งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ โดยมีจุดตรึงเป็น จุดอ้างอิง จะมีโมเมนตัมเชิงมุม โดย โมเมนตัมเชิงมุมหาได้ตามสมการ ต่อไปนี้ โมเมนตัมเชิงมุม ทุกกรณีโมเมนตัมเชิงมุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ โดยมีจุดตรึงเป็น จุดอ้างอิง จะมีโมเมนตัมเชิงมุม โดย โมเมนตัมเชิงมุมหาได้ตามสมการ ต่อไปนี้ โมเมนตัมเชิงมุม ทุกกรณีโมเมนตัมเชิงมุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ โดยมีจุดตรึงเป็น จุดอ้างอิง จะมีโมเมนตัมเชิงมุม โดย โมเมนตัมเชิงมุมหาได้ตามสมการ ต่อไปนี้ โมเมนตัมเชิงมุม ทุกกรณีโมเมนตัมเชิงมุม มีทิศตั้งฉากกับ ระนาบวงกลม มีทิศเดียวกับ

2 พุ่งขึ้นเข้าหา หน้าเรา

3 CENTER

4

5

6 ขนาดและทิศของโมเมนตัมเชิงมุม ขึ้นกับตำแหน่งของจุดอ้างอิง ดังนั้นแม้ว่าวัตถุจะเคลื่อนที่เป็น เส้นตรงก็มี โมเมนตัมเชิงมุมได้

7 CENTER

8

9

10 ตัวอย่าง วัตถุมวล 2 กิโลกรัม เริ่มเคลื่อนที่ วงกลมรัศมี 2 เมตร ณ พิกัด (2,0,0) บนระนาบ xy ทวนเข็มนาฬิกา ตาม สมการ จงหา โมเมนตัมเชิงมุม ณ วินาทีที่ 1 และ 3 ถ้า ศูนย์กลางวงกลม เป็น จุดอ้างอิง

11 X Y Z ณ วินาที 1

12 X Y Z

13 X Y Z

14 X Y Z

15 โมเมนตัมเชิงมุม จะคงที่ต่อเมื่อ ขนาดเท่าเดิมและทิศเหมือนเดิม แม้ว่า รัศมีและโมเมนตัมเชิงเส้น จะเปลี่ยนแปลงก็ตาม ถ้าโมเมนตัมเชิงมุม คงที่ จะเกิดต่อเมื่อ แรงลัพธ์ที่กระทำ อนุภาคเป็นศูนย์ ไม่มีแรงใดๆเลย หรือมีแต่รวมกันเป็น ศูนย์

16 แต่วัตถุที่มีแรงลัพธ์เป็นศูนย์ จะ อยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว คงที่ กฎของ 1 ของ นิวตัน แสดง ว่า คือกฏของ 1 ของ นิวตันในรูป โมเมนตัมเชิงมุม

17 แต่ ผลรวมทอร์ก ทั้งหมด ดังนั้ น ทอร์ ก คือ โมเมนต์ที่มีทิศ หรือ “ แรงบิด ” นั่นคือ วัตถุที่มีแรงลัพธ์เป็นศูนย์ จะไม่มี ทอร์กหรือทอร์กเป็นศูนย์

18 ถ้าโมเมนตัมเชิงมุมของอนุภาค ( วัตถุ ) คงที่ จะไม่มีทอร์กกระทำต่อ อนุภาค หรือมีแต่ผลรวมทอร์กเป็น ศูนย์ ( ก็คือไม่มี ) ….. แล้วพูด ทำไมว๊ะ ไม่หมุน หรือหมุนโดย คงที่ ( หมุนในทิศเดิม )

19 คงที่ กฎข้อ 1 นิวตัน วัตถุอยู่นิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว คงที่ … เชิงเส้น ไม่หมุน หรือหมุนโดย คงที่ ( หมุนใน ทิศเดิม )… เชิงมุม

20 กฏการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม “ โมเมนตัมเชิงมุมของอนุภาคจะคงที่ เสมอ ถ้าทอร์คทั้งหมดที่กระทำต่อ อนุภาคเป็นศูนย์ ” จะคงที่ ถ้า

21 ทอร์ก (Torque) คืออะไร ตัวย่อ โมเมนต์ คืออะไร โมเมนต์ คือ ผลคูณะ หว่างแรงกับระยะจาก จุดหมุนตั้งฉากกับแนว แรง ผล ทำให้วัตถุหมุนหรือพยายามหมุน ไปตามแนวแรงนั้น

22 A C B 6 m 30 3 m โมเมนต์รวม ถ้า A เป็นจุดหมุน ตอ บ ทำ ไมว๊ะ ตัวอย่า ง

23 A C B 6 m 30 3 m โมเมนต์รวม ถ้า A เป็นจุดหมุน 6 sin30 = 6(0.5) = 3 m วัตถุ หมุนตามเข็ม นาฬิกา ทอร์ก = 30Nm ทิศพุ่งลงไปใน กระดาษ ตามกฏ มือขวา

24 A C B 6 m 30 3 m โมเมนต์รวม ถ้า B เป็นจุดหมุน วัตถุ หมุนทวนเข็ม นาฬิกา ทอร์ก = 24 Nm ทิศพุ่งออกมาจาก กระดาษ

25 A C B 6 m 30 3 m โมเมนต์รวม ถ้า C เป็นจุดหมุน วัตถุ หมุนตามเข็ม นาฬิกา 3 sin30 = 3(0.5) = 1.5 m ทอร์ก = 3 Nm ทิศ พุ่งลงไปใน หน้ากระดาษ

26 A C B X Z Y ทิศ หมุน A เป็นจุด หมุน

27 A C B X Z Y B เป็นจุด หมุน ทิศ หมุน

28 A C B X Z Y C เป็นจุด หมุน ทิศ หมุน

29 แกน หมุน ถ้าไม่มีแรง ลัพธ์

30 ถ้าโมเมนตัม เชิงมุมไม่คงที่ จะเกิดต่อเมื่อ มีแรงกระทำต่อวัตถุ แรงเดียว หรือมีแต่หลาย แต่แรง เหล่านั้นรวมแล้วไม่เป็นศูนย์ เกิดทอร์ก หรือ แรงบิด กระทำต่ออนุภาค วัตถุจะหมุน หรือ แนวการเคลื่อนที่ เปลี่ยนไปจากเดิม

31 ดังนั้ น

32 แต่กรณีแรงลัพธ์ไม่เป็นศูนย์ ก็คือกฏ ของ 2 ของนิวตัน ดังนั้ น เป็นกฏข้อ 2 ของนิวตันในรูป โม เมนตัมเชิงมุม “ อัตราการเปลี่ยน โมเมนตัมเชิงมุมจะ เท่ากับทอร์กลัพธ์ที่ กระทำต่อวัตถุ ”

33


ดาวน์โหลด ppt เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ โดยมีจุดตรึงเป็น จุดอ้างอิง จะมีโมเมนตัมเชิงมุม โดย โมเมนตัมเชิงมุมหาได้ตามสมการ ต่อไปนี้ โมเมนตัมเชิงมุม ทุกกรณีโมเมนตัมเชิงมุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google