งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HO 343 -- Session 14: Database Design Principles EK BUNCHUA Room # 528 Thammasat Business School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HO 343 -- Session 14: Database Design Principles EK BUNCHUA Room # 528 Thammasat Business School."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 HO 343 -- Session 14: Database Design Principles EK BUNCHUA ek@alpha.tu.ac.th Room # 528 Thammasat Business School

3 การออกแบบ ฐานข้อมูล... ตอบคำถามต่อไปนี้ก่อน  ต้องการเก็บข้อมูลอะไร ?  จะใช้กี่ตาราง ?  แต่ละตารางมีความสัมพันธ์ กันอย่างไร ?

4 ตัวอย่าง - ต้องการเก็บ ข้อมูลอะไร ?  ข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่แผนกและ ตำแหน่งที่ทำงานในปัจจุบัน เงินเดือนปัจจุบัน ฯลฯ  ข้อมูลการทำงาน ได้แก่ วันที่ เปลี่ยนแปลง การย้ายแผนก และเลื่อนตำแหน่งแต่ละครั้ง เงินเดือนที่ได้รับในแต่ละ ตำแหน่ง ฯลฯ

5 ตัวอย่าง - จะใช้กี่ ตาราง ?  ใช้เพียง 1 ตารางได้หรือไม่ ?  อ้าว ! แล้วจะเก็บประวัติการ ทำงานอย่างไร ? ID 101 102 103 NAME TOM JACK YING CITY BANGKOK PHUKET BANGKOK DATE 01-01-95 11-07-95 01-07-99 TITLE MANAGER TYPIST SECRETARY SALARY 20,000 7,500 12,000 Table: EMPLOYEE

6 ตัวอย่าง - จะใช้กี่ ตาราง ?  ถ้าบันทึกข้อมูลต่อกันไป จะดี หรือไม่ ?  ไม่ควร เพราะเกิดความ ซ้ำซ้อนของข้อมูล  ไม่ควร เพราะข้อมูลที่ซ้ำซ้อน อาจขัดแย้งกัน ID 101 102 103 NAME TOM JACK JARK YING CITY BANGKOK BAGKOK PHUKET PHUKIT BANGKOK DATE 01-01-95 16-10-97 05-08-98 11-07-95 01-09-97 01-07-99 TITLE SALESMAN SUPERVISOR MANAGER TYPIST SECRETARY SALARY 8,000 10,000 20,000 6,000 7,500 12,000 Table: EMPLOYEE

7 ตัวอย่าง - จะใช้กี่ ตาราง ?  ถ้าใช้มากกว่า 1 ตาราง ดีกว่า จริงหรือ ?  ดีกว่าแน่นอน เพราะข้อมูลไม่ ซ้ำซ้อน ID 101 102 103 NAME TOM JACK YING CITY BKK PHUKET BKK DATE 01-01-95 16-10-97 05-08-98 11-07-95 01-09-97 01-07-99 TITLE SALES SUP MGR TYPIST SECRT SALARY 8,000 10,000 20,000 6,000 7,500 12,000 FLAG S X C S C N Table: EMPLOYEETable: JOB ID 101 102 103

8 ตัวอย่าง - ความสัมพันธ์ ของตาราง  ถ้าใช้ 2 ตาราง แล้วใครชื่อ อะไร ?  ไม่มีปัญหา เราสามารถอ้างอิง ได้จากตาราง EMPLOYEE DATE 01-01-95 16-10-97 05-08-98 11-07-95 01-09-97 01-07-99 TITLE SALES SUP MGR TYPIST SECRT SALARY 8,000 10,000 20,000 6,000 7,500 12,000 FLAG S X C S C N Table: JOB ID 101 102 103 เพราะนี่คือ คุณสมบัติของ Relational Database

9 ตัวอย่าง - ความสัมพันธ์ ของตาราง ID 101 102 103 NAME TOM JACK YING CITY BKK PHUKET BKK DATE 01-01-95 16-10-97 05-08-98 11-07-95 01-09-97 01-07-99 TITLE SALES SUP MGR TYPIST SECRT SALARY 8,000 10,000 20,000 6,000 7,500 12,000 FLAG S X C S C N Table: EMPLOYEE Table: JOB ID 101 102 103 PARENT TABLE CHILD TABLE Foreign Key Primary Key สงสัยว่า Flag มีไว้ทำไม ?

10  Relational Database  จัดเก็บข้อมูลในลักษณะ ตารางสองมิติ แบ่งเป็นแถวและคอลัมน์  การออกแบบฐานข้อมูลผ่าน กระบวนการ ทำให้เป็นบรรทัดฐาน (Normalization) เพื่อลดความซ้ำซ้อนของ ข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์...

11  ข้อมูลในแต่ละเรคอร์ดจะต้อง ไม่ซ้ำกัน  ลำดับของเรคอร์ดไม่เป็น สาระสำคัญ  ลำดับของฟีลด์ไม่เป็น สาระสำคัญ  แต่ละฟีลด์เก็บข้อมูลได้ครั้ง ละ 1 ค่า  แต่ละฟีลด์ต้องเก็บข้อมูล ประเภทเดียวกัน แนวคิดของฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์...

12 คีย์หลัก (Primary Key)...  เป็นค่าเอกลักษณ์ (Unique Identifier) ซึ่งจะต้องมีค่าไม่ ซ้ำกัน  อาจประกอบด้วยหลายฟีลด์ รวมกัน เรียกว่า คีย์ร่วม (Composite Key)  เป็นไปตามกฎ Entity Integrity Rule กล่าวคือ ไม่ เป็นค่าว่าง (Null Value)

13 คีย์นอก (Foreign Key)...  ใช้สำหรับอ้างอิงข้อมูล ระหว่างตาราง  เป็นไปตามกฎ Referential Integrity Rule กล่าวคือ Foreign Key จะต้องอ้างอิง ไปยัง Primary Key ของอีก ตารางหนึ่ง  เป็นค่าว่างได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับข้อจำกัด หรือกฎเกณฑ์ในทางปฏิบัติ ของหน่วยงาน

14  Restricted Update & Restricted Delete  Cascade Update & Cascade Delete  Nullify Update & Nullify Delete  Default Update & Default Delete กฎเกณฑ์ข้างต้นจะมีผลกับค่าของ คีย์นอก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าของคีย์ หลัก หรือ เมื่อมีการลบเรคอร์ดที่ค่าของคีย์ หลักนั้นถูกอ้างอิง Referential Integrity Options...

15 Referential Diagram...  ใช้แสดงรายละเอียดของ ตารางต่าง ๆ  รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง ตาราง  ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อ หนึ่ง (1:1)  ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อ กลุ่ม (1:n)  ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อ กลุ่ม (m:n)


ดาวน์โหลด ppt HO 343 -- Session 14: Database Design Principles EK BUNCHUA Room # 528 Thammasat Business School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google