งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลังข้อมูล สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ. ระบบฐานข้อมูล (DataBase System )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลังข้อมูล สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ. ระบบฐานข้อมูล (DataBase System )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลังข้อมูล สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ

2 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System )

3 คลังข้อมูล n แนวคิดเกี่ยวกับคลังข้อมูล n สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของคลังข้อมูล

4 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเกี่ยวกับคลังข้อมูล n คลังข้อมูล คือ ที่เก็บข้อมูลขององค์กรที่ได้รับการ ออกแบบ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร n เป้าหมายในการสร้างคลังข้อมูล เพื่อแยกกลุ่ม ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางธุรกิจออก จากฐานข้อมูลที่ใช้งานประจำวันมาเก็บอยู่ใน Relational Database Management System (RDBMS) ประสิทธิภาพสูง และทำให้การเรียกใช้ ข้อมูลชุดนี้ทำได้อย่างยืดหยุ่น รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

5 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเกี่ยวกับคลังข้อมูล n ประโยชน์ของระบบคลังข้อมูล ทำการรวบรวมข้อมูลที่มีความซับซ้อนให้ง่ายต่อการ จัดเก็บ สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

6 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของ คลังข้อมูล n คุณสมบัติของระบบฐานข้อมูลคลังข้อมูล Subject Oriented ข้อมูลถูกสร้างจากหัวข้อที่สนใจ Integrated ข้อมูลถูกรวบรวมจากแหล่งต่างๆ แต่นำมา สร้างเป็นฐานข้อมูลที่สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว Time-variant ข้อมูลที่เก็บไว้ต้องมีอายุประมาณ 5-10 ปี เพื่อใช้เปรียบเทียบ หาแนวโน้ม Non-volatile ข้อมูลไม่ถูกเปลี่ยนแปลงง่ายๆ ผู้ใช้ สามารถ เข้าถึงข้อมูลได้เท่านั้น

7 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของ คลังข้อมูล n ความแตกต่างของระบบฐานข้อมูลคลังข้อมูลกับ ระบบฐานข้อมูล (OLTP) Consistency Transaction Time dimension Normalization

8 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของ คลังข้อมูล n ส่วนประกอบของคลังข้อมูล เครื่องมือสกัดแยกข้อมูล ข้อมูลที่สกัดและแยกออกมาแล้ว เมตาดาตาสำหรับแสดงเนื้อหาข้อมูล ฐานข้อมูลสำหรับคลังข้อมูล เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลในคลังข้อมูล

9 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของ คลังข้อมูล n ส่วนประกอบของคลังข้อมูล โปรแกรมสำหรับจัดส่งข้อมูล เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับผู้ใช้ วัสดุและหลักสูตรการฝึกอบรม ที่ปรึกษาด้านคลังข้อมูล

10 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของ คลังข้อมูล n กระบวนการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หารูปแบบ ข้อมูลในคลังข้อมูล ขั้นตอนที่ 1 เลือก business process ขั้นตอนที่ 2 เลือกข้อมูลพื้นฐานที่เก็บอยู่ในตารางหลักของ business process ขั้นตอนที่ 3 เลือก dimension ที่จะถูกนำมาใช้กับแต่ละแถว ของตารางหลัก ขั้นตอนที่ 4 เลือก measured fact (ข้อมูลที่มีการวัด, การประมวลผล หรือการคำนวณไว้แล้ว)


ดาวน์โหลด ppt คลังข้อมูล สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ. ระบบฐานข้อมูล (DataBase System )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google