งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วชิรธรรม สาธิต การสื่อสารข้อมูล Data Communication Chapter 10 1 Charter 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วชิรธรรม สาธิต การสื่อสารข้อมูล Data Communication Chapter 10 1 Charter 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วชิรธรรม สาธิต การสื่อสารข้อมูล Data Communication Chapter 10 1 Charter 10

2 วชิรธรรม สาธิต คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อส่งไป ยังที่ห่างไกล โดยข้อมูลจะอยู่ในรูปของ ข้อความ (Text), เสียง (Sound), รูปภาพ (Graphics) ฯลฯ โดยผ่านช่องทางสื่อสาร ต่าง ๆ เช่น สายโทรศัพท์, อากาศ, ดาวเทียม ฯลฯ สรุป การสื่อสารข้อมูล คือ การ เคลื่อนย้าย ถ่ายโอนข้อมูลต่าง ๆ จากจุด หนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยผ่านทาง ช่องทางกานสื่อสาร (Communication Channel) โดยอยู่ในรูปสัญญานทาง ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 2 Charter 10 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)

3 วชิรธรรม สาธิต ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 1. ผู้ส่งข้อมูล (Source or Sending device) 2. ช่องทางการส่งข้อมูลหรือตัวเชื่อมการ สื่อสาร (Transmission Channel or Communication Link) 3. ตัวรับข้อมูล (Sink or Receiving device) 3 Charter 10 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล

4 วชิรธรรม สาธิต แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. การสื่อสารแบบอนาลอก (Analog Transmission) 2. การสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Transmission) 4 Charter 10 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ประเภทการสื่อสารข้อมูล

5 วชิรธรรม สาธิต การสื่อสารแบบอนาลอก (Analog Transmission) 5 Charter 10 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) เป็นการสื่อสารโดยมีลักษณะการ เปลี่ยนแปลงของระดับของคลื่นสัญญาณ ขึ้น - ลงในลักษณะต่อเนื่อง Amplitude Frequency

6 วชิรธรรม สาธิต การสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Transmission) 6 Charter 10 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) เป็นการสื่อสารโดยมีลักษณะการ เปลี่ยนแปลงของระดับของคลื่นสัญญาณ ขึ้น - ลงในลักษณะ on/off หรือ 0 กับ 1 เท่านั้น Frequency 1 0

7 วชิรธรรม สาธิต 7 Charter 10 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ขั้นตอนการสื่อสารข้อมูล ผู้ส่งผู้รับ อุปกรณ์แปลง สัญญาณ อุปกรณ์แปลง สัญญาณ ช่องทางการสื่อสาร ข้อมูล ( ข้อความ, รูปภาพ ฯลฯ ) ข้อมูล ( ข้อความ, รูปภาพ ฯลฯ ) Digital to Analog to Digital

8 วชิรธรรม สาธิต 8 Charter 10 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ผู้ส่งผู้รับ อุปกรณ์แปลง สัญญาณ อุปกรณ์แปลง สัญญาณ ช่องทางการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสาร

9 วชิรธรรม สาธิต อุปกรณ์แปลงสัญญาณ เรียกว่า MODEM ซึ่งใช้ในการเปลี่ยนสัญญาน Digital เป็น Analog หรือเปลี่ยน การ เปลี่ยน Analog เป็น Digital การเปลี่ยน Digital เป็น Analog เรียกว่า มอดูเลชัน (Modulation) โดยจะ ผสมกับสัญญาณที่เรียกว่า คลื่นพาหะ (Carrier wave) แล้วส่งไปตาม ช่องสัญญาณ ส่วนการเปลี่ยน Digital กลับเป็น Analog เรียกว่า ดีมอดูเลชัน (Demodulation) 9 Charter 10 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)

10 วชิรธรรม สาธิต แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. แบบอนุกรม (Serial transmission) - Asynchronous Transmission - Synchronous Transmission 2. แบบขนาน (Parallel Transmission)10 Charter 10 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) วิธีการส่งข้อมูล

11 วชิรธรรม สาธิต แบ่งเป็น 3 แบบ คือ 1. Simplex Transmission การรับ - ส่งแบบ ทิศทางเดียว 2. Half-duplex Transmission การรับ - ส่งแบบ 2 ทิศทางแต่ผลัด กันส่ง 3. Full-duplex Transmission การรับ - ส่งแบบ 2 ทิศทางพร้อม กัน11 Charter 10 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ทิศทางการส่งข้อมูล

12 วชิรธรรม สาธิต 1. สายเกลียวคู่หรือสายโทรศัพท์ (Wire pairs : Twisted pair) 2. สายโคแอคเซียล (Coaxial Cables) 3. เส้นใยแสง (Fiber Optics) 4. ไมโครเวฟ (Microwave) 5. ดามเทียม (Satellite) 12 Charter 10 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) อุปกรณ์ช่องทางการสื่อสาร

13 วชิรธรรม สาธิต คือ กลุ่มของกฏหรือกติกา (Rules) ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับเป็นมาตรฐานใน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างตัวส่งและ ตัวรับข้อมูล เพื่อให้การสื่อสารเป็นไป อย่างถูกต้องและมีระเบียบ 231401 Application of Computer Business Department of Computer Business 13 Charter 10 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) โปรโตคอล (Protocal)

14 วชิรธรรม สาธิต 1. การต่อแบบจุดต่อจุด (Point to Point) 2. การต่อแบบหลายจุด (Multi point : Multi drop-lines) 231401 Application of Computer Business Department of Computer Business 14 Charter 10 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ประเภทของการเชื่อมต่อสายสื่อสาร

15 วชิรธรรม สาธิต 1. เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN) 2. เครือข่ายแบบไกล (Wide Area Network : WAN) 3. เครือข่ายแบบ (MAN)15 Charter 10 ระบบเครือข่าย (Network System) ประเภทของเครือข่าย

16 วชิรธรรม สาธิต 1. เครือข่ายแบบดาว (Star Network) 2. เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network) 3. เครือข่ายแบบบัส (Bus Network)16 Charter 10 ระบบเครือข่าย (Network System) โทโปโลยี (Topology)


ดาวน์โหลด ppt วชิรธรรม สาธิต การสื่อสารข้อมูล Data Communication Chapter 10 1 Charter 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google