ลบ และการ เรียกข้อมูลอย่างง่าย n การเรียกค้นข้อมูล

3 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การกำหนดโครงสร้างของ ข้อมูล โครงสร้างของภาษาเอสคิวแอล (Structured Query Language) สามารถสร้างและปฏิบัติการกับ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยเฉพาะ พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดของ relational calculus และ relational algebra

4 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การกำหนดโครงสร้างของข้อมูล ประเภทของคำสั่งของภาษา SQL ภาษาสำหรับการนิยามข้อมูล (Data Definition Language : DDL) ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language : DML) ภาษาควบคุม (Data Control Language : DCL)

5 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การกำหนดโครงสร้างของข้อมูล n ชนิดของข้อมูลที่ใช้ในภาษา SQL ตัวหนังสือ ความยาวคงที่ (Fixed-length Character) จะใช้ char(n) หรือ character(n) ความยาวไม่คงที่ (Variable-length Character) จะใช้ varchar(n) จำนวนเลข มีจุดทศนิยม (Decimal) จะใช้ dec(m,n) หรือ decimal(m,n) ไม่มีจุดทศนิยม (Integer) จะใช้ int, integer (10 หลัก) หรือ smallint (5หลัก) เลขจำนวนจริง (Number) จะใช้ number(n)

6 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การกำหนดโครงสร้างของข้อมูล n ชนิดของข้อมูลที่ใช้ในภาษา SQL ข้อมูลในลักษณะอื่นๆ วันที่และเวลา (Date/Time)

7 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การกำหนดโครงสร้างของข้อมูล n ลักษณะการใช้งานของภาษา SQL ภาษา SQL ที่ตอบโต้ได้ ใช้เพื่อ ปฏิบัติงานกับฐานข้อมูล โดยตรง ภาษา SQL ที่ฝังในโปรแกรม เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ความสามารถของ ภาษา SQL ให้มากยิ่งขึ้น

8 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การกำหนดโครงสร้างของข้อมูล n ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล ตาราง สร้างตาราง CREATE TABLE ( <>[ ][[constraint ]constraint type] [column name>data type>[ ],…]); ลบตาราง DROP TABLE [CASECADE CONSTRAINTS];

9 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การกำหนดโครงสร้างของข้อมูล ตาราง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างตาราง ALTER TABLE Database update ( data type [size]);

10 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การกำหนดโครงสร้างของข้อมูล ดัชนี สร้างดัชนี CREATE INDEX on ( name>[, ]..); ลบดัชนี DROP INDEX ;

11 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การบันทึก ปรับปรุง ลบ และการเรียกข้อมูลอย่างง่าย การบันทึกข้อมูล ปรับปรุง และการลบข้อมูล เพิ่มข้อมูลทีละแถว INSERT INTO [(column1, column2,….)] values ( ); เพิ่มข้อมูลโดยการใช้คำสั่งค้นหาข้อมูล INSERT INTO [(column1, column2,….)] SELECT statement;

12 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การบันทึก ปรับปรุง ลบ และการเรียกข้อมูลอย่างง่าย ปรับปรุงแถวข้อมูล UPDATE SET [, column2,...)]= [WHERE ]; ลบข้อมูลทั้งแถว DELETE FROM [WHERE ];

13 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การบันทึก ปรับปรุง ลบ และการเรียกข้อมูลอย่างง่าย การเรียกค้นข้อมูลอย่างง่าย SELECT FROM [WHERE ];

14 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การบันทึก ปรับปรุง ลบ และการเรียก ข้อมูล อย่างง่าย n โอเปอร์เรเตอร์ สามารถแยกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ โอเปอเรเตอร์คณิตศาสตร์ ได้แก่ plus(+), minus(-), divide(/), multiply(*), modula(%) โอเปอเรเตอร์เปรียบเทียบ จะได้ค่ากลับคืนมา 3 ค่า คือ TRUE, FALSE และ UNKNOW (ในกรณีค่าที่ เปรียบเทียบเป็น Null) โอเปอเรเตอร์อักขระ ได้แก่ LIKE ใช้ร่วมกับ ‘%’ หรือ ‘_’ โอเปอเรเตอร์ตรรกะได้แก่ AND, OR, NOT, IN, BETWEEN…AND

15 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การเรียกค้นข้อมูล n ฟังก์ชัน มีทั้งหมด 6 ประเภท คือ ฟังก์ชันในการรวม (Aggregate functions) COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN ฯลฯ ฟังก์ชันวันและเวลา (Date and tune functions) ADD_MONTHS, LAST_DAY, MONTHS_BETWEEN ฯลฯ ฟังก์ชันคณิตศาสตร์ (Arithmetic functions) ABS, EXP, ฟังก์ชันทางตรีโกณ, LN, LOG, MOD, SQRT ฯลฯ

16 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การเรียกค้นข้อมูล ฟังก์ชันตัวอักขระ (Character functions) CHR, CONCAT, LOWER, UPPER, REPLACE, SUBSTR ฯลฯ ฟังก์ชันการแปลง (Converter functions) TO_CHAR, ฟังก์ชันอื่นๆ (Miscellaneous functions)

17 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การเรียกค้นข้อมูล n การเรียกดูข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การเรียกดูข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันรวม เป็นการจัดกลุ่มข้อมูลโดยใช้คำสั่ง GROUP BY SELECT FROM [WHERE ] [GROUP BY ] [HAVING ]

18 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การเรียกค้นข้อมูล n การเรียกดูข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การเรียกดูข้อมูลจากหลายตาราง เป็นการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ทั้งหลาย ซึ่งสามารถ เชื่อมต่อข้อมูลกันโดยการใช้คำสั่ง WHERE

19 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การเรียกค้นข้อมูล n การเรียกดูข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การเรียกดูข้อมูลแบบซ้อนกัน เป็นการสร้างคำสั่ง SELECT ซ้อนกัน เพื่อลดภาระ การเชื่อมตาราง ซึ่งต้องใช้หน่วยความจำเป็นจำนวนมาก SELECT [*] FROM [WHERE ]


ดาวน์โหลด ppt ภาษามาตรฐานสำหรับนิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล. ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ภาษามาตรฐานสำหรับนิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล n การกำหนดโครงสร้างข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google