งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุที่อยู่นิ่งวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วย ความเร็วคงที่ วัตถุที่ไม่หมุนวัตถุที่กำลังหมุนด้วยอัตราเร็ว เชิงมุมคงที่ สมดุลกล (Equilibrium) สรุปได้ว่า สภาพสมดุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุที่อยู่นิ่งวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วย ความเร็วคงที่ วัตถุที่ไม่หมุนวัตถุที่กำลังหมุนด้วยอัตราเร็ว เชิงมุมคงที่ สมดุลกล (Equilibrium) สรุปได้ว่า สภาพสมดุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุที่อยู่นิ่งวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วย ความเร็วคงที่ วัตถุที่ไม่หมุนวัตถุที่กำลังหมุนด้วยอัตราเร็ว เชิงมุมคงที่ สมดุลกล (Equilibrium) สรุปได้ว่า สภาพสมดุล คือ การที่วัตถุสามารถรักษา สภาพการเคลื่อนที่ได้ ตัวอย่าง

2 สภาพสมดุลสถิต (Static Equilibrium) เกิดขึ้นเมื่อวัตถุอยู่นิ่งเทียบกับกรอบอ้างอิง เฉื่อย สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง เงื่อนไขคือ

3 สมดุลต่อการหมุน เงื่อนไขคือ หรือ สภาพสมดุลสมบูรณ์ คือ การที่วัตถุอยู่ใน สภาพสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งและสมดุลต่อ การหมุน แรงคู่ควบ เป็นระบบของแรงสองแรงที่มีขนาด เท่ากัน แต่ทิศตรงกันข้าม และจุดกระทำไม่ ร่วมกัน ในกรณีวัตถุอยู่ในสภาพสมดุล ทฤษฎีของลามี หรือกฎ ของไซน์

4 ตัวอย่างที่ 1 จากรูปที่ 1 จงหา ก.ขนาดของทอร์กของแรงคู่ควบ ข.จะต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้แรงคู่ควบนี้ อยู่ในสภาพสมดุล ค.ระยะทางตั้งฉากระหว่างแรงคู่ควบที่มี ขนาด 10 N ซึ่งสามารถทำให้แรงคู่ควบที่ กำหนดให้อยู่ในสภาพสมดุลได้ 2m2m 8N8N 8N8N รูปที่ 1

5 เสถียรภาพของสมดุล สภาพสมดุลเสถียร คือ สภาพที่ วัตถุสามารถกลับมา อยู่ในลักษณะเดิมได้ เมื่อมีแรงกระทำเพียง เล็กน้อย สภาพสมดุลสะเทิน คือ สภาพที่วัตถุสามารถ อยู่ในลักษณะเดิมได้ไม่ว่าจะมีแรงเท่าไรมา กระทำก็ตาม สภาพสมดุลไม่เสถียร คือ สภาพที่วัตถุไม่ สามารถกลับมาอยู่ในลักษณะเดิมได้เมื่อมีแรง กระทำเพียงเล็กน้อย

6 กราฟพลังงานศักย์โน้มถ่วงของจุดศูนย์กลางมวล ในแต่ละสภาพสมดุล สมดุลเสถียรสมดุลไม่ เสถียร สมดุลสะเทิน

7 ตัวอย่างที่ 2 แท่งวัตถุอันหนึ่ง หนัก 50 N แขวนไว้กับเชือกเบา ซึ่งผูกเป็นปมที่ O ส่วนปลายอีก สองข้างตรึงไว้กับเพดาน ดังรูป จงหาแรงตึงในเส้นเชือกทั้งสาม เส้น ตัวอย่างที่ 3 คานอันหนึ่งวางอยู่บนจุด A และ B ในลักษณะสมดุลภายใต้การกระทำของแรง ต่างๆ ดังรูป จงหาแรงที่กระทำต่อคานที่จุด A และ B สมมติคานนี้หนัก 40 N และยาว 8 m AB 200 N 500 N 40 N 100 N 300 N 1 m2 m 1 m 1.5 m

8 ตัวอย่างที่ 4 บันได AB หนัก 160 N วางพิงอยู่ กับกำแพงในลักษณะสมดุล โดยปลายด้านล่าง ทำมุม 60 0 กับพื้นดิน จงหาแรงที่กระทำต่อ บันไดที่ A และ B A B 60 0 ***** ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน *****


ดาวน์โหลด ppt วัตถุที่อยู่นิ่งวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วย ความเร็วคงที่ วัตถุที่ไม่หมุนวัตถุที่กำลังหมุนด้วยอัตราเร็ว เชิงมุมคงที่ สมดุลกล (Equilibrium) สรุปได้ว่า สภาพสมดุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google