งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHYSICS2005 PKoungurai กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม วิชา ว 42203 ฟิสิกส์ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHYSICS2005 PKoungurai กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม วิชา ว 42203 ฟิสิกส์ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHYSICS2005 PKoungurai กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม วิชา ว 42203 ฟิสิกส์ 3

2 PHYSICS2005 PKoungurai ศึกษาหลักการพื้นฐานของ สถิตยศาสตร์ กฎการอนุรักษ์ พลังงาน และกฎการอนุรักษ์ โมเมนตัมในเรื่อง สมดุลของแรง และเงื่อนไขที่ทำให้เกิดสมดุล การ หาค่างาน พลังงานจลน์และ พลังงานศักย์ กฎการอนุรักษ์ พลังงาน การถ่ายโอนพลังงานกล และประสิทธิภาพของเครื่องกล การชนกันของวัตถุและกฎการ อนุรักษ์โมเมนตัม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3 PHYSICS2005 PKoungurai รวมทั้งฝึกปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้ มีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็น คุณค่าของวิทยาศาสตร์ และนำ ความรู้ และหลักการไปอธิบาย ปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหา เกี่ยวกับสถิตยศาสตร์ การอนุรักษ์ พลังงาน และการอนุรักษ์ โมเมนตัม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

4 PHYSICS2005 PKoungurai หน่วยการ เรียนรู้ สมดุลกล(Mechanical Equilibrium) สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง (Translation Equilibrium) สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง(Translation Equilibrium) สมดุลต่อการหมุน (Rotational Equilibrium) สมดุลต่อการหมุน(Rotational Equilibrium) สมดุลโดยสมบูรณ์ (Complete Equilibrium) สมดุลโดยสมบูรณ์(Complete Equilibrium)

5 PHYSICS2005 PKoungurai หน่วยการ เรียนรู้ งานและพลังงาน(Work&Energy) งานและกำลังเชิงกล (Work&Mechanical Power) งานและกำลังเชิงกล(Work&Mechanical Power) พลังงานกล (Mechanical Energy=Kinetic+Potential) พลังงานกล(Mechanical Energy=Kinetic+Potential) หลักอนุรักษ์พลังงานกล (Conservation of Energy) หลักอนุรักษ์พลังงานกล (Conservation of Energy)

6 PHYSICS2005 PKoungurai หน่วยการ เรียนรู้ โมเมนตัมและการชน(Momentum&Collisions) โมเมนตัมและการดล (Momentum&Impulse) โมเมนตัมและการดล(Momentum&Impulse) การชนแบบต่างๆ (Collision) การชนแบบต่างๆ(Collision) หลักอนุรักษ์โมเมนตัม (Conservation of Momentum) หลักอนุรักษ์โมเมนตัม (Conservation of Momentum)

7 PHYSICS2005 PKoungurai ฐานความรู้สำหรับ การเรียนรู้ สมดุลกล(Mechanical Equilibrium) แรงและการรวมแรง โมเมนต์และการหมุน เรขาคณิตกับFree Body Diagram

8 PHYSICS2005 PKoungurai แรงและการรวมแรง

9 PHYSICS2005 PKoungurai แรงและการรวมแรง

10 PHYSICS2005 PKoungurai แรงและการรวมแรง

11 PHYSICS2005 PKoungurai โมเมนต์และการหมุน

12 PHYSICS2005 PKoungurai ฐานความรู้สำหรับ การเรียนรู้ งานและพลังงาน(Work&Energy) แร ง ระยะ กระจัด ความเร็ ว เวล า มว ล

13 PHYSICS2005 PKoungurai ฐานความรู้สำหรับ การเรียนรู้ งานและพลังงาน(Work&Energy) m F S

14 PHYSICS2005 PKoungurai ฐานความรู้สำหรับ การเรียนรู้ งานและพลังงาน(Work&Energy)

15 PHYSICS2005 PKoungurai ฐานความรู้สำหรับ การเรียนรู้ โมเมนตัมและการชน(Momentum&Collisions) มว ล ความเ ร็ว เวกเต อร์

16 PHYSICS2005 PKoungurai ฐานความรู้สำหรับ การเรียนรู้ โมเมนตัมและการชน(Momentum&Collisions)

17 PHYSICS2005 PKoungurai การวัดและการ ประเมินผล 1.คะแนนจากทดสอบก่อนเรียน 10% 2.คะแนนจากทดสอบระหว่างเรียน 30% 3.คะแนนจากทดสอบหลังเรียน 20% 4.คะแนนจากงานที่รับมอบหมาย 30% 5.คะแนนจากเวลาเรียน 10%

18 PHYSICS2005 PKoungurai สอบผลสัมฤทธิ์ การเรียน 1.คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 2.คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

19 PHYSICS2005 PKoungurai

20 PHYSICS2005 PKoungurai


ดาวน์โหลด ppt PHYSICS2005 PKoungurai กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม วิชา ว 42203 ฟิสิกส์ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google