งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MySQL.  ปัจจุบันการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์ที่ แพร่หลายอย่างหนึ่งก็คือ ระบบฐานข้อมูล โดย ภาษาคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยในการทำงาน เกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูลในระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MySQL.  ปัจจุบันการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์ที่ แพร่หลายอย่างหนึ่งก็คือ ระบบฐานข้อมูล โดย ภาษาคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยในการทำงาน เกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูลในระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MySQL

2  ปัจจุบันการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์ที่ แพร่หลายอย่างหนึ่งก็คือ ระบบฐานข้อมูล โดย ภาษาคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยในการทำงาน เกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูลนั้นคือภาษา SQL  ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการของระบบฐานข้อมูล โดยอธิบายถึงการทำงานโดยสังเขป และ รูปแบบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่นิยม นำมาใช้งานโดยในที่นี้คือ MySQL และภาษา SQL ที่จำเป็น

3 ระบบจัดการฐานข้อมูล  รูปแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Model)  รูปแบบเครือข่าย (Network Model)  รูปแบบลำดับขั้น (Hierarchical Model)  รูปแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Model)

4 ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  ออกแบบและพัฒนาจากโมเดลแบบ Hierarchical Database ( มีโครงสร้างข้อมูล แบบต้นไม้ Tree ) และโมเดลแบบ Network Database  เห็นข้อมูลถูกเก็บอยู่ในรูปของตาราง (Table) สองมิติซึ่งประกอบด้วยแถว (Row) และคอลัมน์ (Column)  ใช้ภาษา SQL ซึ่งเป็นภาษาฐานข้อมูลที่ใช้ใน การติดต่อกับ ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (Database Management System)

5 ภาษา SQL (Structured Query Language )  เป็นภาษาประเภท nonprocedural  นี้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 4  ที่ถูกพัฒนาโดย IBM

6 ภาษา SQL (Structured Query Language ) การจัดการฐานข้อมูล รวมไปถึงการควบคุม สิทธิการใช้งานฐานข้อมูล SQL จะ ประกอบด้วยภาษา 3 รูปแบบ  ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล (Data Definition Language-DDL)  ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล (DataMnipulation Language-DML)  ภาษาควบคุม (Control Language-CL)

7 MySQL SQL Server  เป็น SQL Database Server ที่นิยมใช้งานกัน บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์  พัฒนาโดย T.c.X. DataKonsultAB.  จุดมุ่งหมายหลักของ MySQL คือความเร็ว ความคงทน และง่ายต่อการใช้

8 โครงสร้างข้อมูลของ MySQL MySQL เก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบของกลุ่ม ไฟล์ข้อมูล 3 ไฟล์  ISD ไฟล์เก็บข้อมูลจริง  ISM ไฟล์เก็บข้อมูลเกี่ยวกับคีย์และข้อมูล ภายใน  frm ไฟล์เก็บโครงสร้างของตารางข้อมูล

9 ลักษณะเฉพาะของ MySQL  ใช้งานกับเครื่องที่มีหลาย CPU ได้  สนับสนุนการใช้ API ของ C, C++,Eiffel, Java,Perl,Python และ TCL  ทำงานได้หลาย platform  มี ODBC DRIVER ให้ใช้สำหรับการติดต่อใน ตัวเพื่อใช้สำหรับระบบปฏิบัติการ Window 95  ถือข้อมูลได้ถึง 50,000,000 เรคคอร์ด

10 การ ติดต่อ MySQL กับ Server  มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้ $ mysql [- h host_name] [- u user_name] [- pyour_pass] เช่น $ mysql -h localhost -u test $ mysql -h localhost $ mysql -u test $ mysql

11 The SQL Create Table Statement  คำสั่งที่ใช้สำหรับตารางในระบบฐานข้อมูล Create table { table_name } ( { fieldl_name } { field1_data_type }, { field2_name } { field2_data_type } );

12 The SQL Alter Table Statement  คำสั่งที่ ใช้สำหรับเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง คอลัมน์ในตาราง alter table { table_name } add column { field_name } { field_data_type }; alter table { table_name } change column {existing_field_name} { new_field_name } { new_field_data_type }; alter table { table_name } drop column { existing_field_name}

13 The SQL Drop Table Statement  คำสั่งที่ ใช้สำหรับลบตารางออกจากฐานข้อมูล drop table table_name;

14 The SQL Insert Statement  คำสั่งที่ใช้สำหรับเพิ่มเรคอร์ดลงในตาราง insert into { table_name } ( { column_list } ) values ( { value_list } )

15 The SQL Update Statement  คำสั่งที่ใช้สำหรับเปลี่ยนแปลงสารสนเทศใน ตาราง update { table_name } set { column_name } = { expression }… where { where_clause }

16 The SQL Select Statement  คำสั่งที่ใช้สำหรับการแสดงคอลัมน์หรือกลุ่ม ของคอลัมน์ที่เราต้องการ select {field_list}from {table_list} from {table_list} where {where_clause}<- filters group by {column_list} <- aggregates order by {column_list} <- sorts having {having_cluase}<- filters after aggregation

17 The SQL Delete Statement  คำสั่งที่ ใช้ลบข้อมูลในแต่ละแถวของตาราง DELETE FROM {table_name} WHERE {where_clause} ;

18 Using AUTO_INCREMENT to Create Keys  ใน MySQL เราสามารถสร้างฟิลด์ที่เพิ่มค่าแบบ อัตโนมัติ โดยใช้คำสั่งดังนี้ CREATE TABLE autoi ( key_autoi INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,str_name_first VARCHAR(50) );

19 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่ สนับสนุน MySQL  Mysql_affected_rows- เป็นการหาจำนวน แถวที่มีในการใช้ครั้งสุดท้าย  Int mysql_affected_rows(int link_identifier)  Mysql_close- เป็นการปิดการเชื่อมต่อกับ MySQL  Int mysql_close(int link_identfier);  Mysql_connect- เป็นการเปิดการเชื่อมต่อกับ MySQL Server  Int mysql_connect( string hostname, string username, string password);

20 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่ สนับสนุน MySQL  mysql_create_db – เป็นการสร้างฐานข้อมูลที่ เป็น MySQL  Int mysql_create_db(string database name);  mysql_data_seek – เป็นการย้าย pointer ที่ชี้ ไปยังแถวภายใน  Int mysql_data_seek(int result_identifier, int row_number);  mysql_dbname – จะเป็นการหาชื่อของ MySQL database  String mysql_dbname(string result, int I);

21 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่ สนับสนุน MySQL  mysql_db_query – เป็นการส่ง MySQL Query  Int mysql_db_query(string database, string query, int link_identifier);  Mysql_drop_db – เป็นการ drop หรือลบ ฐานข้อมูลที่เป็น MySQL  Int Mysql_drop_db(string database_name, int link_identifier);  mysql_errno – คืนค่าหมายเลขของ error ที่ เรียก mysql ครั้งสุดท้าย  Int nysql_errno();

22 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่ สนับสนุน MySQL  mysql_error – เป็นการคืนข้อความที่เป็น error  String mysql_error();  mysql_fetch_array – ทำการ fetch แถวมา เป็นแบบ array  Int mysql_fetch_array(int result);  mysql_fetch_field – เป็นการหาข้อมูลของ field นั้น  object mysql_fetch_field(int result, int field_offset);

23 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่ สนับสนุน MySQL  mysql_detch_lengths – เป็นการหาขนาด ความสูงสุดของ data ที่อยู่ในคอลัมน์  Int mysql_detch_lengths(int result);  mysql_fetch_object – เป็นการ fetch แถวให้ เป็น object  Int mysql_fetch_object(int result);  mysql_fetch_row – เป็นการหาแถวโดยการ กำหนดผ่าน array  Array mysql_fetch_row(int result);

24 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่ สนับสนุน MySQL  mysql_fetch_name – เป็นการหาชื่อ field  String mysql_fetch_name(string result, int I);  mysql_field_seek – เป็นการกำหนดค่า offset ของ field  Int mysql_field_seek(int result, int field_offset);  mysql_field_table – เป็นการใส่ชื่อตารางให้ field  Int Mysql_field_table(void);

25 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่ สนับสนุน MySQL  Mysql_field_type – เป็นการใส่ชนิดของ field  String Mysql_field_type(string result, int i);  mysql_field_flags – เป็นการหาค่า field flags  String mysql_field_flags(string result, int i);


ดาวน์โหลด ppt MySQL.  ปัจจุบันการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์ที่ แพร่หลายอย่างหนึ่งก็คือ ระบบฐานข้อมูล โดย ภาษาคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยในการทำงาน เกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูลในระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google