งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MySQL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MySQL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MySQL

2 MySQL ปัจจุบันการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์ที่แพร่หลายอย่างหนึ่งก็คือ ระบบฐานข้อมูล โดยภาษาคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยในการทำงานเกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลนั้นคือภาษา SQL ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการของระบบฐานข้อมูล โดยอธิบายถึงการทำงานโดยสังเขป และรูปแบบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่นิยมนำมาใช้งานโดยในที่นี้คือ MySQL และภาษา SQL ที่จำเป็น

3 ระบบจัดการฐานข้อมูล รูปแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Model)
รูปแบบเครือข่าย (Network Model) รูปแบบลำดับขั้น (Hierarchical Model) รูปแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Model)

4 ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ออกแบบและพัฒนาจากโมเดลแบบ Hierarchical Database (มีโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ Tree ) และโมเดลแบบ Network Database เห็นข้อมูลถูกเก็บอยู่ในรูปของตาราง (Table) สองมิติซึ่งประกอบด้วยแถว (Row) และคอลัมน์ (Column) ใช้ภาษา SQL ซึ่งเป็นภาษาฐานข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อกับ ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (Database Management System)

5 ภาษา SQL (Structured Query Language )
เป็นภาษาประเภท nonprocedural นี้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 4 ที่ถูกพัฒนาโดย IBM

6 ภาษา SQL (Structured Query Language )
ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล(Data Definition Language-DDL) ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล (DataMnipulation Language-DML) ภาษาควบคุม (Control Language-CL)

7 MySQL SQL Server เป็น SQL Database Server ที่นิยมใช้งานกันบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ พัฒนาโดย T.c.X. DataKonsultAB. จุดมุ่งหมายหลักของ MySQL คือความเร็ว ความคงทน และง่ายต่อการใช้

8 โครงสร้างข้อมูลของ MySQL
ISD ไฟล์เก็บข้อมูลจริง ISM ไฟล์เก็บข้อมูลเกี่ยวกับคีย์และข้อมูลภายใน frm ไฟล์เก็บโครงสร้างของตารางข้อมูล

9 ลักษณะเฉพาะของ MySQL ใช้งานกับเครื่องที่มีหลาย CPU ได้
สนับสนุนการใช้ API ของ C , C++ ,Eiffel, Java ,Perl ,Python และ TCL ทำงานได้หลาย platform มี ODBC DRIVER ให้ใช้สำหรับการติดต่อในตัวเพื่อใช้สำหรับระบบปฏิบัติการ Window 95 ถือข้อมูลได้ถึง 50,000,000 เรคคอร์ด

10 การติดต่อ MySQL กับ Server
มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้ $ mysql  [- h  host_name]  [- u  user_name]  [- pyour_pass] เช่น         $  mysql -h localhost -u test         $  mysql -h localhost         $  mysql -u test         $  mysql

11 The SQL Create Table Statement
คำสั่งที่ใช้สำหรับตารางในระบบฐานข้อมูล Create table { table_name } ( { fieldl_name } { field1_data_type } , { field2_name } { field2_data_type } );

12 The SQL Alter Table Statement
คำสั่งที่ ใช้สำหรับเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคอลัมน์ในตาราง alter table { table_name } add column { field_name } { field_data_type }; alter table { table_name } change column {existing_field_name} { new_field_name } { new_field_data_type }; alter table { table_name } drop column { existing_field_name}

13 The SQL Drop Table Statement
คำสั่งที่ ใช้สำหรับลบตารางออกจากฐานข้อมูล drop table table_name;

14 The SQL Insert Statement
คำสั่งที่ใช้สำหรับเพิ่มเรคอร์ดลงในตาราง insert into { table_name } ( { column_list } ) values ( { value_list } )

15 The SQL Update Statement
คำสั่งที่ใช้สำหรับเปลี่ยนแปลงสารสนเทศในตาราง update { table_name } set { column_name } = { expression }… where { where_clause }

16 The SQL Select Statement
คำสั่งที่ใช้สำหรับการแสดงคอลัมน์หรือกลุ่มของคอลัมน์ที่เราต้องการ select {field_list}from {table_list} from {table_list} where {where_clause}<- filters group by {column_list} <- aggregates order by {column_list} <- sorts having {having_cluase}<- filters after aggregation

17 The SQL Delete Statement
คำสั่งที่ ใช้ลบข้อมูลในแต่ละแถวของตาราง DELETE FROM {table_name} WHERE {where_clause} ;

18 Using AUTO_INCREMENT to Create Keys
ใน MySQL เราสามารถสร้างฟิลด์ที่เพิ่มค่าแบบอัตโนมัติ โดยใช้คำสั่งดังนี้ CREATE TABLE autoi ( key_autoi INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,str_name_first VARCHAR(50) );

19 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่สนับสนุน MySQL
Mysql_affected_rows- เป็นการหาจำนวนแถวที่มีในการใช้ครั้งสุดท้าย Int mysql_affected_rows(int link_identifier) Mysql_close- เป็นการปิดการเชื่อมต่อกับ MySQL Int mysql_close(int link_identfier); Mysql_connect-เป็นการเปิดการเชื่อมต่อกับ MySQL Server Int mysql_connect( string hostname, string username, string password);

20 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่สนับสนุน MySQL
mysql_create_db – เป็นการสร้างฐานข้อมูลที่เป็น MySQL Int mysql_create_db(string database name); mysql_data_seek – เป็นการย้าย pointer ที่ชี้ไปยังแถวภายใน Int mysql_data_seek(int result_identifier, int row_number); mysql_dbname – จะเป็นการหาชื่อของ MySQL database String mysql_dbname(string result, int I);

21 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่สนับสนุน MySQL
mysql_db_query – เป็นการส่ง MySQL Query Int mysql_db_query(string database, string query, int link_identifier); Mysql_drop_db – เป็นการ drop หรือลบฐานข้อมูลที่เป็น MySQL Int Mysql_drop_db(string database_name, int link_identifier); mysql_errno – คืนค่าหมายเลขของ error ที่เรียก mysql ครั้งสุดท้าย Int nysql_errno();

22 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่สนับสนุน MySQL
mysql_error – เป็นการคืนข้อความที่เป็น error String mysql_error(); mysql_fetch_array – ทำการ fetch แถวมาเป็นแบบ array Int mysql_fetch_array(int result); mysql_fetch_field – เป็นการหาข้อมูลของ field นั้น object mysql_fetch_field(int result, int field_offset);

23 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่สนับสนุน MySQL
mysql_detch_lengths – เป็นการหาขนาดความสูงสุดของ data ที่อยู่ในคอลัมน์ Int mysql_detch_lengths(int result); mysql_fetch_object – เป็นการ fetch แถวให้เป็น object Int mysql_fetch_object(int result); mysql_fetch_row – เป็นการหาแถวโดยการกำหนดผ่าน array Array mysql_fetch_row(int result);

24 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่สนับสนุน MySQL
mysql_fetch_name – เป็นการหาชื่อ field String mysql_fetch_name(string result, int I); mysql_field_seek – เป็นการกำหนดค่า offset ของ field Int mysql_field_seek(int result, int field_offset); mysql_field_table – เป็นการใส่ชื่อตารางให้ field Int Mysql_field_table(void);

25 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่สนับสนุน MySQL
Mysql_field_type – เป็นการใส่ชนิดของ field String Mysql_field_type(string result, int i); mysql_field_flags – เป็นการหาค่า field flags String mysql_field_flags(string result, int i);


ดาวน์โหลด ppt MySQL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google